Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


zaklocanie_przetargu_publicznego

Zakłócanie przetargu publicznego

Zgodnie z Art. 305 § 1 i 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1600 z późn. zmianami) kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.Jeżeli pokrzywdzonym nie jest Skarb Państwa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

W każdym przypadku tego typu zachowania muszą być podejmowane w celu działania na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany. Jak wskazał Sąd Najwyższy w swoim postanowieniu z 7 maja 2012 r. (V KK 402/11), wyrażenie „działając na szkodę„ jest znamieniem skutku przestępstwa. Skutkiem tym nie musi być realna szkoda majątkowa, do której dochodzi w rezultacie rozstrzygnięcia przetargu, lecz już samo wywołanie zagrożenia dla prawnie chronionych interesów majątkowych właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, wypełnia znamiona tego przestępstwa.

Do dokonania tego przestępstwa nie jest też potrzebne osiągnięcie przez sprawcę zamierzonego celu działania w postaci osiągnięcia korzyści majątkowej. Jak wskazał Sąd Najwyższy w swoim wyroku z 17 października 2006 r. (WA 28/06), warunkiem dokonania tego przestępstwa nie jest spowodowanie efektywnej szkody, a jedynie podejmowanie działań, które szkodę taką mogą spowodować. W praktyce niebezpieczeństwo powstania szkody może wystąpić np. wówczas, gdy dojdzie do wybrania niekorzystnej oferty z powodu tego, że z postępowania wycofa się inny uczestnik przetargu.

zaklocanie_przetargu_publicznego.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/13 09:24 przez Grzegorz Kleina