Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Herb Miasta Łeby

  • Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • liczba mieszkańców,
  • ruch naturalny ludności,
  • saldo migracji,
  • Statut Gminy Miejskiej Łeba.
  • warunki meteorologiczne,
  • zasoby wodne,
  • stan sanitarny kąpieliska morskiego,
  • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków,
  • jakość powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny,
  • promieniowanie elektromagnetyczne,
  • prawo ochrony środowiska w gminie.
  • waloryzacja przyrodnicza i inne opracowania
  • stan ochrony przyrody i krajobrazu,
  • Słowiński Park Narodowy,
  • rezerwat „Mierzeja Sarbska”,
  • obszary „Natura 2000”,
  • ochrona wybrzeża.
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • plany miejscowe,
  • studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba,
  • inne opracowania do celów planistycznych.
  • stan rozwoju układu telekomunikacyjnego,
  • stan rozwoju układu komunikacyjnego,
  • stan rozwoju sieci energetycznych,
  • stan zaopatrzenia w gaz,
  • stan rozwoju sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • sposób rozwiązywania problemu odpadów.
  • bogactwa naturalne,
  • turystyka,
  • rybołówstwo,
  • przemysł,
  • handel i usługi,
  • komunikacja,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • rynek pracy i struktura zatrudnienia.
  • instytucje oświaty i wychowania,
  • instytucje kulturalne,
  • rozrywka,
  • sport i rekreacja,
  • ochrona zdrowia,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • zasoby mieszkaniowe
 • strategie rozwoju gminy
 • strategie rozwoju powiatu
 • strategie wojewódzkie
 • strategie krajowe
 • strategie UE
turystyka:opracowania_turystyka

Strategie i inne opracowania dotyczące turystyki

Strategia Rozwoju Turystyki i Budowy Marki Miasta Łeby

Opracowanie wykonane przez Polską Agencję Rozwoju Turystyki w Warszawie w latach 2004-2005. Opracowanie możesz pobrać tutaj:

cz.I - Audyt Turystyczny
audyt_turystyczny.doc

cz.II - Rozwiązania strategiczne i koncepcyjne, w tym Program Budowy Produktów Turystycznych oraz Strategia Budowy Marki
strategia_czii_marka.pdf

Strategia rozwoju turystyki dla województwa pomorskiego na lata 2004-2013

Dokument możesz pobrać tutaj:
strategia_rozwoju_turystyki_woj_pom.pdf

Struktura ruchu turystycznego w województwie pomorskim

Opracowanie wykonane przez Centrum Badania Opinii Społecznej w 2005 r.
Dokument możesz pobrać tutaj:
struktura_rt_raport.pdf

Program Rozwoju Produktów Turystycznych Województwa Pomorskiego

Opracowanie wykonane w roku 2004 przez P. Marzenę Wanagos
Dokument możesz pobrać tutaj:
prptwp.pdf

turystyka/opracowania_turystyka.txt · ostatnio zmienione: 2007/12/22 18:17 przez Radosław Czyżewski