Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


projekt_ustawy_o_zmianie_ustawy_o_wychowaniu_w_trzezwosci_i_przeciwdzialaniu_alkoholizmowi_oraz_niektorych_innych_ustaw

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

projekt_ustawy_o_zmianie_ustawy_o_wychowaniu_w_trzezwosci_i_przeciwdzialaniu_alkoholizmowi_oraz_niektorych_innych_ustaw [2017/11/06 13:05]
Grzegorz Kleina [Ta strona jeszcze nie istnieje]
projekt_ustawy_o_zmianie_ustawy_o_wychowaniu_w_trzezwosci_i_przeciwdzialaniu_alkoholizmowi_oraz_niektorych_innych_ustaw [2017/11/06 13:06] (aktualna)
Grzegorz Kleina
Linia 1: Linia 1:
-Art. 1. W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487) wprowadza się następujące zmiany:+<hi #ffaec9>Art. 1</hi>. W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487) wprowadza się następujące zmiany:
 1) art. 12 otrzymuje brzmienie: 1) art. 12 otrzymuje brzmienie:
 „**Art. 12**. 1. Rada gminy ustala, w drodze uchwały, maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy, odrębnie dla: „**Art. 12**. 1. Rada gminy ustala, w drodze uchwały, maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy, odrębnie dla:
Linia 24: Linia 24:
 4) w art. 18'1 w ust. 4 wyrazy „organizacji przyjęć” zastępuje się wyrazami „dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę”; 4) w art. 18'1 w ust. 4 wyrazy „organizacji przyjęć” zastępuje się wyrazami „dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę”;
  
-Art.2. W ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U.z 2015 r. poz. 2139 oraz z 2016 r. poz. 1250) w art. 8a ust. 3 otrzymuje brzmienie:+<hi #ffaec9>Art.2</hi>. W ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U.z 2015 r. poz. 2139 oraz z 2016 r. poz. 1250) w art. 8a ust. 3 otrzymuje brzmienie:
 „3. Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych mogą być prowadzone wyłącznie przez podmioty posiadające zezwolenie, o którym mowa w art. 18'1 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu „3. Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych mogą być prowadzone wyłącznie przez podmioty posiadające zezwolenie, o którym mowa w art. 18'1 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
 alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487).”. alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487).”.
  
-Art. 3. Do postępowań w przedmiocie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.+<hi #ffaec9>Art. 3</hi>. Do postępowań w przedmiocie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
  
-Art. 4. Dotychczasowe uchwały rad gmin wydane na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy, o której mowe w; art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie uchwał wydanych na podstawie art. 12 ust. 1 i 3 ustawy, o której mowę w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawę, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.+<hi #ffaec9>Art. 4</hi>. Dotychczasowe uchwały rad gmin wydane na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy, o której mowe w; art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie uchwał wydanych na podstawie art. 12 ust. 1 i 3 ustawy, o której mowę w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawę, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
  
-Art. 5. Zezwolenia, o których mowe w: art. 18 ust. 1 oraz art. 18'1 ust. 4 ustawy, o której mowe wr art. 1, wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowują weżność na okres na jaki zostały wydane.+<hi #ffaec9>Art. 5</hi>. Zezwolenia, o których mowe w: art. 18 ust. 1 oraz art. 18'1 ust. 4 ustawy, o której mowe wr art. 1, wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowują weżność na okres na jaki zostały wydane.
projekt_ustawy_o_zmianie_ustawy_o_wychowaniu_w_trzezwosci_i_przeciwdzialaniu_alkoholizmowi_oraz_niektorych_innych_ustaw.txt · ostatnio zmienione: 2017/11/06 13:06 przez Grzegorz Kleina