Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Herb Miasta Łeby

  • Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • liczba mieszkańców,
  • ruch naturalny ludności,
  • saldo migracji,
  • Statut Gminy Miejskiej Łeba.
  • warunki meteorologiczne,
  • zasoby wodne,
  • stan sanitarny kąpieliska morskiego,
  • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków,
  • jakość powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny,
  • promieniowanie elektromagnetyczne,
  • prawo ochrony środowiska w gminie.
  • waloryzacja przyrodnicza i inne opracowania
  • stan ochrony przyrody i krajobrazu,
  • Słowiński Park Narodowy,
  • rezerwat „Mierzeja Sarbska”,
  • obszary „Natura 2000”,
  • ochrona wybrzeża.
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • plany miejscowe,
  • studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba,
  • inne opracowania do celów planistycznych.
  • stan rozwoju układu telekomunikacyjnego,
  • stan rozwoju układu komunikacyjnego,
  • stan rozwoju sieci energetycznych,
  • stan zaopatrzenia w gaz,
  • stan rozwoju sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • sposób rozwiązywania problemu odpadów.
  • bogactwa naturalne,
  • turystyka,
  • rybołówstwo,
  • przemysł,
  • handel i usługi,
  • komunikacja,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • rynek pracy i struktura zatrudnienia.
  • instytucje oświaty i wychowania,
  • instytucje kulturalne,
  • rozrywka,
  • sport i rekreacja,
  • ochrona zdrowia,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • zasoby mieszkaniowe
  • strategie rozwoju gminy
  • strategie rozwoju powiatu
  • strategie wojewódzkie
  • strategie krajowe
  • strategie UE
zadania_gminy

Nowe akty prawne - opublikowane:

ustawa z 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne

ustawa z 20 lipca 2017 r. - Krajowy Zasób Nieruchomości

Ustawa z dnia 15 wrzesnia 2017 r. o zmianie ustawy - prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy - prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Nowe akty prawne - przyjęte przez Sejm RP i skierowane do Senatu RP:

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Druk Sejmowy Nr 1905)

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (Druk Sejmowy Nr 1886)

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Druk Sejmowy Nr 1877)

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Druk Sejmowy Nr 1837)

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy — Ordynacja podatkowa (Druk Sejmowy Nr 1836)

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o ew idencji ludności (Druk Sejmowy Nr 1815)

Nowe akty prawne - w trakcie czytania

projekt ustawu o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Druk Sejmowy Nr 1977)

projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Druk Sejmowy nr 1965)

projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych ustaw (Druk Sejmowy Nr 1814)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz niektórych innych ustaw

zadania_gminy.txt · ostatnio zmienione: 2017/11/06 12:55 przez Grzegorz Kleina