Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Herb Miasta Łeby

  • Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • liczba mieszkańców,
  • ruch naturalny ludności,
  • saldo migracji,
  • Statut Gminy Miejskiej Łeba.
  • warunki meteorologiczne,
  • zasoby wodne,
  • stan sanitarny kąpieliska morskiego,
  • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków,
  • jakość powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny,
  • promieniowanie elektromagnetyczne,
  • prawo ochrony środowiska w gminie.
  • waloryzacja przyrodnicza i inne opracowania
  • stan ochrony przyrody i krajobrazu,
  • Słowiński Park Narodowy,
  • rezerwat „Mierzeja Sarbska”,
  • obszary „Natura 2000”,
  • ochrona wybrzeża.
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • plany miejscowe,
  • studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba,
  • inne opracowania do celów planistycznych.
  • stan rozwoju układu telekomunikacyjnego,
  • stan rozwoju układu komunikacyjnego,
  • stan rozwoju sieci energetycznych,
  • stan zaopatrzenia w gaz,
  • stan rozwoju sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • sposób rozwiązywania problemu odpadów.
  • bogactwa naturalne,
  • turystyka,
  • rybołówstwo,
  • przemysł,
  • handel i usługi,
  • komunikacja,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • rynek pracy i struktura zatrudnienia.
  • instytucje oświaty i wychowania,
  • instytucje kulturalne,
  • rozrywka,
  • sport i rekreacja,
  • ochrona zdrowia,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • zasoby mieszkaniowe
 • strategie rozwoju gminy
 • strategie rozwoju powiatu
 • strategie wojewódzkie
 • strategie krajowe
 • strategie UE
stowarzyszenia_zwykle

Stowarzyszenia zwykłe

L.p. Nazwa stowarzyszenia Adres siedziby Nr telefonu Data powstania Nazwisko
Prezesa/Przewod
Krótki opis celów stowarzyszenia Numer w ewidencji Starostwa
1 Stowarzyszenie Armatorów Morskich ul. Westerplatte 10 84-360 Łeba 22.02.2005 r. Przedstawiciele
Jerzy Olszewski Mirosław Jabłoński
Wspieranie turystyki pasażerskiej w strefie przybrzeżnej; popieranie wędkarstwa morskiego; wspieranie działalności hotelarsko – gastronomicznej związanej z morską turystyką pasażerską; wspieranie i propagowanie działalności związanej z turystyką i rekreacją; kształtowanie opinii i ocen swoich członków na temat działalności związanej z turystyką pasażerską w strefie przybrzeżnej, z wędkarstwem morskim, z działalnością hotelowo – gastronomiczną oraz z turystyką i rekreacją; prezentowanie niezależnej opinii i wypowiadanie się w sprawach dotyczących funkcjonowania na terenie działania stowarzyszenia rozwiązań prawnych i organizacyjnych dotyczących interesów członków stowarzyszenia. XII/128
2 Łebski Klub Żeglarski ul. Wróblewskiego 3 84-360 Łeba 8661-578 15.01. 1996r Prezes Km.Brunon HokuszEwidencja Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Lęborku
3 Spółdzielczy Klub Sportowy „Start„ w Łebie ul. Turystyczna 1 84-360 Łeba - 03.07. 2003 r. Prezes
Bogusław Biskot
Ewidencja Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Lęborku
4 „Retrum” Lęborskie Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego ul. Kopernika 2 84-360 Łeba Prezes Leszek
Konieczny
5 Stowarzyszenie pn. „Porozumienie Prawicy Łebskiej” w Łebie ul. Tysiąclecia 7 84-360 Łeba 27.08.1998 r. Skupienie ludzi o poglądach prawicowych, mających na względzie zrównoważony rozwój miasta Łeby, integrację społeczną, rozwój demokracji lokalnej poprzez aktywne uczestnictwo w życiu miasta.
6 Stowarzyszenie „Taxi Łeba„ ul. Obrońców Westerplatte 5/4 84-360 Łeba - Brak inform. o rejest Prezes Bogdan ItrychDbanie o interesy członków, propagowanie najlepszych wzorców wykonywania zawodu taksówkarza. VI/61
7 Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum ul. Tysiąclecia 11 84-360 Łeba 8661-735 12.08. 1999 r. Prezes Zbigniew KoseckiEwidencja Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Lęborku
8 Stowarzyszenie Przyjaciół Piłki Siatkowej Łeba ul. Tysiąclecia 11 84-360 Łeba 22.11. 2007 r. Prezes Tadeusz RabkaEwidencja Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Lęborku VIII/144
9 Międzyszkolny Klub Sportowy Piłki Ręcznej Łeba ul. Nadmorska 18a 84-360 Łeba 20.02. 2008 r. Ewidencja Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Lęborku

FIXME

stowarzyszenia_zwykle.txt · ostatnio zmienione: 2008/11/24 11:12 przez Grzegorz Kleina