Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


srodowisko:kto_odpowiada_za_utrzymanie_czystosci_terenow_skarbu_panstwa_w_obszarze_rzeki_chelst_kanalu_mielnickiego_i_kanalu_nowecinskiego

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

srodowisko:kto_odpowiada_za_utrzymanie_czystosci_terenow_skarbu_panstwa_w_obszarze_rzeki_chelst_kanalu_mielnickiego_i_kanalu_nowecinskiego [2018/09/21 14:29] (aktualna)
Grzegorz Kleina [Ta strona jeszcze nie istnieje]
Linia 1: Linia 1:
 +Za utrzymanie czystości rzeki Chełst, Kanału Mielnickiego i Kanału Nowęcińskiego na obszarze Gminy Miejskiej Łeba odpowiadają: 
 +**Marszałek Województwa Pomorskiego** - na gruntach pokrytych wodami (do linii brzegowej),
 +**Starosta Lęborski** - na pozostałym obszarze nieruchomości Skarbu Państwa.
  
 +uzasadnienie
 +
 +Zgodnie z art.5 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 1289 z późn. zmianami) __właściciele nieruchomości__ zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:
 +1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, chyba że na mocy uchwały rady gminy, o której mowa w art. 6r ust. 3, obowiązki te przejmie gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 +3) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie i przepisach wydanych na podstawie art. 4a; 
 +3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi;
 +5) realizację innych obowiązków określonych w regulaminie.
 +
 +Na podstawie art. 11 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1121 z późn. zmianami) prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa, z zastrzeżeniem art. 13, wykonuje __marszałek województwa__, jako zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa - w stosunku do wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, służących polepszeniu zdolności produkcyjnej gleby i ułatwieniu jej uprawy, oraz w stosunku do pozostałych wód niewymienionych w pkt 1-3. 
 +
 +Zgodnie z art.14 ust.1 i 1a w/w ustawy grunty pokryte wodami powierzchniowymi stanowią własność właściciela tych wód. Przez grunty pokryte śródlądowymi wodami powierzchniowymi rozumie się grunty tworzące dna i brzegi cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych, w granicach linii brzegu.
 +
 +Należu tu zaznaczyć ,że Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego zgodnie ze swym statutem stanowiacym załącznik nr 1 do Uchwały Nr 595/XXIV/08 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 lipca 2008 roku nie wykonuje praw właścicielskich w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa. Brak informacji o zleceniu ZMiUW przez Zarząd Województwa Pomorskiego tych zadań w oparciu o §4 pkt 9 Statutu. 
 +
 +Prawo wodne rozstrzyga więc kwestie obowiazków właścicielskich w stosunku do gruntów pokrytych wodami (do linii brzegowej).
 +
 +Należałoby dodatkowo przeanalizować ,kto odpowiada za utrzymanie czystości pasa terenu od linii brzegowej do granic nieruchomości Skarbu Państwa.
 +
 +Aby na to odpowiedzieć należy posłużyc się 11 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.2147 z późn. zmianami) stanowiacym ,że "z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów niniejszej ustawy oraz odrębnych ustaw, organem reprezentującym Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami jest __starosta__, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej...". W wykonywaniu obowiązków właścicielskich Starosta działa samodzielnie z wyjątkiem sytuacji gdy przepisy ustawy udzielenia zgody przez radę, sejmik lub wojewodę.  
 +
 +Zaznaczyć należy ,że Skarb Państwa jest szczególną osobą prawną , której prawną podstawą istnienia i działania jako osoby prawnej jest art. 34 ustawy - Kodeks cywilny. 
 +<note important>Art.34 Skarb Państwa jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą mienia państwowego nienależącego do innych państwowych osób prawnych.</note>
 +
 +W świetle prawa polskiego Skarb Państwa w stosunkach cywilnoprawnych jest dysponentem mienia państwowego nienależącego do innych państwowych osób prawnych. Jest on podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą tego rodzaju mienia. Skarb Państwa działa przez jednostki organizacyjne państwa lub poprzez umocowanie jednostki samorządu terytorialnego lub innych samorządowych osób prawnych opierajace się na ustawie (przedstawicielstwo ustawowe) w (art.96 ustawy - Kodeks cywilny).
srodowisko/kto_odpowiada_za_utrzymanie_czystosci_terenow_skarbu_panstwa_w_obszarze_rzeki_chelst_kanalu_mielnickiego_i_kanalu_nowecinskiego.txt · ostatnio zmienione: 2018/09/21 14:29 przez Grzegorz Kleina