Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


sprzedaz_na_terenie_nalezacym_do_gminy

Prowadzenie sprzedaży na terenie należącym do gminy poza miejscem wyznaczonym

Zgodnie z Art. 60³ § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 618 z późn. zmianami) „Kto prowadzi sprzedaż na terenie należącym do gminy lub będącym w jej zarządzie poza miejscem do tego wyznaczonym przez właściwe organy gminy,podlega karze grzywny”. Przepis ten został wprowadzony do stosowania 19 listopada 2011 r.

Do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenie określone w Art. 60³ § 1 a także Art. 60¹ § 1-3 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń są uprawnieni strażnicy straży gminnych na podstawie § 2 ust.1 pkt 1 i ust.2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. 2003 Nr 208, poz. 2026 z późn.zmianami).

Zgodnie z art.96 § 1 ustawy z dnia Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 475 z późn.zmianami) w postępowaniu mandatowym za w/w wykroczenie można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł. Jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy, stosuje się przepis przewidujący najsurowszą karę - do 1000 zł , co nie stoi na przeszkodzie orzeczeniu środków karnych na podstawie innych naruszonych przepisów. Takimi dodatkowymi przepisami może być np. naruszenie przepisów: - tamowanie lub utrudnianie ruchu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu (Art.90 k.w.), - wykonywanie działalności gospodarczej bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia bądż też nie dopełnienie obowiązku zgłaszania do ewidencji działalności gospodarczej zmian danych objętych wpisem (Art.60¹ § 1 i § 2 k.w.), - wprowadzanie przez przedsiębiorcę do obrotu towaru bez wymaganych oznaczeń (Art.60¹ § 3 k.w.).

Zgodnie z Art.97 § 1 w/w ustawy w postępowaniu mandatowym, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, funkcjonariusz uprawniony do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego może ją nałożyć jedynie, gdy: - schwytano sprawcę wykroczenia na gorącym uczynku lub bezpośrednio po popełnieniu wykroczenia, - stwierdzi popełnienie wykroczenia, w szczególności za pomocą przyrządu kontrolno-pomiarowego lub urządzenia rejestrującego, a sprawca nie został schwytany na gorącym uczynku lub bezpośrednio potem, i nie zachodzi wątpliwość co do sprawcy czynu w tym także - w razie potrzeby - po przeprowadzeniu w niezbędnym zakresie czynności wyjaśniających, podjętych niezwłocznie po ujawnieniu wykroczenia. Nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego nie może nastąpić po upływie 60 dni od dnia ustalenia sprawcy wykroczenia. Sprawca wykroczenia może odmówić przyjęcia mandatu karnego. Funkcjonariusz nakładający grzywnę obowiązany jest określić jej wysokość, wykroczenie zarzucone sprawcy oraz poinformować sprawcę wykroczenia o prawie odmowy przyjęcia mandatu karnego i o skutkach prawnych takiej odmowy.

sprzedaz_na_terenie_nalezacym_do_gminy.txt · ostatnio zmienione: 2019/04/25 09:46 przez Grzegorz Kleina