Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Herb Miasta Łeby

  • Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • liczba mieszkańców,
  • ruch naturalny ludności,
  • saldo migracji,
  • Statut Gminy Miejskiej Łeba.
  • warunki meteorologiczne,
  • zasoby wodne,
  • stan sanitarny kąpieliska morskiego,
  • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków,
  • jakość powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny,
  • promieniowanie elektromagnetyczne,
  • prawo ochrony środowiska w gminie.
  • waloryzacja przyrodnicza i inne opracowania
  • stan ochrony przyrody i krajobrazu,
  • Słowiński Park Narodowy,
  • rezerwat „Mierzeja Sarbska”,
  • obszary „Natura 2000”,
  • ochrona wybrzeża.
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • plany miejscowe,
  • studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba,
  • inne opracowania do celów planistycznych.
  • stan rozwoju układu telekomunikacyjnego,
  • stan rozwoju układu komunikacyjnego,
  • stan rozwoju sieci energetycznych,
  • stan zaopatrzenia w gaz,
  • stan rozwoju sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • sposób rozwiązywania problemu odpadów.
  • bogactwa naturalne,
  • turystyka,
  • rybołówstwo,
  • przemysł,
  • handel i usługi,
  • komunikacja,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • rynek pracy i struktura zatrudnienia.
  • instytucje oświaty i wychowania,
  • instytucje kulturalne,
  • rozrywka,
  • sport i rekreacja,
  • ochrona zdrowia,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • zasoby mieszkaniowe
 • strategie rozwoju gminy
 • strategie rozwoju powiatu
 • strategie wojewódzkie
 • strategie krajowe
 • strategie UE
srodowisko:nocun_katarzyna_nowe_alerty_smogowe_-_nie_tak_szybko_dgp_z_z_9_kwietnia_2019_r._nr_70_4972

NOCUŃ, Katarzyna „Nowe alerty smogowe – nie tak szybko” (DGP ,9 kwietnia 2019 nr 70 (4972)

Obniżone progi alarmowania o smogu wejdą w życie przed sezonem grzewczym - zapewnia resort środowiska. Ich wysokość nie jest jednak jeszcze przesądzona.
W ubiegłym tygodniu minister środowiska Henryk Kowalczyk poinformował, że obniży określony w rozporządzeniu poziom stężenia trujących cząstek, od którego władze będą alarmować i informować mieszkańców o szkodliwym powietrzu. Zgodnie z tą propozycją alarm dla pyłu zawieszonego PM10 miałby obowiązywać po przekroczeniu średniodobowej wartości 250 mikrogramów na metr sześcienny, a progiem informowania byłoby 150 mikrogramów. Obecnie obowiązujące wartości to odpowiednio 300 i 200 mikrogramów.
Propozycję resortu skrytykował Polski Alarm Smogowy, który podkreśla że poziom alarmowania o zanieczyszczeniu pyłem zawieszonym pozostanie i tak najwyższy w Unii Europejskiej. Zdaniem tej organizacji przy takich wartościach, jakie proponuje resort środowiska, ostrzeżeń praktycznie nie będzie. - Gdyby przyjąć takie progi alarmowania , to w Małopolsce w 2018 r. nie było ani jednego dnia, w którym ogłoszono by alarm smogowy - zwraca uwagę organizacja.
Okazało się jednak, że ogłoszona przez ministra środowi¬ska decyzja w sprawie wysokości zawieszonego pyłu nie została skonsultowana z Ministerstwem Zdrowia. Co prawda resort środowiska twierdzi, że wysłał projekt rozporządzenia w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz.U. z 2018 r. poz. 1120) do konsultacji, ale nie otrzymał jeszcze w tej sprawie odpowiedzi. Sprawę zaognia to, że w resorcie zdrowia eksperci pod kierownictwem krajowego konsultanta w dziedzinie zdrowia środowiskowego, profesora Wojciecha Hankego, opracowali własne rekomendacje. Zgodnie z propozycją naukowców poziomy informowania i alarmowania o smogu powinny być na poziomie odpowiednio: 60 mikrogramów i 80 mikrogramów na metr sześcienny. Polski Alarm Smogowy zauważa, że są to wartości zbliżone do tych, które obowiązują w Unii Europejskiej.
Teraz resort środowiska robi krok w tył. - Po zgodzie Ministerstwa Zdrowia będziemy mogli przejść do prac legislacyjnych. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to na przełomie połowy roku powinno ono wejść w życie. Na pewno przed sezonem grzewczym będziemy mieli nowe poziomy alarmowania i informowania o smogu - powiedział DGP rzecznik Ministerstwa Środowiska Aleksander Brzózka Pytany o różnice między wysokościami progów alarmowych proponowanymi przez ekspertów, a ogłoszonymi przez mini¬stra środowiska, rzecznik resortu podkreśla że czeka na oficjalną odpowiedź Ministerstwa Zdrowia - To, o czym mówimy, to stanowisko wypracowane przez zespół ekspertów. To nie jest pro¬pozycja resortu - dodaje Aleksander Brzózka - Od informowania smog się nie zmniejszy. Próg alertu nie może być obniżony do pozioma w którym będzie ogłaszany codziennie - zaznacza rzecznik resortu.
Rząd chce walczyć ze smogiem na kilku frontach. Kluczowy według Ministerstwa Środowiska jest program „Czyste powietrze”, czyli dopłat do wymiany tzw. kopciuchów odpowiadających w dużej mierze za zły stan powietrza i ocieplania budynków jednorodzinnych.
Ministerstwo Środowiska dalsze obniżanie progów alertów smogowych uzależnia od powodzenia właśnie tego programu.

srodowisko/nocun_katarzyna_nowe_alerty_smogowe_-_nie_tak_szybko_dgp_z_z_9_kwietnia_2019_r._nr_70_4972.txt · ostatnio zmienione: 2019/04/11 10:53 przez Grzegorz Kleina