Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Herb Miasta Łeby

  • Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • liczba mieszkańców,
  • ruch naturalny ludności,
  • saldo migracji,
  • Statut Gminy Miejskiej Łeba.
  • warunki meteorologiczne,
  • zasoby wodne,
  • stan sanitarny kąpieliska morskiego,
  • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków,
  • jakość powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny,
  • promieniowanie elektromagnetyczne,
  • prawo ochrony środowiska w gminie.
  • waloryzacja przyrodnicza i inne opracowania
  • stan ochrony przyrody i krajobrazu,
  • Słowiński Park Narodowy,
  • rezerwat „Mierzeja Sarbska”,
  • obszary „Natura 2000”,
  • ochrona wybrzeża.
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • plany miejscowe,
  • studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba,
  • inne opracowania do celów planistycznych.
  • stan rozwoju układu telekomunikacyjnego,
  • stan rozwoju układu komunikacyjnego,
  • stan rozwoju sieci energetycznych,
  • stan zaopatrzenia w gaz,
  • stan rozwoju sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • sposób rozwiązywania problemu odpadów.
  • bogactwa naturalne,
  • turystyka,
  • rybołówstwo,
  • przemysł,
  • handel i usługi,
  • komunikacja,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • rynek pracy i struktura zatrudnienia.
  • instytucje oświaty i wychowania,
  • instytucje kulturalne,
  • rozrywka,
  • sport i rekreacja,
  • ochrona zdrowia,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • zasoby mieszkaniowe
 • strategie rozwoju gminy
 • strategie rozwoju powiatu
 • strategie wojewódzkie
 • strategie krajowe
 • strategie UE
turystyka:sport_i_rekreacja

To jest stara wersja strony! —-

Sport i rekreacja

Akty prawa miejscowego i inne dokumenty

1. Uchwała Nr 278/XXXII/2005 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Miejskiej Łeba na lata 2005-2007
Uchwała Nr 278 2.Uchwała Nr 313/XXXV/2005 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie zasad i trybu udzielania stypendiów dla uczniów i studentów za wybitne osiagnięcia sportowe (Dz.Urz. Woj.Pom. Nr 72 poz.5137),
3. Uchwała Nr 331/XXXVII/2005 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 313/XXXV/2005 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie zasad i trybu udzielania stypendiów dla uczniów i studentów za wybitne osiagnięcia sportowe(Dz.Urz.Woj.Pom. nr 110 poz.8830)

Obiekty sportowe

Korty tenisowe

1. Łebskie Korty Tenisowe
Połozone na terenach leśnych na przedłużeniu ul. Brzozowej
Korty czynne są od początku kwietnia do pierwszych przymrozków. W godzinach 7.00 - 22.00. Możliwość gry
przy sztucznym oświetleniu.
Wyposażenie:
* dwa pola o nawierzchni ceglastej,
* ściana treningowa z osobnym polem,
* domek klubowy,
* toaleta, WC,
* trzy zadaszenia przed słońcem i deszczem,
* ścieżka okalająca kort,
* magazym na mączkę,
* skalniak
Kontakt: tel. 0-608 308 515 e-mail: zawisza@leba.biz

2. Kompleks kortów przy pensjonacie „Nord”

Osiem kortów w tym siedem odkrytych oraz jeden zakryty i oświetlony a także jeden kort do gry w squash'a.
Możliwość nauki gry z trenerem, zajecia indywidualne i grupowe.
Kontakt: tel. +48 59 866 51 20 , 0601 686 854 e-mail: rezerwacja@pensjonat-nord.pl

3. Kryty kort przy obiekcie Łebskiego Towarzystwa Oświatowego - ul. Nadmorska

4. Kort przy Ośrodku Villa Sabbia ul. Nowęcińska

Kryte baseny

1. Ośrodek Wypoczynkowy Relaks ul. Nadmorska 13
2. Villa Sabbia - Kompleks Leczniczo-Wypoczynkowy ul. Nowęcińska 33
3. Bellis Resort Hotel Łeba ul. Nadmorska 9b

Boiska sportowe

1. Stadion KS „Start” przy ul. Westerplatte

Boisko 100×67 m, pojemność 600 miejsc w tym 300 siedzących. Bez oświetlenia sztucznego.

2. Kompleks boisk Moje Boisko - Orlik 2012 przy ul. Tyiąclecia (w budowie).

Kluby sportowe

1. Klub Sportowy „Start” z siedz. Łeba , ul.Turystyczna 1
Zarejestrowany dn. 03.07.2005 r. w Ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej w Starostwie Powiatowym
pod nr 6.
Zarzad klubu w składzie uchwalonym dn. 29.12.2000 r. :
Prezes - Bogdan Biskot
V-ce Prezes - S. Knapp
Sekretarz - E. Prusinowski
Członek - Z. Stasiak, Marian Kosz

2. 1. Łebski Klub Żeglarski z siedz. Łeba , ul.Wróblewskiego 3
Zarejestrowany dn. 28.07.2003 r. w Ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej w Starostwie Powiatowym
pod nr 4.
Zarzad klubu w składzie uchwalonym dn. 30.10.2003 r. :
Brunon Hokusz - komandor,
Wojciech Pietruszewski -wicekomandor,
Roman Grzędzicki - sekretarz,
Janusz Stawrosiejko - skarbnik,
Maciej Borowski, Krzysztof Budaszewski , Marek Grabowski ,Adam Laskowski , Marta Chełkowska - członkowie

turystyka/sport_i_rekreacja.1227531371.txt.gz · ostatnio zmienione: 2008/11/24 13:56 przez Grzegorz Kleina