Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


srodowisko:ochrona_przyrody

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
srodowisko:ochrona_przyrody [2016/05/05 12:39]
Grzegorz Kleina
srodowisko:ochrona_przyrody [2018/01/31 13:20] (aktualna)
Grzegorz Kleina
Linia 1: Linia 1:
 +===== Rekomendacje Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ​ =====
 +
 +Rekomendacje Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie redagowania uchwal sejmików województw
 +dotyczących parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu oraz uchwał rad gmin dotyczących pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych,​ użytków ekologicznych oraz zespołów przyrodniczo-krajobrazowych ,2018 r.
 +{{ :​srodowisko:​rekomendacje.pdf |Rekomendacje GDOŚ 2018}}
 +
 +===== Zmiana ustawy o ochronie przyrody ​ =====
 +(uchwalona przez Sejm RP 16.12.2016 , przyjęta bez poprawek na 32 posiedzeniu Senatu RP 20.12.2016 r., skierowana do podpisu Prezydenta)
 +
 +**Art. 83a**. 1. Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wypisanej do rejestru zabytków - wojewódzki konserwator zabytków.
 +2.<note warning> <​del>​Zezwolenie na usunięcie drzewa w pasie drogowym drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska</​del>​ (uchylony)</​note>​
 +3. Zezwolenie na usunięcie drzewu lub krzewu na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego albo rezerwatu przyrody wydaje się po uzgodnieniu odpowiednio z dyrektorem parku narodowego albo regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.
 +<note warning>​4. Organ właściwy do wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 3, niezwłocznie przekazuje do uzgodnienia projekt zezwolenia wraz z aktami sprawy, w tym dokumentację fotograficzną drzewo lub krzewu.</​note>​
 +5. W razie potrzeby przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego regionalny dyrektor ochrony środowiska albo dyrektor parku narodowego zawiadamia o jego wszczęciu.
 +<note warning>​6. Niewyrażenie stanowiska w terminie 30 dni, a w przypadku przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - 60 dni. od dnia otrzymania projektu zezwolenia, o którym mowa w ust. 3, przez organ, do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska, uznaje się za uzgodnienie zezwolenia.</​note>​
 +7. Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
 +...
 +**Art. 83f**. 1. Przepisów art. 83 ust. 1 nie stosuje się do:
 +<note warning>​1) krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2,</​note>​
 +2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
 +<note warning>​3) drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
 +a) 100 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego,​ klonu jesionolistnego,​ klonu srebrzystego,​ robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,​
 +b) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew,
 +3a) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;​
 +3b) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nie użytkowanych do użytkowania rolniczego;</​note>​
 +4) drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
 +5) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni:
 +6) drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych:​
 +7) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wybudowano trasę wału przeciwpowodziowego,​ z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości niniejszej niż 3 m od stopy wału;
 +8) drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych,​ usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 +9) drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 +10) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;​
 +11) drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;​
 +12) drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego,​ albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;
 +13) prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
 +14) drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
 +a) jednostki ochrony przeciwpożarowej,​ jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
 +b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających,​ że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrót;
 +15) drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.
 +<note warning>​1a. Rada gminy, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego,​ może określić, że przepisów art. 83 ust. 1 nie stosuje się także do innych drzew lub krzewów wskazanych w oparciu o następujące kryteria:
 +1) gatunek drzewa lub krzewu, lub
 +2) wiek drzewa lub krzewu, lub
 +3) obwód pnia drzewa na wysokości 130 cm lub powierzchnia krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, lub 
 +4) cel usunięcia drzewa lub krzewu:
 +a) związany z prowadzeniem działalności gospodarczej,​
 +b) niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej,​ lub
 +5) cechy nieruchomości:​
 +a) objęcie nieruchomości określonych przez radę gminy formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5,
 +b) wpisanie do rejestru zabytków,
 +c) położenie w pasie drogowym drogi publicznej,
 +d) rodzaj użytku wynikający z ewidencji gruntów i budynków,
 +e) określone przeznaczenie nieruchomości wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.</​note>​
 +
 +<note warning>​1b. W postępowaniu,​ którego przedmiotem jest sporządzenie projektu uchwały, o której mowa w ust. 1a, zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa,​ na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.</​note>​
 +
 +2. W przypadkach,​ o których mowa w ust. 1 pkt 13 i pkt 14 lit. a, podmioty określone w tych przepisach, w terminie 30 dni od dnia usunięcia drzewa lub krzewu, przekazują do organu właściwego do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, informację o terminie, miejscu i przyczynie ich usunięcia oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów, a także dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew.
 +3. Z oględzin, o których mowa w ust. 1 pkt 14 lit. b, sporządza się protokół. W protokole podaje się w szczególności informację o terminie, miejscu i przyczynie usunięcia drzewa lub krzewu oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów oraz dołącza się dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew.
 +
 +**Art. 85**. <note warning>​1. Opłatę za usunięcie drzewa ustala się mnożąc liczbę cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłaty.</​note>​
 +2. Jeżeli drzewo na wysokości 130 cm:
 +1) posiada kilka pili - za obwód pnia drzewa przyjmuje się sumę obwodu pnia o największym obwodzie oraz połowy obwodów pozostałych pni;
 +2) me posiada pnia - za obwód pnia drzewa przyjmuje się obwód pnia mierzony bezpośrednio poniżej korony drzewa.
 +<note warning>​3. Opłatę za usunięcie krzewu ustala się mnożąc liczbę metrów kwadratowych powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami i stawkę opłaty.</​note>​
 +4. Za wielkość powierzchni pokrytej krzewami przyjmuje się wielkość powierzchni rzutu poziomego krzewu.
 +<note warning>​4a. Rada gminy, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego,​ określa wysokość stawek opłat, o których mowa w ust. 1 i 3, jednolicie dla wszystkich drzew lub krzewów albo różnicując je ze względu na:
 +1) rodzaj lub gatunek drzew lub krzewów;
 +2) obwód pnia drzewu lub powierzchnię krzewu albo krzewmy rosnących w skupisku.</​note>​
 +<note warning>​5. Stawki opłat za usuwanie drzew' nie mogą przekraczać 500 zł.</​note>​
 +<note warning>​6. Stawki opłat za usuwanie krzewów nie mogą przekraczać 200 zł.</​note>​
 +<note warning>​7. W przypadku, gdy rada gminy nie określi zgodnie z ust. 4a wysokości stawek opłat, o których mowa w ust. 1 i 3, do ustalania opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu stosuje się maksymalne stawki, o których mowa w ust. 5 i 6.</​note>​
 +<note warning>​8. Stawki, o których mowa w ust. 5 i 6, podlegają z dniem 1 stycznia każdego roku waloryzacji o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów'​ i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej.</​note>​
 +9. Minister właściwy do spraw środowiska,​ w terminie do dnia 31 października każdego roku, ogłasza, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość waloryzowanych stawek, o których mowa w ust. 8.
 +
 +Art. 86. 1. Nie nalicza się opłat za usunięcie:
 +1) drzew lub krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;
 +2) <note warning><​del>​W przypadkach,​ o których mowa w ust. 1, jeżeli wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu zostało uzależnione od przesadzenia tego drzewa lub krzewu albo wykonania nasadzeń zastępczych,​ a przesadzone albo posadzone drzewo lub krzew nie zachowały żywotności po 3 latach od dnia upływu terminu wskazanego w tym zezwoleniu na ich przesadzenie lub wykonanie nasadzeń zastępczych,​ lub przed upływem tego okresu, z przyczyn zależnych od posiadacza nieruchomości,​ organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu nakłada ponownie w drodze decyzji obowiązek wykonania nasadzeń zastępczych. Przepisy art. 83c ust. 4 oraz art. 83d ust. 2 i 4 stosuje się odpowiednio</​del>​ (uchylony)</​note>​
 +3) drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
 +4) drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
 +5) drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu] ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;
 +6) drzew lub krzewów w związku z przebudową dróg publicznych lub linii
 +kolejowych:
 +<note warning>​7) ​  ​drzew,​ których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:
 +a)     120 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego,​ klonu jesionolistnego,​ klonu srebrzystego,​ robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,​
 +b)     80 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew
 +– w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 +8)     ​krzewu lub krzewów rosnących w skupiskach, pokrywających grunt o powierzchni do 50 m2, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;​ </​note>​
 +9) drzew lub krzewów w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew lub krzewów na terenach zieleni;
 +10) drzew lub krzewów, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;​
 +11) topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym powyżej 100 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;
 +12) drzew lub krzewów',​ jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;​
 +13) drzew lub krzewów z grobli stawów rybnych;
 +14) drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych,​ wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń;
 +15) drzew lub krzewów usuwanych z terenu poligonów lub placów ćwiczeń, służących obronności państwa.
 +<note warning>​1a. Rada gminy, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego,​ może określić, że opłat za usunięcie drzewa lub krzewu nie nalicza się także w przypadku innych drzew lub krzewów, wskazanych w oparciu o kryteria, o których mowa w art. 83f ust. 1a.</​note>​
 +2. W przypadkach,​ o których mowa w ust. 1, jeżeli wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu zostało uzależnione od przesadzenia tego drzewa lub krzewu albo wykonania nasadzeń zastępczych,​ a przesadzone albo posadzone drzewo lub krzew nie zachowały żywotności po 3 latach od dnia upływu terminu wskazanego w tym zezwoleniu na ich przesadzenie lub wykonanie nasadzeń zastępczych,​ lub przed upływem tego okresu, z przyczyn zależnych od posiadacza nieruchomości,​ organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu nakłada ponownie w drodze decyzji obowiązek wykonania nasadzeń zastępczych. Przepisy art. 83c ust. 4 oraz art. 83d ust. 2 i 4 stosuje się odpowiednio.
 +3. W przypadku niewykonania nasadzeń zastępczych,​ o których mowa w ust. 2, zgodnie z zezwoleniem na usunięcie drzewa lub krzewu, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 +**Art. 89** 
 +<note warning>​1. Administracyjną karę pieniężną,​ o której mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1–3, ustala się w wysokości dwukrotnej opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu, o której mowa w art. 84 ust. 1, a w przypadku, w którym usunięcie drzewa lub krzewu jest zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty, administracyjną karę pieniężną ustala się w wysokości takiej opłaty, która byłaby ponoszona gdyby takiego zwolnienia nie było.</​note>​
 +2. Administracyjną karę pieniężną,​ o której mowa w art. 88 ust. 1 pkt 4, ustala się w wysokości opłaty za usunięcie drzewa, o której mowa w art. 84 ust. 1, pomnożonej przez 0,6.
 +3. Jeżeli ustalenie obwodu lub gatunku usuniętego lub zniszczonego drzewa jest niemożliwe z powodu wykarczowania pnia i braku kłody, dane do wyliczenia administracyjnej kary pieniężnej ustala się na podstawie informacji zebranych w toku postępowania administracyjnego,​ powiększając ją o 50%.
 +4. Jeżeli ustalenie obwodu usuniętego lub zniszczonego drzewa jest niemożliwe z powodu braku kłody, obwód do wyliczenia administracyjnej kary pieniężnej ustala się, przyjmując najmniejszą średnicę pnia i pomniejszając wyliczony obwód o 10%.
 +5. Jeżeli ustalenie wielkości powierzchni usuniętych lub zniszczonych krzewów jest niemożliwe,​ z powodu usunięcia pędów i korzeni, wielkość tę przyjmuje się na podstawie informacji zebranych w toku postępowania administracyjnego.
 +6. W przypadku usunięcia drzewa lub krzewu obumarłego albo nierokującego szansy na przeżycie, złomu lub wywrotu, wysokość administracyjnej kary pieniężnej obniża się o 50%.
 +7. W przypadku usunięcia albo zniszczenia drzewa lub krzewu, albo uszkodzenia drzewa w okolicznościach uzasadnionych stanem wyższej konieczności,​ nie wymierza się administracyjnej kary pieniężnej.
 +8. Administracyjne kary pieniężne nieuiszczone w wyznaczonym terminie, podlegają wraz z odsetkami za zwłokę przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 +9. Należność z tytułu administracyjnej kary pieniężnej przedawnia się po upływie 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności.
 +10. Nie wszczyna się postępowania w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej,​ a postępowanie wszczęte w tej sprawie umarza się, jeżeli od końca roku, w którym usunięto lub zniszczono drzewo lub krzew albo uszkodzono drzewo, upłynęło 5 lat.
 +11. Organ może umorzyć 50% wymierzonej kary, o której mowa w ust. 1 lub 2, osobom fizycznym, które na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej usunęły lub zniszczyły drzewo lub krzew albo uszkodziły drzewo, w przypadku gdy osoby te nie są w stanie uiścić kary w pełnej wysokości bez znacznego uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny, jeżeli dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku.
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 ===== Wycinka drzew (wyciąg z przepisów) ===== ===== Wycinka drzew (wyciąg z przepisów) =====
 Podstawa prawna: Podstawa prawna:
srodowisko/ochrona_przyrody.1462444782.txt.gz · ostatnio zmienione: 2016/05/05 12:39 przez Grzegorz Kleina