Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Herb Miasta Łeby

  • Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • liczba mieszkańców,
  • ruch naturalny ludności,
  • saldo migracji,
  • Statut Gminy Miejskiej Łeba.
  • warunki meteorologiczne,
  • zasoby wodne,
  • stan sanitarny kąpieliska morskiego,
  • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków,
  • jakość powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny,
  • promieniowanie elektromagnetyczne,
  • prawo ochrony środowiska w gminie.
  • waloryzacja przyrodnicza i inne opracowania
  • stan ochrony przyrody i krajobrazu,
  • Słowiński Park Narodowy,
  • rezerwat „Mierzeja Sarbska”,
  • obszary „Natura 2000”,
  • ochrona wybrzeża.
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • plany miejscowe,
  • studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba,
  • inne opracowania do celów planistycznych.
  • stan rozwoju układu telekomunikacyjnego,
  • stan rozwoju układu komunikacyjnego,
  • stan rozwoju sieci energetycznych,
  • stan zaopatrzenia w gaz,
  • stan rozwoju sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • sposób rozwiązywania problemu odpadów.
  • bogactwa naturalne,
  • turystyka,
  • rybołówstwo,
  • przemysł,
  • handel i usługi,
  • komunikacja,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • rynek pracy i struktura zatrudnienia.
  • instytucje oświaty i wychowania,
  • instytucje kulturalne,
  • rozrywka,
  • sport i rekreacja,
  • ochrona zdrowia,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • zasoby mieszkaniowe
 • strategie rozwoju gminy
 • strategie rozwoju powiatu
 • strategie wojewódzkie
 • strategie krajowe
 • strategie UE
srodowisko:gospodarka_odpadami_w_porcie_morskim_leba

Powstające na statkach odpady można podzielić na trzy grupy:

 1. Odpady i ścieki związane z eksploatacją, konserwacją i remontem układów napędowych oraz instalacji siłowni - odpady te określane są jako odpady olejowe.
 2. Odpady związane z przewożonym ładunkiem.
 3. Odpady komunalne i ścieki sanitarne odbierane z jednostek pływających.

Szacuje się, że w portach i przystaniach morskich powstało w roku 2000 ok. 25,2 tys. Mg odpadów. Odpady te obejmują wody zęzowe i szlamy z wirówek, paliwa, zaolejone wody balastowe oraz odpady komunalne.

Bilans odpadów odbieranych ze statków w małych portach w latach 1998 . 1999 [m³]

Port Rok Odpady olejowe Odpady komunalne
Ustka 1998 160 420★
1999 174 460★
Rowy 1998 no 80★
1999 no 90
Łeba 1998 75 327
1999 96 349
Władysławowo 1998 45 1219
1999 69 1700
Hel 1998 105 28
1999 126 30
Jastarnia 1998 38 bd*
1999 40 bd*
Puck 1998 2 150
1999 2 150

* no - nie odbierano; bd . brak danych; ★ - szacunkowo

Źródło: Strona internetowa Urzędu Morskiego w Słupsku

W porcie Łeba stacjonuje 17 kutrów rybackich. Oprócz kutrów stacjonuje 19 łodzi rybackich zarejestrowanych w porcie Łeba oraz 4 jednostki rybackie zarejestrowane w innych portach.

Rodzaje nieczystości powstających w porcie

Na terenie portu Łeba przewiduje się wytwarzanie następujących rodzajów zanieczyszczeń:

 • wody zaolejone (kod odpadu – 130403)
 • śmieci, w tym odpady segregowane (kod odpadu – 150103) i niesegregowane (kod odpadu - 200301)
 • ścieki sanitarne

W porcie nie występują pozostałości ładunkowe ze względu na brak ruchu statków handlowych.

Ilości odpadów przewidywanych do odbioru w okresie roku

 • Odbiór odpadów ropopochodnych - szacuje się wytworzenie w ciągu roku ok. 80 Mg wód zaolejonych rocznie.
 • Odbiór odpadów niesegregowanych stałych (śmieci komunalne) - szacuje się wytworzenie ok. 200 Mg śmieci stałych rocznie.
 • Odbiór odpadów segregowanych (plastiki, opakowania szklane, odpady żywnościowe) - Szacuje się wytworzenie ok. 3 Mg śmieci segregowanych rocznie.
 • Odbiór ścieków sanitarnych - na terenie portu Łeba odbiór ścieków sanitarnych z jednostek wyposażonych w instalacje sanitarne jest dokonywany przez armatorów we własnym zakresie i na własny koszt przy użyciu wozów asenizacyjnych. Szacuje się wytworzenie ok. 3 Mg ścieków rocznie.

Informacje dotyczące współpracy z innymi podmiotami w zakresie gospodarowania odpadami ze statków.

Najważniejszymi podmiotami do współpracy w zakresie gospodarowania odpadami są:

 • Przedsiębiorstwo „PORT SERVICE” z Gdańska,
 • Przedsiębiorstwo „SANIPOL” z Łeby.

Współpraca ta będzie dotyczyła gospodarowania następującymi odpadami:

 • wody zaolejone,
 • śmieci komunalne.

Odbiór wód zaolejonych

Źródło: www.umsl.gov.pl

Zestawienie zbiorcze odebranych wód zaolejonych ze statków w rozbiciu na poszczególne porty i lata.

Darłowo Kołobrzeg Łeba Ustka Porty suma
2002 77 112 69 184 442
2003 56 149 127 214 545
2004 64 123 90 209 487
2005 67 198 80 160 504
2006 63 135 63 128 389
Suma 327 717 430 894 2368

Sumy roczne odebranych wód

Źródło: www.umsl.gov.pl

Tabela wyników badań próbek morskich wód wewnętrznych pobranych na przełomie lat 2005 - 2007 w Łebie.

Basen portowy Wyjście z portu Basen portowy Wyjście z portu Basen portowy Wyjście z portu Basen portowy Wyjście z portu
Czerwiec 2005 Maj 2006 Październik 2006 Czerwiec 2007
BZT5 [g/m³] 5,7 6,3 1,38 1,38 5,6 4,67 4,74 2,5
ChZT Cr [g/m³] 30,1 30,9 49,8 44,7 41,2 42,3 27,9 26,3
odczyn [pH] 8,96 8,7 7,92 8,02 8,66 8,66 8,85 8,32
sub. rozp. [g/m³] 3002 2898 7883 8183 3513 3470 2714 6852
chlorki [g/m³] 1439 1401 3943 4030 1706 1657 1563 3596
zaw. ogólna [g/m³] 31,5 57,2 4,6 12,7 33,7 38,5 16,5 11,5
ołów [g/m³] 0,005 0,005 0,005 0,005 p. 0,005 p. 0,005 p. 0,005 p. 0,005
kadm [g/m³] 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 p. 0,0005 p. 0,0005 p. 0,0005 p. 0,0005
cynk [g/m³] 0,022 0,022 0,022 0,022 p. 0,022 p. 0,022 p. 0,022 p. 0,022
ropopochodne [g/m³] 0,1 0,1 1,17 0,92 0,93 0,72 0,51 0,62

Źródło: www.umsl.gov.pl

Ważniejszymi zakładami wytwarzającymi odpady, także typu komunalnego są:

 • Port Rybacki i Jachtowy;
 • Zakład Przetwórstwa Rybnego „DOS”, Oddział Nr 2 w Łebie;
 • Zakład Przetwórstwa Rybnego „TERNAEBEN”, Łeba, ul. Wspólna 3;
 • Chłodnia „Morfish” Łeba ul. Wybrzeże.

Odpady komunalne z terenu miasta wywożone były na składowisko zlokalizowane w Gminie Wicko – dawna osada Lucin. Składowisko zajmuje obszar o powierzchni 5,26 ha i działało od 1971 roku. Teren jest ogrodzony. Dno składowiska jest nieuszczelnione.

Planowana jest budowa w Lucinie stacji przeładunkowej odpadów i kompostowni. Ilość odpadów komunalnych wywieziona na składowiska - Lucin ogółem: 2735 t/rok.

Obecnie odpady wywożone są do Czarnówka. Jest to jedna z największych kompostowni w województwie pomorskim. Oprócz Łeby Czarnówko obsługuje także gminy: Lębork (miejska), Cewice, Nowa Wieś Lęborska, Wicko, Choczewo, Łęczyce, Linia. Docelowo po wypełnieniu składowisk lokalnych – gm. Gniewino, Krokowa i Potęgowo.

 • Powierzchnia składowiska: 185,9 tys. ha
 • Łączna liczba obsługiwanych mieszkańców: 110163
srodowisko/gospodarka_odpadami_w_porcie_morskim_leba.txt · ostatnio zmienione: 2019/01/24 13:57 przez Grzegorz Kleina