Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


srodowisko:ochrona_przyrody

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
srodowisko:ochrona_przyrody [2016/12/29 15:26]
Grzegorz Kleina
srodowisko:ochrona_przyrody [2018/01/31 13:20] (aktualna)
Grzegorz Kleina
Linia 1: Linia 1:
 +===== Rekomendacje Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ​ =====
 +
 +Rekomendacje Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie redagowania uchwal sejmików województw
 +dotyczących parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu oraz uchwał rad gmin dotyczących pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych,​ użytków ekologicznych oraz zespołów przyrodniczo-krajobrazowych ,2018 r.
 +{{ :​srodowisko:​rekomendacje.pdf |Rekomendacje GDOŚ 2018}}
 +
 ===== Zmiana ustawy o ochronie przyrody ​ ===== ===== Zmiana ustawy o ochronie przyrody ​ =====
-(uchwalona przez Sejm RP 16.12.2016 , przyjęta bez poprawek na 32 posiedzeniu Senatu RP , skierowana do podpisu Prezydenta)+(uchwalona przez Sejm RP 16.12.2016 , przyjęta bez poprawek na 32 posiedzeniu Senatu RP 20.12.2016 r., skierowana do podpisu Prezydenta)
  
 **Art. 83a**. 1. Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wypisanej do rejestru zabytków - wojewódzki konserwator zabytków. **Art. 83a**. 1. Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wypisanej do rejestru zabytków - wojewódzki konserwator zabytków.
-2.<note warning> (uchylony)</​note>​+2.<note warning> <​del>​Zezwolenie na usunięcie drzewa w pasie drogowym drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska</​del> (uchylony)</​note>​
 3. Zezwolenie na usunięcie drzewu lub krzewu na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego albo rezerwatu przyrody wydaje się po uzgodnieniu odpowiednio z dyrektorem parku narodowego albo regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. 3. Zezwolenie na usunięcie drzewu lub krzewu na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego albo rezerwatu przyrody wydaje się po uzgodnieniu odpowiednio z dyrektorem parku narodowego albo regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.
 <note warning>​4. Organ właściwy do wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 3, niezwłocznie przekazuje do uzgodnienia projekt zezwolenia wraz z aktami sprawy, w tym dokumentację fotograficzną drzewo lub krzewu.</​note>​ <note warning>​4. Organ właściwy do wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 3, niezwłocznie przekazuje do uzgodnienia projekt zezwolenia wraz z aktami sprawy, w tym dokumentację fotograficzną drzewo lub krzewu.</​note>​
Linia 68: Linia 74:
 Art. 86. 1. Nie nalicza się opłat za usunięcie: Art. 86. 1. Nie nalicza się opłat za usunięcie:
 1) drzew lub krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie; 1) drzew lub krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;
-2) <note warning>​(uchylony)</​note>​+2) <note warning><​del>​W przypadkach,​ o których mowa w ust. 1, jeżeli wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu zostało uzależnione od przesadzenia tego drzewa lub krzewu albo wykonania nasadzeń zastępczych,​ a przesadzone albo posadzone drzewo lub krzew nie zachowały żywotności po 3 latach od dnia upływu terminu wskazanego w tym zezwoleniu na ich przesadzenie lub wykonanie nasadzeń zastępczych,​ lub przed upływem tego okresu, z przyczyn zależnych od posiadacza nieruchomości,​ organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu nakłada ponownie w drodze decyzji obowiązek wykonania nasadzeń zastępczych. Przepisy art. 83c ust. 4 oraz art. 83d ust. 2 i 4 stosuje się odpowiednio</​del> (uchylony)</​note>​
 3) drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków; 3) drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
 4) drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego; 4) drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
srodowisko/ochrona_przyrody.1483021585.txt.gz · ostatnio zmienione: 2016/12/29 15:26 przez Grzegorz Kleina