Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Herb Miasta Łeby

  • Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • liczba mieszkańców,
  • ruch naturalny ludności,
  • saldo migracji,
  • Statut Gminy Miejskiej Łeba.
  • warunki meteorologiczne,
  • zasoby wodne,
  • stan sanitarny kąpieliska morskiego,
  • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków,
  • jakość powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny,
  • promieniowanie elektromagnetyczne,
  • prawo ochrony środowiska w gminie.
  • waloryzacja przyrodnicza i inne opracowania
  • stan ochrony przyrody i krajobrazu,
  • Słowiński Park Narodowy,
  • rezerwat „Mierzeja Sarbska”,
  • obszary „Natura 2000”,
  • ochrona wybrzeża.
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • plany miejscowe,
  • studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba,
  • inne opracowania do celów planistycznych.
  • stan rozwoju układu telekomunikacyjnego,
  • stan rozwoju układu komunikacyjnego,
  • stan rozwoju sieci energetycznych,
  • stan zaopatrzenia w gaz,
  • stan rozwoju sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • sposób rozwiązywania problemu odpadów.
  • bogactwa naturalne,
  • turystyka,
  • rybołówstwo,
  • przemysł,
  • handel i usługi,
  • komunikacja,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • rynek pracy i struktura zatrudnienia.
  • instytucje oświaty i wychowania,
  • instytucje kulturalne,
  • rozrywka,
  • sport i rekreacja,
  • ochrona zdrowia,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • zasoby mieszkaniowe
  • strategie rozwoju gminy
  • strategie rozwoju powiatu
  • strategie wojewódzkie
  • strategie krajowe
  • strategie UE
system_zarzadzania_gmina

System zarządzania gminą – budżet gminy z dynamiką zmian

Pozycja Łeby w rankingach

RANKING wspólnota.org.pl (MIEJSCE W RANKINGU)

DOCHODY GMINY NA TLE INNYCH GMIN POWIATU

ZADŁUŻENIE GMINY NA TLE INNYCH GMIN POWIATU

Budżet gminy

- uchwała Nr V/33/2011 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 28.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011
Budżet na rok 2011

Wieloletni plan finansowy

Uchwała Nr V/32/2011 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 28.02.2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Łeba
na lata 2011-2021
Uchwała w sprawie przyjęcia WPF

Załączniki do uchwały:
Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa
Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF
Wykaz przedsięwzięć Załącznik Nr 3 - Informacja o sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego w 2011 roku
Sytuacja finansowa gminy

Inwestycje gminy

Jednostki organizacyjne gminy

1. Urząd Miejski w Łebie

Regulamin Pracy w Urzędzie Miejskim w Łebie - Zarządzenie nr 9/2009 Burmistrza Miasta Łeby z 20-03-2009 r.
- > Regulamin Pracy

Jednostki zależne gminy

1. „Port Jachtowy w Łebie ” Spółka z o.o.

Adres: Jachtowa 8, 84-360 Łeba
Telefon: (59) 866-17-35
Fax: (59) 866-17-35
NIP: 8411528563
REGON: 771251311
Numer KRS: 0000103740
Strona www: www.port.leba.pl

Spółkę powołano w dniu 8 kwietnia 1999 r.
Akt założycielski Spółki (tekst jednolitu z 2001 r. ze zmianami) możesz pobrać tutaj –> Umowa Spółki

Port Jachtowy powstał na podstawie projektu Biuro Projektowo-Technologiczne „PORTPROJEKT” S.C. Gdańsk , ul. Handlowa 14.
W fazie budowy obiektem zarządzały jednostki organizacyjne gminy (kolejno):
Z-d Budżetowy „Port Jachtowy w Łebie w Budowie” (Dyr. mgr inż Piotr Chełkowski)
Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. Budowy Portu Jachtowego (mgr inż Grzegorz Kuleta)
Z-d Budżetowy Zarząd Gospodarką Komunalną w Łebie (Dyr. Kazimierz Bernad)

Od roku 1999 Spółką kierowali:
10.03.1999-31.01.2000 - Robert Rawa
01.02.2000-15.06.2001 - Krzysztof Pruszak
15.06.2001-………. - Jerzy Giełdon
……….-………. - Andrzej Strzechmiński
……….-………. - Paweł Kopańczuk
……….-………. - Ireneusz Jarosławski
………. - Jacek Lewicki

2. Przedsiębiorstwo Wodociągowe „Łeba-Wicko” Spółka z o.o.

Adres: 84-360 Nowęcin gm.Wicko, ul.Łebska 49
Telefon: (59) 866-18-01
Fax: (59) 866-18-01
REGON: 771589470
NIP: 841-15-95-536
Numer KRS: 0000169994
E-mail: wodaleba@op.pl

Dyrektor: inż Robert Rawa
Z-ca Dyrektora: (-) Jan Łuczak

system_zarzadzania_gmina.txt · ostatnio zmienione: 2016/12/08 13:20 przez Radosław Czyżewski