Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Herb Miasta Łeby

  • Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • liczba mieszkańców,
  • ruch naturalny ludności,
  • saldo migracji,
  • Statut Gminy Miejskiej Łeba.
  • warunki meteorologiczne,
  • zasoby wodne,
  • stan sanitarny kąpieliska morskiego,
  • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków,
  • jakość powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny,
  • promieniowanie elektromagnetyczne,
  • prawo ochrony środowiska w gminie.
  • waloryzacja przyrodnicza i inne opracowania
  • stan ochrony przyrody i krajobrazu,
  • Słowiński Park Narodowy,
  • rezerwat „Mierzeja Sarbska”,
  • obszary „Natura 2000”,
  • ochrona wybrzeża.
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • plany miejscowe,
  • studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba,
  • inne opracowania do celów planistycznych.
  • stan rozwoju układu telekomunikacyjnego,
  • stan rozwoju układu komunikacyjnego,
  • stan rozwoju sieci energetycznych,
  • stan zaopatrzenia w gaz,
  • stan rozwoju sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • sposób rozwiązywania problemu odpadów.
  • bogactwa naturalne,
  • turystyka,
  • rybołówstwo,
  • przemysł,
  • handel i usługi,
  • komunikacja,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • rynek pracy i struktura zatrudnienia.
  • instytucje oświaty i wychowania,
  • instytucje kulturalne,
  • rozrywka,
  • sport i rekreacja,
  • ochrona zdrowia,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • zasoby mieszkaniowe
 • strategie rozwoju gminy
 • strategie rozwoju powiatu
 • strategie wojewódzkie
 • strategie krajowe
 • strategie UE
srodowisko:utrzymanie_czystosci_i_porzadku_w_gminach

Artykuły prasowe - odbiór i zagospodarowanie odpadów

Organ obowiazany do utrzymania czystości i porzadku na obszarze portu morskiego

ZARZĄDZENIE NR 4 DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W SŁUPSKU z dnia 9 maja 2017 r. PRZEPISY PORTOWE (Dz.Urz.Woj.Pom. 2017 r. poz.1631)

§ 108 ust.1 Utrzymanie czystości i porządku na obszarach portów morskich jest obowiązkiem użytkowników.

Prowadzenie działalności gospodarczej w lokalach mieszkalnych a opłaty za gospodarowanie odpadami

Odpowiedź na oświadczenie senatora Grzegorza Czeleja, przekazanego pismem z dnia 26 lutego 2013 r., znak: BPS/043-27-1064/13

„Odnosząc się do opisywanej przez Pana Senatora sytuacji, w której mieszkaniec prowadzi działalność gospodarczą zarejestrowaną we własnym mieszkaniu, w wyniku której powstają wyłącznie odpady komunalne w niewielkiej ilości, w opinii resortu środowiska nieruchomość taka, bez wydzielonej odrębnej części, na której jest prowadzona działalność gospodarcza jest uznawana wyłącznie za nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy i dlatego nie ma potrzeby zawierania odrębnej umowy dla działalności gospodarczej, bądź uiszczania do gminy osobnej opłaty za część nieruchomości, na której jest prowadzona działalność. Dlatego też nie zachodzi ryzyko, że taki mieszkaniec będzie zobowiązany uiszczać podwójną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Natomiast, jeżeli działalność usługowa jest wykonywana na wydzielonej części nieruchomości, wówczas nieruchomość ta jest uznawana za mieszaną i na właścicielu takiej nieruchomości spoczywają opisane wcześniej obowiązki.”.

Minister Środowiska , 8 marca 2013 r. Pismo nr BMzk-070-241/9699/13/MK

srodowisko/utrzymanie_czystosci_i_porzadku_w_gminach.txt · ostatnio zmienione: 2019/04/11 10:35 przez Grzegorz Kleina