Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


typowe_wykroczenia_popelniane_na_obszarze_miasta_i_sankcje

Uprawnienia Funkcjonariuszy Straży Miejskiej

Funkcjonariusze Straży Miejskiej upoważnieni są do nakładania mandatów karnych za wykroczenia określone w : 1_kodeksie_wykroczen; (Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń - j.t. Dz.U. 2013 r. poz.482 z późn. zmianami); 2_przepisach_wprowadzajacych_kodeks_pracy; (ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy - j.t. Dz.U.2014 r poz.1502 z późn. zmianami); 3_przepisach_o_dowodach_osobistych; (ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych - Dz. U. Nr 167, poz. 1131, z późn. zm.);); 4_przepisach_o_wychowaniu_w_trzezwosci_i_przeciwdzialaniu_alkoholizmowi; (ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi- j.t. 2012 r. , poz.1356 z późn. zmianami); 5_przepisach_o_ochronie_zdrowia_przed_nastepstwami_uzywania_tytoniu_i_wyrobow_tytoniowych; (ustawa z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych- j.t. Dz.U. 2015 r. poz.298 ); 6_przepisach_o_utrzymaniu_czystosci_i_porzadku_w_gminach; (ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach- j.t. Dz.U. 2013 r. poz.1399z późn.zm.); 7_przepisach_o_ochronie_zwierzat; (ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt- j.t. Dz.U. 2013 r. poz.856 z późn. zmianami); 8_przepisach_o_odpadach; (ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - Dz.U.2013 poz.21) 9_przepisach_prawa_ochrony_srodowiska; (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - j.t. Dz.U.2013 poz.1232 z późn.zm.); 10_przepisach_prawa_o_miarach; (ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach - j.t. Dz.U. 2013 r. poz.1069); 11_przepisach_prawa_wodnego; (Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - Dz.U.2015 r. poz.469); 12_przepisach_o_transporcie_drogowym; (ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym - t.j. w Dz.U.2013 r. poz.1414 z późn. zmianami) 13_przepisach_o_ochronie_zabytkow (ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. 2014 r. poz.1446 z późn. zm.); 14_przepisach_o_ochronie_zdrowia_zwierzat_oraz_zwalczania_chorob_zakaznych_zwierzat; (ustawa z dnia 11 marca 2004 r. - t.j. Dz.U.2014 r. poz.1539 z późn. zmianami); 15_przepisach_o_ochronie_przyrody; (ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - t.j. Dz.U. 2013 r. poz. 627 z póxn. zmianami) 16_przepisach_o_recyklingu_pojazdow_wycofanych_z_eksploatacji; (ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji- t.j. Dz.U.2015 r. poz.140); 17_przepisach_o_zuzytym_sprzecie_elektrycznym_i_elektronicznym; (ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - t.j. Dz.U.2013 r. poz.1155 z późn. zmianami); 18_przepisach_o_bateriach_i_akumulatorach; (ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach - t.j. Dz.U.2015 r. poz.687); 19_przepisach_kodeksu_wyborczego; (Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy - Dz.U. nr 21 poz.112 z późn. zmianami);

aktach prawa miejscowego, ustanawiających przepisy porządkowe w zakresie zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, których naruszenie zagrożone jest karą grzywny.

Uprawnienia Państwowej Inspekcji Handlowej

Funkcjonariusze Państwowej Inspekcji Handlowej upoważnieni są do nakładania mandatów karnych za wykroczenia określone w : <hi #b5e61d>Ustawie z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (j.t. Dz.U. 2013 r. poz.482 z późn. zmianami)</hi>

art. 60¹ § 2 k.w. „Kto nie dopełnia obowiązku zgłaszania do ewidencji działalności gospodarczej zmian danych objętych wpisem”

art. 60¹ § 3 „Kto będąc przedsiębiorcą wprowadza do obrotu towar bez wymaganych oznaczeń”.

art. 60¹ § 4 pkt 2-4:

2. „Kto świadcząc usługi hotelarskie używa nazw rodzajowych lub określenia kategorii obiektów hotelarskich bez decyzji lub niezgodnie z decyzją”, 2a „Kto świadcząc usługi hotelarskie, używa oznaczeń, które mogą wprowadzić klientów w błąd co do rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego”, 3. „Kto wbrew obowiązkowi świadczy usługi hotelarskie w obiekcie niezgłoszonym do ewidencji”, 4. „Kto świadczy usługi hotelarskie wbrew decyzji nakazującej wstrzymanie ich świadczenia”,

art. 110 :„Kto zatrudnia przy pracy, przy wykonywaniu której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby, osobę, która ze względu na stan zdrowia potwierdzony aktualnymi badaniami dla celów sanitarno-epidemiologicznych, w rozumieniu przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, nie może być zatrudniona przy tego rodzaju pracy lub której stan zdrowia utrudnia utrzymanie higieny osobistej”.

art. 111 § 1 pkt 1 „Kto nie dopełnia obowiązku zapewnienia należytego stanu sanitarnego, zwłaszcza w zakresie utrzymania czystości oraz używania przez pracowników wymaganego ubioru …w zakładzie produkującym lub wprowadzającym do obrotu środki spożywcze”,

art. 111 § 2 „kto nie zachowuje należytej czystości w produkcji lub w obrocie środkami spożywczymi”.

Art. 113 „Kto nie zachowuje należytej czystości przy świadczeniu usług w zakładach żywienia zbiorowego, w kąpieliskach, zakładach fryzjerskich, kosmetycznych, pralniczych lub noclegowych albo kto dopuszcza do takich czynności osobę dotkniętą chorobą zakaźną”,

Art. 117 § 1 „Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych”,

Art. 117 § 2 „Kto będac przewoźnikiem ,obowiązanym do zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków higieny, nie utrzymuje środka transportu we właściwym stanie sanitarnym”.

art. 136 § 2 „Kto przeznacza do sprzedaży towary z usuniętym trwałym oznaczeniem ich ceny, terminu przydatności do spożycia lub daty produkcji, jakości, gatunku lub pochodzenia albo towary niewłaściwie oznaczone”,

art. 138b „Kto, będąc zobowiązany na mocy orzeczenia sądu do zaniechania wykorzystywania lub do odwołania zalecenia stosowania ogólnych warunków umów albo wzoru umowy, nie stosuje się do tego obowiązku, zawierając w umowie niedozwolone postanowienia umowne”,

<hi #b5e61d>Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 142 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198 z późn.zm.)</hi>

Art. XII. § 2 Winni naruszenia wydanych przez gminę przepisów o dniach i godzinach otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności podlegają karze grzywny

<hi #b5e61d>Ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zmianami)</hi>;

Art. 45 Kto wbrew postanowieniom zawartym w art. 13 ust. 1 i 2 (1. Napoje alkoholowe dostarcza się do miejsc sprzedaży tylko w naczyniach zamkniętych, z oznaczeniem nazwy producenta, rodzaju i ilości napoju oraz jego mocy. 2. W miejscach sprzedaży i podawania napojów alkoholowych powinna być uwidoczniona informacja o szkodliwości spożywania alkoholu):

1) dostarcza napoje alkoholowe do miejsc sprzedaży lub 2) nie uwidacznia informacji o szkodliwości spożywania alkoholu,

<hi #b5e61d>ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (j.t. Dz.U. z 2011 r nr 43 poz. 224 z późn. zm.)</hi>

Art. 15. 1. Kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wbrew przepisom (Obowiązek używania języka polskiego , dotyczy w szczególności nazewnictwa towarów i usług, ofert, warunków gwarancji, faktur, rachunków i pokwitowań, jak również ostrzeżeń i informacji dla konsumentów wymaganych na podstawie innych przepisów, instrukcji obsługi oraz informacji o właściwościach towarów i usług. Obowiązek używania języka polskiego w informacjach o właściwościach towarów i usług dotyczy też reklam) w obrocie z udziałem konsumentów stosuje wyłącznie obcojęzyczne nazewnictwo towarów lub usług albo sporządza wyłącznie w języku obcym oferty, ostrzeżenia i informacje dla konsumentów wymagane na podstawie innych przepisów, instrukcje obsługi, informacje o właściwościach towarów lub usług, warunki gwarancji, faktury, rachunki lub pokwitowania,

2. Tej samej karze podlega, kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wbrew przepisom, w obrocie lub przy wykonywaniu przepisów z zakresu prawa pracy sporządza umowę lub inny dokument wyłącznie w języku obcym.

<hi #b5e61d>Ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25, z późn. zm.</hi>); art. 39 ust. 2

<hi #b5e61d>Ustawie z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84, z późn. zm.)</hi>; art. 35 pkt 1 i 2, art. 36, art. 37 ust. 1 i 2 oraz art. 38

<hi #b5e61d>Ustawie z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach (Dz. U. Nr 42, poz. 473, z późn. zm.</hi>); art. 14 ust. 1

<hi #b5e61d>Ustawie z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z późn. zm.)</hi>; art. 26 ust. 1 pkt 1, 2 i 3

<hi #b5e61d>Ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638, z późn. zm.)</hi>

art. 23 pkt 1 i 2, art. 24 pkt 1, art. 26 pkt 1, 2 i 3 oraz art. 27 ;

<hi #b5e61d>Ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607)</hi>; art. 38 pkt 1 i 2 oraz art. 39 pkt 1 i 2

<hi #b5e61d>Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 128, poz. 1409 oraz z 2004 r. Nr 49, poz. 465, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808)</hi> art. 29

<hi #b5e61d>Ustawie z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386 oraz z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 132, poz. 1110 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217)</hi>; art. 24 ust. 1 i 2

<hi #b5e61d>Ustawie z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 252)</hi>; art. 55 ust. 2

<hi #b5e61d>Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495)</hi>; art. 76 pkt 1 i 2

<hi #b5e61d>Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225)</hi>. art. 100 ust. 1 pkt 1

typowe_wykroczenia_popelniane_na_obszarze_miasta_i_sankcje.txt · ostatnio zmienione: 2016/12/08 11:33 przez Radosław Czyżewski