Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Herb Miasta Łeby

  • Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • liczba mieszkańców,
  • ruch naturalny ludności,
  • saldo migracji,
  • Statut Gminy Miejskiej Łeba.
  • warunki meteorologiczne,
  • zasoby wodne,
  • stan sanitarny kąpieliska morskiego,
  • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków,
  • jakość powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny,
  • promieniowanie elektromagnetyczne,
  • prawo ochrony środowiska w gminie.
  • waloryzacja przyrodnicza i inne opracowania
  • stan ochrony przyrody i krajobrazu,
  • Słowiński Park Narodowy,
  • rezerwat „Mierzeja Sarbska”,
  • obszary „Natura 2000”,
  • ochrona wybrzeża.
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • plany miejscowe,
  • studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba,
  • inne opracowania do celów planistycznych.
  • stan rozwoju układu telekomunikacyjnego,
  • stan rozwoju układu komunikacyjnego,
  • stan rozwoju sieci energetycznych,
  • stan zaopatrzenia w gaz,
  • stan rozwoju sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • sposób rozwiązywania problemu odpadów.
  • bogactwa naturalne,
  • turystyka,
  • rybołówstwo,
  • przemysł,
  • handel i usługi,
  • komunikacja,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • rynek pracy i struktura zatrudnienia.
  • instytucje oświaty i wychowania,
  • instytucje kulturalne,
  • rozrywka,
  • sport i rekreacja,
  • ochrona zdrowia,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • zasoby mieszkaniowe
 • strategie rozwoju gminy
 • strategie rozwoju powiatu
 • strategie wojewódzkie
 • strategie krajowe
 • strategie UE
srodowisko:ochrona_przyrody

To jest stara wersja strony! —-

Czy klasoużytek Lz to las?

Zgodnie z § 68 ust.2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego I Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. nr 38 poz.454 z późn. zmianami) w brzmieniu obowiązującym od 31.12.2013 r. grunty leśne dzielą się na:
1) lasy, oznaczone symbolem - Ls,
2) grunty zadrzewione i zakrzewione, oznaczone symbolem – Lz

Dodatkowo w ust.1 pkt 1) lit. „h” wydzielono klasoużytek - grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, oznaczone symbolem - Lzr

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednol. w Dz.U. z 2011 r. nr 12 poz.59 z późn. zmianami) lasem w rozumieniu ustawy jest grunt:
1) o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) - drzewami i krzewami oraz runem leśnym - lub przejściowo jej pozbawiony:
a) przeznaczony do produkcji leśnej lub
b) stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego albo
c) wpisany do rejestru zabytków;
2) związany z gospodarką leśną, zajęty pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej: budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, a także wykorzystywany na parkingi leśne i urządzenia turystyczne.

Samo oznaczenie użytku w obecnym stanie prawnym nie przesadza o tym czy użytek jest lub nie jest lasem. Również to, że dany grunt jest lasem w znaczeniu przyrodniczym, nie oznacza, że jest lasem w znaczeniu prawnym (W. Radecki - op. cit. s. 39-40 uw. 4).
Aby można mówić o lesie w znaczeniu art.3 pkt 1 u.o.l. kryteria podstawowe: przyrodnicze, przestrzenne i przeznaczenia muszą być spełnione łącznie.

Przykładowo przeanalizujmy użytek Lz zlokalizowany na działce nr 65/14 obr.2 położonej w Łebie.Teren jest gruntem zadrzewionym zlokalizowanym od strony zachodniej wejścia na plażę „C”.
Sprawdźmy spełnienie wszystkich kryteriów:
Kryterium przyrodnicze – teren jest pokryty jest roślinnością leśną a więc kryterium należy uznać za spełnione,
Kryterium przestrzenne - użytek ten ma powierzchnię ok. 0,6880 ha. Należy jednakże zauważy ,że w ewidencji gruntów i budynków łączna powierzchnia użytków Lz w działce nr 65/14 obr.2 wynosi 1,0191 ha. Tak czy inaczej powierzchnia tego użytku wynosi powyżej 0,1 ha a więc to kryterium należy uznać za spełnione,
Kryterium przeznaczenia – dla obszaru miasta na którym położona jest działka nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym uproszczonym planie urządzenia lasów komunalnych teren oznaczony Lz nie został przeznaczony pod uprawy leśne (wydzielony obszar nieleśny w obrębie 4 lasów komunalnych). Tak więc to kryterium nie jest spełnione.
Ostatecznie – użytek Lz w obrebie działki nr 65/14 obr.2 w Łebie nie jest lasem w rozumieniu prawnym.

srodowisko/ochrona_przyrody.1408970241.txt.gz · ostatnio zmienione: 2014/08/25 14:37 przez Grzegorz Kleina