Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Herb Miasta Łeby

  • Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • liczba mieszkańców,
  • ruch naturalny ludności,
  • saldo migracji,
  • Statut Gminy Miejskiej Łeba.
  • warunki meteorologiczne,
  • zasoby wodne,
  • stan sanitarny kąpieliska morskiego,
  • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków,
  • jakość powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny,
  • promieniowanie elektromagnetyczne,
  • prawo ochrony środowiska w gminie.
  • waloryzacja przyrodnicza i inne opracowania
  • stan ochrony przyrody i krajobrazu,
  • Słowiński Park Narodowy,
  • rezerwat „Mierzeja Sarbska”,
  • obszary „Natura 2000”,
  • ochrona wybrzeża.
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • plany miejscowe,
  • studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba,
  • inne opracowania do celów planistycznych.
  • stan rozwoju układu telekomunikacyjnego,
  • stan rozwoju układu komunikacyjnego,
  • stan rozwoju sieci energetycznych,
  • stan zaopatrzenia w gaz,
  • stan rozwoju sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • sposób rozwiązywania problemu odpadów.
  • bogactwa naturalne,
  • turystyka,
  • rybołówstwo,
  • przemysł,
  • handel i usługi,
  • komunikacja,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • rynek pracy i struktura zatrudnienia.
  • instytucje oświaty i wychowania,
  • instytucje kulturalne,
  • rozrywka,
  • sport i rekreacja,
  • ochrona zdrowia,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • zasoby mieszkaniowe
 • strategie rozwoju gminy
 • strategie rozwoju powiatu
 • strategie wojewódzkie
 • strategie krajowe
 • strategie UE
turystyka:trasy_rowerowe

Trasy rowerowe

Szlak R-10 (Nadmorski Szlak Hanzeatycki)

Międzynarodowy Szlak Rowerowy wokół Bałtyku R-10 to międzynarodowy okrężny szlak rowerowy sieci EuroVelo (EV10) przebiegający dookoła basenu Morza Bałtyckiego. Trasa szlaku R-10 na terenie Polski przebiega przez : Świnoujście – Międzyzdroje – Dziwnów – Rewal – Kołobrzeg – Mielno – Darłowo – Jarosławiec – Ustka – Łeba – Władysławowo – Gdynia – Sopot – Gdańsk – Elbląg – Frombork – Braniewo – Gronowo. W chwili obecnej trwają konsultacje z samorządami i innymi jednostkami będącymi dysponentami terenów przez które ma przebiegać trasa szlaku R-10. Wstępna koncepcja przebiegu przedstawiona jest na ponizszym załączniku graficznym:

Szlak Rowerowy wzdłuż Nadmorskiego Szlaku "Bałtyckiego" - Odcinek Łeba-Żarnowiec

Trasa w wersji elektronicznej (ze strony Nadleśnictwa Gdańsk) wersja *.gpx ttkgis29988687.rar

turystyka/trasy_rowerowe.txt · ostatnio zmienione: 2013/07/11 14:55 przez Grzegorz Kleina