Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Herb Miasta Łeby

  • Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • liczba mieszkańców,
  • ruch naturalny ludności,
  • saldo migracji,
  • Statut Gminy Miejskiej Łeba.
  • warunki meteorologiczne,
  • zasoby wodne,
  • stan sanitarny kąpieliska morskiego,
  • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków,
  • jakość powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny,
  • promieniowanie elektromagnetyczne,
  • prawo ochrony środowiska w gminie.
  • waloryzacja przyrodnicza i inne opracowania
  • stan ochrony przyrody i krajobrazu,
  • Słowiński Park Narodowy,
  • rezerwat „Mierzeja Sarbska”,
  • obszary „Natura 2000”,
  • ochrona wybrzeża.
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • plany miejscowe,
  • studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba,
  • inne opracowania do celów planistycznych.
  • stan rozwoju układu telekomunikacyjnego,
  • stan rozwoju układu komunikacyjnego,
  • stan rozwoju sieci energetycznych,
  • stan zaopatrzenia w gaz,
  • stan rozwoju sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • sposób rozwiązywania problemu odpadów.
  • bogactwa naturalne,
  • turystyka,
  • rybołówstwo,
  • przemysł,
  • handel i usługi,
  • komunikacja,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • rynek pracy i struktura zatrudnienia.
  • instytucje oświaty i wychowania,
  • instytucje kulturalne,
  • rozrywka,
  • sport i rekreacja,
  • ochrona zdrowia,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • zasoby mieszkaniowe
 • strategie rozwoju gminy
 • strategie rozwoju powiatu
 • strategie wojewódzkie
 • strategie krajowe
 • strategie UE
srodowisko:kwalifikacja_kapieliska_jako_urzadzenia_wodnego_a_obowiazek_uzyskiwania_pozwolenia_lub_zgloszenia_wodnoprawnego

Zgodnie z art.34a ust.4 pkt 1 ustawy – prawo wodne do wniosku o wpis o umieszczenie w wykazie kąpielisk dołącza się pozwolenie wodnoprawne przy czym przepis ten nie precyzuje czy ma to być pozwolenie wodnoprawne na urządzenie kąpieliska czy też na budowę innych urządzeń wodnych towarzyszących kąpielisku.

Zgodnie z Art.9 ust.1 pkt 19) lit „h” ustawy – Prawo wodne urządzeniami wodnymi są urządzenia służące kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystania z nich a w szczególności mury oporowe, bulwary, nabrzeża, pomosty, przystanie, kąpieliska. Zgodnie natomiast z art.9 ust.1 pkt 5a ustawy kąpieliskiem jest wyznaczony uchwałą rady gminy, wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, wykorzystywany przez dużą liczbę osób kąpiących się, określoną w uchwale rady gminy w sprawie wykazu kąpielisk, pod warunkiem że w stosunku do tego kąpieliska nie wydano stałego zakazu kąpieli; kąpieliskiem nie jest: basen pływacki, basen uzdrowiskowy, zamknięty zbiornik wodny podlegający oczyszczaniu lub wykorzystywaniu w celach terapeutycznych, sztuczny, zamknięty zbiornik wodny, oddzielony od wód powierzchniowych i wód podziemnych.

Zgodnie z Art. 122 ust.1 pkt 3 <hi #fff200>jeżeli ustawa nie stanowi inaczej</hi>, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na wykonanie urządzeń wodnych.

Zgodnie natomiast z Art. 123a ust.1 pkt 5 tej ustawy , który wszedł w życie z dniem 31 grudnia 2015 r. na mocy ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 2295) <hi #fff200>zgłoszenia właściwemu organowi wymaga wykonanie kąpieliska</hi>, wyznaczenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli, również na obszarze morza terytorialnego. Zgodnie z Art.123a ust.9 ustawy jeżeli zamierzenie inwestycyjne obejmuje działania wymagające uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i zgłoszenia, wnioski dotyczące tych działań rozpatruje się w ramach jednego postępowania zakończonego udzieleniem pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z Art. 5 ust.1 ustawy zmieniającej do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Wynika z tego ,że gdyby w obrębie kąpieliska planowane było wykonanie innych przedsięwzięć wymagających pozwolenia wodnoprawnego wówczas obydwa wnioski rozpatruje się jednocześnie kończąc postepowanie pozwoleniem wodnoprawnym.

W naszym przypadku ta sytuacja nie ma miejsca.

Tą rozbieżność przepisów ustawodawca usunął w nowym prawie wodnym przyjętym 20 lipca 2017 r. gdzie m.in. usunięto pojęcie kąpieliska z wykazu urządzeń wodnych.

srodowisko/kwalifikacja_kapieliska_jako_urzadzenia_wodnego_a_obowiazek_uzyskiwania_pozwolenia_lub_zgloszenia_wodnoprawnego.txt · ostatnio zmienione: 2018/09/21 14:30 przez Grzegorz Kleina