Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


srodowisko:odprowadzenie_wod_deszczowych_z_dzialki_budowlanej

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

srodowisko:odprowadzenie_wod_deszczowych_z_dzialki_budowlanej [2018/09/21 14:31] (aktualna)
Grzegorz Kleina [Ta strona jeszcze nie istnieje]
Linia 1: Linia 1:
 +Zgodnie z §28 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. w Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zmianami)
 +1. Działka budowlana, na której sytuowane są budynki, powinna być wyposażona w kanalizację umożliwiającą odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej.
 +2. W razie braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych".
  
 +W przypadku gdy w akcie prawa miejscowego powyższe kwestie są odmiennie potraktowane niż w aktach wyższego rzędu 
 +to należy stosować w pierwszej kolejności te akty. 
 +
 +Ustanowiony w ustawie zasadniczej, zamknięty katalog źródeł prawa skonstruowany jest jednocześnie w oparciu o zasadę hierarchiczności. Z zasady tej wynika, że umocowanie do wydawania aktów niższego rzędu musi wynikać z aktów wyższego rzędu, przy czym przepisy zawarte w aktach niższego rzędu nie mogą naruszać przepisów zamieszczonych w aktach wyższego rzędu. Hierarchiczna budowa systemu źródeł prawa obliguje do przyjęcia dyrektywy interpretacyjnej, w myśl której, w razie kolizji między normami prawnymi, przepisy prawa zawarte w akcie wyższego rzędu stosuje się przed przepisami prawa zawartymi w akcie niższego rzędu. Hierarchiczność źródeł prawa wyklucza możliwość stosowania norm hierarchicznie niższych regulujących te same kwestie w sposób odmienny (Wyrok WSA Bydgoszcz z dnia 06-07-2016 II SA/Bd 629/16).
srodowisko/odprowadzenie_wod_deszczowych_z_dzialki_budowlanej.txt · ostatnio zmienione: 2018/09/21 14:31 przez Grzegorz Kleina