Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Herb Miasta Łeby

  • Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • liczba mieszkańców,
  • ruch naturalny ludności,
  • saldo migracji,
  • Statut Gminy Miejskiej Łeba.
  • warunki meteorologiczne,
  • zasoby wodne,
  • stan sanitarny kąpieliska morskiego,
  • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków,
  • jakość powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny,
  • promieniowanie elektromagnetyczne,
  • prawo ochrony środowiska w gminie.
  • waloryzacja przyrodnicza i inne opracowania
  • stan ochrony przyrody i krajobrazu,
  • Słowiński Park Narodowy,
  • rezerwat „Mierzeja Sarbska”,
  • obszary „Natura 2000”,
  • ochrona wybrzeża.
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • plany miejscowe,
  • studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba,
  • inne opracowania do celów planistycznych.
  • stan rozwoju układu telekomunikacyjnego,
  • stan rozwoju układu komunikacyjnego,
  • stan rozwoju sieci energetycznych,
  • stan zaopatrzenia w gaz,
  • stan rozwoju sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • sposób rozwiązywania problemu odpadów.
  • bogactwa naturalne,
  • turystyka,
  • rybołówstwo,
  • przemysł,
  • handel i usługi,
  • komunikacja,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • rynek pracy i struktura zatrudnienia.
  • instytucje oświaty i wychowania,
  • instytucje kulturalne,
  • rozrywka,
  • sport i rekreacja,
  • ochrona zdrowia,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • zasoby mieszkaniowe
 • strategie rozwoju gminy
 • strategie rozwoju powiatu
 • strategie wojewódzkie
 • strategie krajowe
 • strategie UE
turystyka:sport_i_rekreacja

To jest stara wersja strony! —-

Sport i rekreacja

Obiekty sportowe

Korty tenisowe 1. Łebskie Korty Tenisowe

połozone na terenach leśnych na przedłużeniu ul. Brzozowej
Korty czynne są od początku kwietnia do pierwszych przymrozków. W godzinach 7.00 - 22.00. Możliwość gry
przy sztucznym oświetleniu.
Wyposażenie:
* dwa pola o nawierzchni ceglastej,
* ściana treningowa z osobnym polem,
* domek klubowy,
* toaleta, WC,
* trzy zadaszenia przed słońcem i deszczem,
* ścieżka okalająca kort,
* magazym na mączkę,
* skalniak
Kontakt: tel. 0-608 308 515 e-mail: zawisza@leba.biz

2. Kompleks kortów przy pensjonacie „Nord”

Osiem kortów w tym siedem odkrytych oraz jeden zakryty i oświetlony a także jeden kort do gry w squash'a.
Możliwość nauki gry z trenerem, zajecia indywidualne i grupowe.
Kontakt: tel. +48 59 866 51 20 , 0601 686 854 e-mail: rezerwacja@pensjonat-nord.pl

3. Kryty kort przy obiekcie Łebskiego Towarzystwa Oświatowego - ul. Nadmorska

Kryte baseny

1. Ośrodek Wypoczynkowy Relaks ul. Nadmorska 13
2. Villa Sabbia - Kompleks Leczniczo-Wypoczynkowy ul. Nowęcińska 33
3. Bellis Resort Hotel Łeba ul. Nadmorska 9b

Boiska sportowe

1. Stadion KS „Start” przy ul. Westerplatte

Boisko 100×67 m, pojemność 600 miejsc w tym 300 siedzących. Bez oświetlenia sztucznego.

2. Kompleks boisk Moje Boisko - Orlik 2012 przy ul. Tyiąclecia (w budowie).

Kluby sportowe

1. Klub „Start” z siedz. Łeba , ul.Turystyczna 1
Zarzad klubu:
Prezes - Bogdan Biskot - e-mail
V-ce Prezes - S. Knapp
Sekretarz - E. Prusinowski - e-mail
Członek - Z. Stasiak, Marian Kosz

turystyka/sport_i_rekreacja.1227524200.txt.gz · ostatnio zmienione: 2008/11/24 11:56 przez Grzegorz Kleina