Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Herb Miasta Łeby

  • Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • liczba mieszkańców,
  • ruch naturalny ludności,
  • saldo migracji,
  • Statut Gminy Miejskiej Łeba.
  • warunki meteorologiczne,
  • zasoby wodne,
  • stan sanitarny kąpieliska morskiego,
  • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków,
  • jakość powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny,
  • promieniowanie elektromagnetyczne,
  • prawo ochrony środowiska w gminie.
  • waloryzacja przyrodnicza i inne opracowania
  • stan ochrony przyrody i krajobrazu,
  • Słowiński Park Narodowy,
  • rezerwat „Mierzeja Sarbska”,
  • obszary „Natura 2000”,
  • ochrona wybrzeża.
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • plany miejscowe,
  • studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba,
  • inne opracowania do celów planistycznych.
  • stan rozwoju układu telekomunikacyjnego,
  • stan rozwoju układu komunikacyjnego,
  • stan rozwoju sieci energetycznych,
  • stan zaopatrzenia w gaz,
  • stan rozwoju sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • sposób rozwiązywania problemu odpadów.
  • bogactwa naturalne,
  • turystyka,
  • rybołówstwo,
  • przemysł,
  • handel i usługi,
  • komunikacja,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • rynek pracy i struktura zatrudnienia.
  • instytucje oświaty i wychowania,
  • instytucje kulturalne,
  • rozrywka,
  • sport i rekreacja,
  • ochrona zdrowia,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • zasoby mieszkaniowe
 • strategie rozwoju gminy
 • strategie rozwoju powiatu
 • strategie wojewódzkie
 • strategie krajowe
 • strategie UE
srodowisko:plan_gospodarki_odpadami_dla_wojewodztwa_pomorskiego

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego do roku 2022

W województwie pomorskim wyznaczono 4 regiony gospodarki odpadami. Łeba wchodzi w skład Regionu Północnego.
Region gospodarki odpadami obsługiwany jest przez regionalne instalacje do przetwarzania odpadów
(RIPOK). W żadnym Regionie Północnym nie funkcjonują instalacje zastępcze do obsługi regionu, gdyż moce przerobowe funkcjonujących RIPOK w regionie są wystarczające do przyjęcia i przetworzenia wytwarzanych na terenie regionu zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych.
Rolę instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi regionów gospodarki odpadami komunalnymi, w przypadku gdy znajdująca się w nich instalacja regionalna uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn pełnią pozostałe RIPOK, funkcjonujące na terenie województwa pomorskiego, z uwzględnieniem posiadanych przez te instalacje mocy przerobowych.
Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów w Regionie Północnym:
RIPOK Szadółki
RIPOK Eko Dolina
RIPOK Czarnówko
RIPOK Swarzewo
RIPOK Chlewnica
RIPOK Łeba (instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych
bioodpadów oraz wytwarzania z ruch produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniającego wymagania określone w przepisach odrębnych)

Źródło: Uchwała NR 322/XXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022” (Dz.Urz.Woj.Pom.poz.416)

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY RIPOK W CZARNÓWKU

 • Nazwa składowiska - Przedsięb. Składowania i Przerobu Odpadów Sp. z o.o. w Czarnówku
 • Adres - Czarnówko, 84-351 Nowa Wieś Lęborska
 • Właściciel - Gm. Miej. Lębork ul. Armii Kraj. 14 84-300 Lębork; Gm. Nowa Wie. Lęb., ul. Grunwaldzka 24, 84-351 Nowa Wie. L.
 • Pojemność całkowita - 200000 Mg
 • Pojemność pozostała (niewypełniona) - 30000 Mg
 • Ilość odpadów zeskładowanych (unieszkodliw.) [Mg] - 8835.43
 • Średnia ilość odpadów deponowanych na dobę [Mg/250 dni rob.] - 35.34
 • Spełnianie wymagań technicznych - Nie (brak pełnej instalacji do odgazow.)
 • Wymaganie dostosowania składowiska - Tak

Źródło: Strona internetowa WIOŚ Gdańsk

srodowisko/plan_gospodarki_odpadami_dla_wojewodztwa_pomorskiego.txt · ostatnio zmienione: 2019/01/24 13:52 przez Grzegorz Kleina