Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Herb Miasta Łeby

  • Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • liczba mieszkańców,
  • ruch naturalny ludności,
  • saldo migracji,
  • Statut Gminy Miejskiej Łeba.
  • warunki meteorologiczne,
  • zasoby wodne,
  • stan sanitarny kąpieliska morskiego,
  • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków,
  • jakość powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny,
  • promieniowanie elektromagnetyczne,
  • prawo ochrony środowiska w gminie.
  • waloryzacja przyrodnicza i inne opracowania
  • stan ochrony przyrody i krajobrazu,
  • Słowiński Park Narodowy,
  • rezerwat „Mierzeja Sarbska”,
  • obszary „Natura 2000”,
  • ochrona wybrzeża.
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • plany miejscowe,
  • studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba,
  • inne opracowania do celów planistycznych.
  • stan rozwoju układu telekomunikacyjnego,
  • stan rozwoju układu komunikacyjnego,
  • stan rozwoju sieci energetycznych,
  • stan zaopatrzenia w gaz,
  • stan rozwoju sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • sposób rozwiązywania problemu odpadów.
  • bogactwa naturalne,
  • turystyka,
  • rybołówstwo,
  • przemysł,
  • handel i usługi,
  • komunikacja,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • rynek pracy i struktura zatrudnienia.
  • instytucje oświaty i wychowania,
  • instytucje kulturalne,
  • rozrywka,
  • sport i rekreacja,
  • ochrona zdrowia,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • zasoby mieszkaniowe
 • strategie rozwoju gminy
 • strategie rozwoju powiatu
 • strategie wojewódzkie
 • strategie krajowe
 • strategie UE
srodowisko:mala_retencja

Mała Retencja

W dniu 24 września 2012 roku Sejmik Województwa Pomorskiego Uchwałą Nr 458/XXII/12 przyjął Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (SRWP 2020).
Zasadniczymi narzędziami realizacji Strategii są regionalne programy strategiczne pełniące wiodącą rolę w operacjonalizowaniu i harmonizowaniu działań Samorządu Województwa w różnych obszarach tematycznych Strategii, zgodnie z zapisami rozdziału V System realizacji, Części B. Narzędzia realizacji, pkt 4. ww. Strategii. Regionalny Program Strategiczny w zakresie energetyki i środowiska „Ekoefektywne Pomorze” (RPS EiŚ) jest
dokumentem operacjonalizującym cel operacyjny 3.2. Bezpieczeństwo i efektywność energetyczna i cel operacyjny 3.3. Dobry stan środowiska Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 Regionalny Program Strategiczny jest dokumentem dotyczącym działań samorządu województwa, który pozwoli na efektywne zarządzanie polityką regionu w zakresie energetyki i środowiska do roku 2020. Zapisy RPS będą stanowić podstawę m.in. do ukierunkowania interwencji instrumentów finansowych pozostających do dyspozycji Samorządu Województwa Pomorskiego w latach 2014-2020.

W RPS „Ekoefektywne Pomorze”, w celu szczegółowym 2 „Adaptacja do zmian klimatu,zapobieganie zagrożeniom i zarządzanie ryzykiem”, w priorytecie 2.1. „Ograniczenie zagrożeń naturalnych”, w działaniu 2.1.3. „Retencjonowanie wody oraz racjonalne zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych” – jako jeden z zakresów interwencji zapisano: „budowa i rozbudowa zbiorników retencyjnych, w tym w ramach małej retencji”,
adresowany wprost dla przedsięwzięć dotyczących małej retencji. Przedsięwzięcia ujęte w Programie Małej Retencji …, mogą być realizowane również w ramach kilku innych zakresów interwencji, określonych w RPS „Ekoefektywne Pomorze”, m.in.:
- utrzymanie i rozwijanie naturalnych ekosystemów retencjonujących wodę (w ramach działania 2.1.2. Ograniczanie zagrożeń naturalnych, w tym działania łagodzące wpływ skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych);
- budowa, przebudowa i poprawa stanu technicznego urządzeń wodnych (w tym koryt kanałów) oraz koryt cieków naturalnych (w ramach Działania 2.1.1. Zwiększenie poziomu skuteczności ochrony przeciwpowodziowej);
- renaturalizacja obszarów wodno-błotnych (w ramach działania 3.2.2. Ochrona wód i ekosystemów od wód zależnych, w szczególności jezior).

srodowisko/mala_retencja.txt · ostatnio zmienione: 2016/12/08 12:29 przez Radosław Czyżewski