Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


srodowisko:gospodarka_odpadami_w_porcie_morskim_leba

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

srodowisko:gospodarka_odpadami_w_porcie_morskim_leba [2019/01/24 13:57] (aktualna)
Grzegorz Kleina [Ta strona jeszcze nie istnieje]
Linia 1: Linia 1:
 +
 +**Powstające na statkach odpady można podzielić na trzy grupy:**
 +  - Odpady i ścieki związane z eksploatacją, konserwacją i remontem układów napędowych oraz instalacji siłowni - odpady te określane są jako odpady olejowe.
 +  - Odpady związane z przewożonym ładunkiem.
 +  - Odpady komunalne i ścieki sanitarne odbierane z jednostek pływających.
 +
 +Szacuje się, że w portach i przystaniach morskich powstało w roku 2000 ok. 25,2 tys. Mg odpadów. Odpady te obejmują wody zęzowe i szlamy z wirówek, paliwa, zaolejone wody balastowe oraz odpady komunalne.
 +
 +**Bilans odpadów odbieranych ze statków w małych portach w latach 1998 . 1999 [m³]**
 +
 +^          Port ^  Rok ^ Odpady olejowe ^ Odpady komunalne ^
 +^         Ustka | 1998 |            160 |            420★ |
 +^               | 1999 |            174 |            460★ |
 +^          Rowy | 1998 |             no |             80★ |
 +^               | 1999 |             no |              90 |
 +^          Łeba | 1998 |             75 |             327 |
 +^               | 1999 |             96 |             349 |
 +^  Władysławowo | 1998 |             45 |            1219 |
 +^               | 1999 |             69 |            1700 |
 +^           Hel | 1998 |            105 |              28 |
 +^               | 1999 |            126 |              30 |
 +^     Jastarnia | 1998 |             38 |             bd* |
 +^               | 1999 |             40 |             bd* |
 +^          Puck | 1998 |              2 |             150 |
 +^               | 1999 |              2 |             150 |
 +
 +//* no - nie odbierano; bd . brak danych; ★ - szacunkowo//
 +
 +//Źródło: Strona internetowa Urzędu Morskiego w Słupsku//
 +
 +W porcie Łeba stacjonuje 17 kutrów rybackich. Oprócz kutrów stacjonuje 19 łodzi rybackich zarejestrowanych w porcie Łeba oraz 4 jednostki rybackie zarejestrowane w innych portach. 
 +
 +**Rodzaje nieczystości powstających w porcie**
 +
 +Na terenie portu Łeba przewiduje się wytwarzanie następujących rodzajów zanieczyszczeń: 
 +  * wody zaolejone (kod odpadu – 130403) 
 +  * śmieci, w tym odpady segregowane (kod odpadu – 150103) i niesegregowane (kod odpadu - 200301) 
 +  * ścieki sanitarne 
 +W porcie nie występują pozostałości ładunkowe ze względu na brak ruchu statków handlowych.
 +
 +**Ilości odpadów przewidywanych do odbioru w okresie roku**
 +
 +  * Odbiór odpadów ropopochodnych - szacuje się wytworzenie w ciągu roku ok. 80 Mg wód zaolejonych rocznie.
 +  * Odbiór odpadów niesegregowanych stałych (śmieci komunalne) - szacuje się wytworzenie ok. 200 Mg śmieci stałych rocznie. 
 +  * Odbiór odpadów segregowanych (plastiki, opakowania szklane, odpady żywnościowe) - Szacuje się wytworzenie ok. 3 Mg śmieci segregowanych rocznie. 
 +  * Odbiór ścieków sanitarnych - na terenie portu Łeba odbiór ścieków sanitarnych z jednostek wyposażonych w instalacje sanitarne jest dokonywany przez armatorów we własnym zakresie i na własny koszt przy użyciu wozów asenizacyjnych. Szacuje się wytworzenie ok. 3 Mg ścieków rocznie. 
 +
 +**Informacje dotyczące współpracy z innymi podmiotami w zakresie gospodarowania odpadami ze statków.**
 +
 +Najważniejszymi podmiotami do współpracy w zakresie gospodarowania odpadami są: 
 +  * Przedsiębiorstwo „PORT SERVICE” z Gdańska,
 +  * Przedsiębiorstwo „SANIPOL” z Łeby.
 +
 +Współpraca ta będzie dotyczyła gospodarowania następującymi odpadami: 
 +  * wody zaolejone, 
 +  * śmieci komunalne.
 +
 +{{obrazy:odbuior_wod_zolejonych.png|Odbiór wód zaolejonych}}
 +
 +//Źródło: [[http://www.umsl.gov.pl|www.umsl.gov.pl]]//
 +
 +
 +**Zestawienie zbiorcze odebranych wód zaolejonych ze statków w rozbiciu na poszczególne porty i lata.**
 +
 +^    ^ Darłowo ^ Kołobrzeg ^ Łeba ^ Ustka ^ Porty suma ^
 +^  2002 |   77 |  112 |   69 |  184 |   442 |
 +^  2003 |   56 |  149 |  127 |  214 |   545 |
 +^  2004 |   64 |  123 |   90 |  209 |   487 |
 +^  2005 |   67 |  198 |   80 |  160 |   504 |
 +^  2006 |   63 |  135 |   63 |  128 |   389 |
 +^  Suma |  327 |  717 |  430 |  894 |  2368 |
 +
 +{{obrazy:sumy_roczne_odebranych_wod.png|Sumy roczne odebranych wód}}
 +
 +//Źródło: [[http://www.umsl.gov.pl|www.umsl.gov.pl]]//
 +
 +**Tabela wyników badań próbek morskich wód wewnętrznych pobranych na przełomie lat 2005 - 2007 w Łebie.**
 +
 +^  ^  Basen portowy  ^  Wyjście z portu  ^  Basen portowy  ^  Wyjście z portu  ^  Basen portowy  ^  Wyjście z portu  ^  Basen portowy  ^  Wyjście z portu  ^
 +^  ^  Czerwiec 2005  ^^  Maj 2006  ^^  Październik 2006  ^^  Czerwiec 2007  ^^
 +^          BZT5 [g/m³] |     5,7 |     6,3 |    1,38 |    1,38 |        5,6 |       4,67 |       4,74 |        2,5 |
 +^       ChZT Cr [g/m³] |    30,1 |    30,9 |    49,8 |    44,7 |       41,2 |       42,3 |       27,9 |       26,3 |
 +^          odczyn [pH] |    8,96 |     8,7 |    7,92 |    8,02 |       8,66 |       8,66 |        8,85|       8,32 |
 +^    sub. rozp. [g/m³] |    3002 |    2898 |    7883 |    8183 |       3513 |       3470 |       2714 |       6852 |
 +^       chlorki [g/m³] |    1439 |    1401 |    3943 |    4030 |       1706 |       1657 |       1563 |       3596 |
 +^   zaw. ogólna [g/m³] |    31,5 |    57,2 |     4,6 |    12,7 |       33,7 |       38,5 |       16,5 |       11,5 |
 +^          ołów [g/m³] |   0,005 |   0,005 |   0,005 |   0,005 |   p. 0,005 |   p. 0,005 |   p. 0,005 |   p. 0,005 |
 +^          kadm [g/m³] |  0,0005 |  0,0005 |  0,0005 |  0,0005 |  p. 0,0005 |  p. 0,0005 |  p. 0,0005 |  p. 0,0005 |
 +^          cynk [g/m³] |   0,022 |   0,022 |   0,022 |   0,022 |   p. 0,022 |   p. 0,022 |   p. 0,022 |   p. 0,022 |
 +^  ropopochodne [g/m³] |     0,1 |     0,1 |    1,17 |    0,92 |       0,93 |       0,72 |       0,51 |       0,62 |
 +
 +//Źródło: [[http://www.umsl.gov.pl|www.umsl.gov.pl]]//
 +
 +Ważniejszymi zakładami wytwarzającymi odpady, także typu komunalnego są:
 +  * Port Rybacki i Jachtowy;
 +  * Zakład Przetwórstwa Rybnego „DOS”, Oddział Nr 2 w Łebie;
 +  * Zakład Przetwórstwa Rybnego „TERNAEBEN”, Łeba, ul. Wspólna 3;
 +  * Chłodnia „Morfish” Łeba ul. Wybrzeże.
 +
 +Odpady komunalne z terenu miasta wywożone były na składowisko zlokalizowane w Gminie Wicko – dawna osada Lucin. Składowisko zajmuje obszar o powierzchni 5,26 ha i działało od 1971 roku. Teren jest ogrodzony. Dno składowiska jest nieuszczelnione.
 +
 +Planowana jest budowa w Lucinie stacji przeładunkowej odpadów i kompostowni. Ilość odpadów komunalnych wywieziona na składowiska - Lucin ogółem: 2735 t/rok.
 +
 +Obecnie odpady wywożone są do Czarnówka. Jest to jedna z największych kompostowni w województwie pomorskim. Oprócz Łeby Czarnówko obsługuje także gminy: Lębork (miejska), Cewice, Nowa Wieś Lęborska, Wicko, Choczewo, Łęczyce, Linia. Docelowo po wypełnieniu składowisk lokalnych – gm. Gniewino, Krokowa i Potęgowo.
 +  * Powierzchnia składowiska: **185,9 tys. ha**
 +  * Łączna liczba obsługiwanych mieszkańców: **110163**
 +
  
srodowisko/gospodarka_odpadami_w_porcie_morskim_leba.txt · ostatnio zmienione: 2019/01/24 13:57 przez Grzegorz Kleina