Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Herb Miasta Łeby

  • Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • liczba mieszkańców,
  • ruch naturalny ludności,
  • saldo migracji,
  • Statut Gminy Miejskiej Łeba.
  • warunki meteorologiczne,
  • zasoby wodne,
  • stan sanitarny kąpieliska morskiego,
  • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków,
  • jakość powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny,
  • promieniowanie elektromagnetyczne,
  • prawo ochrony środowiska w gminie.
  • waloryzacja przyrodnicza i inne opracowania
  • stan ochrony przyrody i krajobrazu,
  • Słowiński Park Narodowy,
  • rezerwat „Mierzeja Sarbska”,
  • obszary „Natura 2000”,
  • ochrona wybrzeża.
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • plany miejscowe,
  • studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba,
  • inne opracowania do celów planistycznych.
  • stan rozwoju układu telekomunikacyjnego,
  • stan rozwoju układu komunikacyjnego,
  • stan rozwoju sieci energetycznych,
  • stan zaopatrzenia w gaz,
  • stan rozwoju sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • sposób rozwiązywania problemu odpadów.
  • bogactwa naturalne,
  • turystyka,
  • rybołówstwo,
  • przemysł,
  • handel i usługi,
  • komunikacja,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • rynek pracy i struktura zatrudnienia.
  • instytucje oświaty i wychowania,
  • instytucje kulturalne,
  • rozrywka,
  • sport i rekreacja,
  • ochrona zdrowia,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • zasoby mieszkaniowe
 • strategie rozwoju gminy
 • strategie rozwoju powiatu
 • strategie wojewódzkie
 • strategie krajowe
 • strategie UE
przepisy_porzadkowe_obowiazujace_na_obszarze_miasta_leby

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO

- Uchwała Nr XXXII/281/2013 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/249/2013 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łeby (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013 poz.2135) http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=17345 .
- Uchwała Nr XI/87/2011 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Łeby (Dz.Urz. Woj.Pom. nr 149 poz.3085 z 10 listopada 2011 r.)
- Uchwała Nr XXXVIII/328/2013 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie leśnym oznaczonym jako działka nr 55/14 obr.2 w Łebie (Dz.Urz. Woj.Pom. z 2013 r. poz. 2871 ogłosz. 2013-07-17).
- Uchwała nr LIV/502/2014 Rady Miejskiej w Łebie z dnia z dnia 7 października 2014 r.w sprawie ustanowienia ograniczeń co do czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń nagłaśniających na terenie Miasta Łeby (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2014 r. poz.3434) http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=23433 .
- Zarządzenie porządkowe nr 1/2012 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wymogów zabezpieczenia brzegu morskiego, wydm nadmorskich i zalesień ochronnych w nadbrzeżnym pasie technicznym (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2012 r. poz.1772).

INNE (AKTY KIEROWNICTWA WEWNĘTRZNEGO)

- Zarządzenie nr 27/2014 Dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad i opłat za udostępnienie Słowińskiego Parku Narodowego w celach edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych oraz do fotografowania i filmowania(weszło w życie z dniem podpisania),
- Zarządzenie nr 173/2013 Burmistrza Miasta Łeby z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zakazu palenia wyrobów tytoniowych na terenie Urzędu Miejskiego w Łebie (weszło w życie z dniem podpisania),

przepisy_porzadkowe_obowiazujace_na_obszarze_miasta_leby.txt · ostatnio zmienione: 2015/06/16 11:50 przez Grzegorz Kleina