Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Herb Miasta Łeby

  • Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • liczba mieszkańców,
  • ruch naturalny ludności,
  • saldo migracji,
  • Statut Gminy Miejskiej Łeba.
  • warunki meteorologiczne,
  • zasoby wodne,
  • stan sanitarny kąpieliska morskiego,
  • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków,
  • jakość powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny,
  • promieniowanie elektromagnetyczne,
  • prawo ochrony środowiska w gminie.
  • waloryzacja przyrodnicza i inne opracowania
  • stan ochrony przyrody i krajobrazu,
  • Słowiński Park Narodowy,
  • rezerwat „Mierzeja Sarbska”,
  • obszary „Natura 2000”,
  • ochrona wybrzeża.
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • plany miejscowe,
  • studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba,
  • inne opracowania do celów planistycznych.
  • stan rozwoju układu telekomunikacyjnego,
  • stan rozwoju układu komunikacyjnego,
  • stan rozwoju sieci energetycznych,
  • stan zaopatrzenia w gaz,
  • stan rozwoju sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • sposób rozwiązywania problemu odpadów.
  • bogactwa naturalne,
  • turystyka,
  • rybołówstwo,
  • przemysł,
  • handel i usługi,
  • komunikacja,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • rynek pracy i struktura zatrudnienia.
  • instytucje oświaty i wychowania,
  • instytucje kulturalne,
  • rozrywka,
  • sport i rekreacja,
  • ochrona zdrowia,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • zasoby mieszkaniowe
 • strategie rozwoju gminy
 • strategie rozwoju powiatu
 • strategie wojewódzkie
 • strategie krajowe
 • strategie UE
srodowisko:odprowadzanie_wod_opadowych_do_rowow_melioracyjnych_za_posrednictwem_miejskiej_sieci_kanalizacji_deszczowej_wymogi_prawne_po_1_stycznia_2018_r

Odprowadzanie wód opadowych do rowów melioracyjnych za pośrednictwem miejskiej sieci kanalizacji deszczowej – wymogi prawne po 1 stycznia 2018 r.

stan prawny 21.09.2018

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zmianami) zwanej dalej „u.p.w.” wody opadowe i roztopowe nie są obecnie kwalifikowane jako ścieki tylko jako „wody będące skutkiem opadów atmosferycznych” (Art.16 pkt 69 u.p.w.).

Urządzeniami wodnymi w rozumieniu u.p.w. są między innymi:
- kanały i rowy (Art.16 pkt 65 lit a u.p.w.)
- wyloty służące do wprowadzania wody do wód lub do urządzeń wodnych (Art.16 pkt 65 lit f u.p.w.).

Na usługi wodne , do których zgodnie z art.35 ust.3 pkt 7 u.p.w. zalicza się odprowadzanie do wód – wód opadowych i roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast zgodnie z art.389 pkt 1 u.p.w. wymagane jest uzyskanie zgodny wodnoprawnej w formie pozwolenia wodnoprawnego.

Podsumowując:
Odprowadzenie wód deszczowych z terenu nieruchomości do systemu kanalizacji deszczowej nie jest usługą wodną w rozumieniu u.p.w. wobec czego nie wymaga pozwolenia wodnoprawnego. Pozwolenia takiego wymaga natomiast wprowadzenie wód z terenu nieruchomości do wód za pośrednictwm systemu kanalizacji deszczowej.

Kolejną kwestią jest obowiązek wnoszenia opłat
W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.) wprowadzoną przepisami u.p.w., od 1 stycznia 2018 r., obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska wynikających z art. 273 ust. 1 ustawy - Prawo ochrony środowiska dotyczy tylko opłat z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza oraz składowania odpadów. Natomiast obowiązek ponoszenia opłat z tytułu odprowadzania wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast do wód , od 1 stycznia 2018 r. został uregulowany przepisami ustawy - Prawo wodne (art.268 ust.1 pkt 3 lit „a”, Art.270 ust.1 i ust.11, u.p.w.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne.

Wysokość opłaty stałej za odprowadzanie do wód - wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, czasu wyrażonego w dniach i określonej w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalnej ilości wód, wyrażonej w m3/s, odprowadzanych do wód (Art.271 ust.4 pkt 1 u.p.w.).

Wysokość opłaty zmiennej za odprowadzanie do wód - wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych w granicach administracyjnych miast, ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, ilości odprowadzonych wód, wyrażonej w m3, i czasu, wyrażonego w latach, z uwzględnieniem istnienia urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych oraz ich pojemności (Art.272 ust.5 u.p.w.).

srodowisko/odprowadzanie_wod_opadowych_do_rowow_melioracyjnych_za_posrednictwem_miejskiej_sieci_kanalizacji_deszczowej_wymogi_prawne_po_1_stycznia_2018_r.txt · ostatnio zmienione: 2018/09/21 14:38 przez Grzegorz Kleina