Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Herb Miasta Łeby

  • Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • liczba mieszkańców,
  • ruch naturalny ludności,
  • saldo migracji,
  • Statut Gminy Miejskiej Łeba.
  • warunki meteorologiczne,
  • zasoby wodne,
  • stan sanitarny kąpieliska morskiego,
  • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków,
  • jakość powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny,
  • promieniowanie elektromagnetyczne,
  • prawo ochrony środowiska w gminie.
  • waloryzacja przyrodnicza i inne opracowania
  • stan ochrony przyrody i krajobrazu,
  • Słowiński Park Narodowy,
  • rezerwat „Mierzeja Sarbska”,
  • obszary „Natura 2000”,
  • ochrona wybrzeża.
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • plany miejscowe,
  • studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba,
  • inne opracowania do celów planistycznych.
  • stan rozwoju układu telekomunikacyjnego,
  • stan rozwoju układu komunikacyjnego,
  • stan rozwoju sieci energetycznych,
  • stan zaopatrzenia w gaz,
  • stan rozwoju sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • sposób rozwiązywania problemu odpadów.
  • bogactwa naturalne,
  • turystyka,
  • rybołówstwo,
  • przemysł,
  • handel i usługi,
  • komunikacja,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • rynek pracy i struktura zatrudnienia.
  • instytucje oświaty i wychowania,
  • instytucje kulturalne,
  • rozrywka,
  • sport i rekreacja,
  • ochrona zdrowia,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • zasoby mieszkaniowe
 • strategie rozwoju gminy
 • strategie rozwoju powiatu
 • strategie wojewódzkie
 • strategie krajowe
 • strategie UE
srodowisko:odpady

Sposób rozwiązywania problemu odpadów

W województwie pomorskim wyznaczono 4 regiony gospodarki odpadami. Łeba wchodzi w skład Regionu Północnego.
Region gospodarki odpadami obsługiwany jest przez regionalne instalacje do przetwarzania odpadów
(RIPOK). W żadnym Regionie Północnym nie funkcjonują instalacje zastępcze do obsługi regionu, gdyż moce przerobowe funkcjonujących RIPOK w regionie są wystarczające do przyjęcia i przetworzenia wytwarzanych na terenie regionu zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych.
Rolę instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi regionów gospodarki odpadami komunalnymi, w przypadku gdy znajdująca się w nich instalacja regionalna uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn pełnią pozostałe RIPOK, funkcjonujące na terenie województwa pomorskiego, z uwzględnieniem posiadanych przez te instalacje mocy przerobowych.
Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów w Regionie Północnym:
RIPOK Szadółki
RIPOK Eko Dolina
RIPOK Czarnówko
RIPOK Swarzewo
RIPOK Chlewnica
RIPOK Łeba (instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych
bioodpadów oraz wytwarzania z ruch produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniającego wymagania określone w przepisach odrębnych)

Źródło: Uchwała NR 322/XXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022” (Dz.Urz.Woj.Pom.poz.416)

Politykę gminy w zakresie gospodarki odpadami reguluje „Program Ochrony Środowiska dla Miasta Łeby wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta Łeby na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2011” zatwierdzony uchwałą nr 224/XXVII/2004 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 25.10.2004 r.

W chwili obecnej zezwolenia na odbieranie od właścicieli nieruchomości stałych odpadów komunalnych posiadają:

 • F.H. „MARGOT” Małgorzata Gołębiewska z siedz. 84-300 Lębork ul. Legionów Polskich 14 działająca na podstawie zezwolenia Burmistrza Miasta Łeby z dnia 2007-10-12 znak OŚ.7030-2/07 wydanego na okres do dnia 11-10-2017 r.
 • Promocja Plaż Turystyki i Rekreacji „AGADOS” S.C. Grzegorz Sojda & Lila Sojda z siedzibą 84-360 Łeba , ul. Turystyczna działająca na podstawie zezwolenia Burmistrza Miasta Łeby z dnia 2007-10-12 znak OŚ.7030-1/07 wydanego na okres do dnia 11-10-2017 r.
 • REMONDIS Sp. z o.o. z siedz. 02-981 Warszawa ul. Zawodzie 16 Oddział Lębork 84-300 Lębork ul. Kossaka 91-95 działająca na podstawie zezwolenia Burmistrza Miasta Łeby z dnia 2007-01-29 znak OŚ.7030-2/07 wydanego na okres do dnia 31-01-2017 r.
 • POL-KOP Mieczysław Mocek z siedzibą 84-360 Łeba , Nowęcin, ul. Łebska 112 działająca na podstawie zezwolenia Burmistrza Miasta Łeby z dnia 2007-01-29 znak OŚ.7030-1/07 wydanego na okres do dnia 31-01-2017 r.
 • Usługi Sanitarno-Transportowe „SANIPOL” Kazimierz Kokociński z siedz. 84-360 Łeba ul. Nowęcińska 31 działająca na podstawie zezwolenia Burmistrza Miasta Łeby z dnia 2006-12-05 znak OŚ.7030-2/06 wydanego na okres do dnia 04-12-2016 r.
 • ELWOZ Sp. z o.o. Oddział Sierakowice z siedz. 83-340 Sierakowice ul. Słupska 2 działająca na podstawie zezwolenia Burmistrza Miasta Łeby z dnia 2006-03-29 znak OŚ.7030-1/06 wydanego na okres do dnia 26-04-2016 r.

Szacunkowa ilość odpadów powstających na terenie Gminy:

 1. odpady komunalne
  • odpady z gospodarstw domowych - 615 Mg/rok
  • odpady z turystyki - 450 Mg/rok
  • odpady z sektora usługowego - 335 Mg/rok
  • odpady powstające w sektorze gospodarczym - 120 Mg/rok
 2. odpady z sektora budowlanego - 150 Mg/rok
 3. odpady z komunalnej oczyszczalni ścieków - 1060 Mg/rok
 4. odpady z sektora gospod. – inne niż niebezpieczne - 795 Mg/rok
 5. odpady z obsługi portów

Powstające na statkach odpady można podzielić na trzy grupy:

 1. Odpady i ścieki związane z eksploatacją, konserwacją i remontem układów napędowych oraz instalacji siłowni - odpady te określane są jako odpady olejowe.
 2. Odpady związane z przewożonym ładunkiem.
 3. Odpady komunalne i ścieki sanitarne odbierane z jednostek pływających.

Szacuje się, że w portach i przystaniach morskich powstało w roku 2000 ok. 25,2 tys. Mg odpadów. Odpady te obejmują wody zęzowe i szlamy z wirówek, paliwa, zaolejone wody balastowe oraz odpady komunalne.

Bilans odpadów odbieranych ze statków w małych portach w latach 1998 . 1999 [m³]

Port Rok Odpady olejowe Odpady komunalne
Ustka 1998 160 420★
1999 174 460★
Rowy 1998 no 80★
1999 no 90
Łeba 1998 75 327
1999 96 349
Władysławowo 1998 45 1219
1999 69 1700
Hel 1998 105 28
1999 126 30
Jastarnia 1998 38 bd*
1999 40 bd*
Puck 1998 2 150
1999 2 150

* no - nie odbierano; bd . brak danych; ★ - szacunkowo

Źródło: Strona internetowa Urzędu Morskiego w Słupsku

W porcie Łeba stacjonuje 17 kutrów rybackich. Oprócz kutrów stacjonuje 19 łodzi rybackich zarejestrowanych w porcie Łeba oraz 4 jednostki rybackie zarejestrowane w innych portach.

Rodzaje nieczystości powstających w porcie

Na terenie portu Łeba przewiduje się wytwarzanie następujących rodzajów zanieczyszczeń:

 • wody zaolejone (kod odpadu – 130403)
 • śmieci, w tym odpady segregowane (kod odpadu – 150103) i niesegregowane (kod odpadu - 200301)
 • ścieki sanitarne

W porcie nie występują pozostałości ładunkowe ze względu na brak ruchu statków handlowych.

Ilości odpadów przewidywanych do odbioru w okresie roku

 • Odbiór odpadów ropopochodnych - szacuje się wytworzenie w ciągu roku ok. 80 Mg wód zaolejonych rocznie.
 • Odbiór odpadów niesegregowanych stałych (śmieci komunalne) - szacuje się wytworzenie ok. 200 Mg śmieci stałych rocznie.
 • Odbiór odpadów segregowanych (plastiki, opakowania szklane, odpady żywnościowe) - Szacuje się wytworzenie ok. 3 Mg śmieci segregowanych rocznie.
 • Odbiór ścieków sanitarnych - na terenie portu Łeba odbiór ścieków sanitarnych z jednostek wyposażonych w instalacje sanitarne jest dokonywany przez armatorów we własnym zakresie i na własny koszt przy użyciu wozów asenizacyjnych. Szacuje się wytworzenie ok. 3 Mg ścieków rocznie.

Informacje dotyczące współpracy z innymi podmiotami w zakresie gospodarowania odpadami ze statków.

Najważniejszymi podmiotami do współpracy w zakresie gospodarowania odpadami są:

 • Przedsiębiorstwo „PORT SERVICE” z Gdańska,
 • Przedsiębiorstwo „SANIPOL” z Łeby.

Współpraca ta będzie dotyczyła gospodarowania następującymi odpadami:

 • wody zaolejone,
 • śmieci komunalne.

Odbiór wód zaolejonych

Źródło: www.umsl.gov.pl

Zestawienie zbiorcze odebranych wód zaolejonych ze statków w rozbiciu na poszczególne porty i lata.

Darłowo Kołobrzeg Łeba Ustka Porty suma
2002 77 112 69 184 442
2003 56 149 127 214 545
2004 64 123 90 209 487
2005 67 198 80 160 504
2006 63 135 63 128 389
Suma 327 717 430 894 2368

Sumy roczne odebranych wód

Źródło: www.umsl.gov.pl

Tabela wyników badań próbek morskich wód wewnętrznych pobranych na przełomie lat 2005 - 2007 w Łebie.

Basen portowy Wyjście z portu Basen portowy Wyjście z portu Basen portowy Wyjście z portu Basen portowy Wyjście z portu
Czerwiec 2005 Maj 2006 Październik 2006 Czerwiec 2007
BZT5 [g/m³] 5,7 6,3 1,38 1,38 5,6 4,67 4,74 2,5
ChZT Cr [g/m³] 30,1 30,9 49,8 44,7 41,2 42,3 27,9 26,3
odczyn [pH] 8,96 8,7 7,92 8,02 8,66 8,66 8,85 8,32
sub. rozp. [g/m³] 3002 2898 7883 8183 3513 3470 2714 6852
chlorki [g/m³] 1439 1401 3943 4030 1706 1657 1563 3596
zaw. ogólna [g/m³] 31,5 57,2 4,6 12,7 33,7 38,5 16,5 11,5
ołów [g/m³] 0,005 0,005 0,005 0,005 p. 0,005 p. 0,005 p. 0,005 p. 0,005
kadm [g/m³] 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 p. 0,0005 p. 0,0005 p. 0,0005 p. 0,0005
cynk [g/m³] 0,022 0,022 0,022 0,022 p. 0,022 p. 0,022 p. 0,022 p. 0,022
ropopochodne [g/m³] 0,1 0,1 1,17 0,92 0,93 0,72 0,51 0,62

Źródło: www.umsl.gov.pl

Ważniejszymi zakładami wytwarzającymi odpady, także typu komunalnego są:

 • Port Rybacki i Jachtowy;
 • Zakład Przetwórstwa Rybnego „DOS”, Oddział Nr 2 w Łebie;
 • Zakład Przetwórstwa Rybnego „TERNAEBEN”, Łeba, ul. Wspólna 3;
 • Chłodnia „Morfish” Łeba ul. Wybrzeże.

Odpady komunalne z terenu miasta wywożone były na składowisko zlokalizowane w Gminie Wicko – dawna osada Lucin. Składowisko zajmuje obszar o powierzchni 5,26 ha i działało od 1971 roku. Teren jest ogrodzony. Dno składowiska jest nieuszczelnione.

Planowana jest budowa w Lucinie stacji przeładunkowej odpadów i kompostowni. Ilość odpadów komunalnych wywieziona na składowiska - Lucin ogółem: 2735 t/rok.

Obecnie odpady wywożone są do Czarnówka. Jest to jedna z największych kompostowni w województwie pomorskim. Oprócz Łeby Czarnówko obsługuje także gminy: Lębork (miejska), Cewice, Nowa Wieś Lęborska, Wicko, Choczewo, Łęczyce, Linia. Docelowo po wypełnieniu składowisk lokalnych – gm. Gniewino, Krokowa i Potęgowo.

 • Powierzchnia składowiska: 185,9 tys. ha
 • Łączna liczba obsługiwanych mieszkańców: 110163

Przedsięwzięcia w Lucinie

Opis przedsięwzięcia Jednostki realizujące Koszty (mln. zł) Potencjalne źródła finansowania Lata realizacji
Zamknięcie i rekultywacja skład. w Lucinie – 5,26 ha U.M. w Łebie 4,5 EFRR 2009 – 2010
Budowa stacji przeładunkowej Gm. Wicko (dla m. Łeba) U.M. w Łebie 3,0 EFRR 2009 – 2010

Składowisko odpadów Czarnówko

 • Nazwa składowiska - Przedsięb. Składowania i Przerobu Odpadów Sp. z o.o. w Czarnówku
 • Adres - Czarnówko, 84-351 Nowa Wieś Lęborska
 • Właściciel - Gm. Miej. Lębork ul. Armii Kraj. 14 84-300 Lębork; Gm. Nowa Wie. Lęb., ul. Grunwaldzka 24, 84-351 Nowa Wie. L.
 • Pojemność całkowita - 200000 Mg
 • Pojemność pozostała (niewypełniona) - 30000 Mg
 • Ilość odpadów zeskładowanych (unieszkodliw.) [Mg] - 8835.43
 • Średnia ilość odpadów deponowanych na dobę [Mg/250 dni rob.] - 35.34
 • Spełnianie wymagań technicznych - Nie (brak pełnej instalacji do odgazow.)
 • Wymaganie dostosowania składowiska - Tak

Źródło: Strona internetowa WIOŚ Gdańsk

Inwestycje w Czarnówku

 • Opis przedsięwzięcia - Zakład Zagospodarowania Odpadów w Czarnówku – II etap budowy sortownia z segmentem demontażu odpadów wielkogabarytowych kompostownia wdrożenie jednolitego systemu zbierania kwatera do składowania balastu
 • Jednostki realizujące - Przedsiębiorstwo Składowania i Przerobu Odpadów Sp. z o.o. Czarnówko gm. Nowa Wieś Lęborska
 • Koszty /mln. zł/ - 15,0
 • Potencjalne źródła finansowania - EFRR
 • Lata realizacji - 2008-2010

Źródło: „Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2010”

srodowisko/odpady.txt · ostatnio zmienione: 2017/02/07 07:44 przez Grzegorz Kleina