Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


zamowienia_publiczne

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
zamowienia_publiczne [2017/02/28 09:36]
Grzegorz Kleina
zamowienia_publiczne [2017/10/12 12:22] (aktualna)
Grzegorz Kleina
Linia 1: Linia 1:
 +=== Realizacja programów polityki zdrowotnej a przepisy ustawy - prawo zamówień publicznych ===
 +
 +W przypadku realizacji programów polityki zdrowotnej mają zastosowanie odpowiednie przepisy szczególne w stosunku do ustawy - prawo zamówień publicznych. Są to przepisy :
 +- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  ​
 +(tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zmianami) zwanej dalej u.ś.z.
 +- Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zmianami) zwanej dalej u.d.l.
 +- art.70 tiret 1 do art.70 tiret 5 ustawy - Kodeks cywilny,
 +- Ustawy o finansach publicznych ​
 +
 +1. Zgodnie z Art. 48 ust.1 u.ś.z jednostka samorzadu terytorialnego może opracowywać,​ wdrażać, realizować i finansować programy polityki zdrowotnej. Zasady udzielania zamówień okreslone są w Art.48b ust.2-6 tej ustawy przy czym w art.48b ust.6 jednoznacznie stwierdza sie ,że do wyboru realizatorów programów, o których mowa w art. 48 ust. 1, nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych.
 +Potwierdziła to Najwyzsza Izba Kontroli - str.28 Informacji o wynikach kontroli realizacji programów polityki zdrowotnej przez jednostki samorzadu terytorialnego (https://​www.nik.gov.pl/​plik/​id,​12140,​vp,​14521.pdf).  ​
 +
 +2. Wydatki inwestycyjne związane z realizacją programów polityki zdrowotnej dokonywane są zgodnie z przepisami Art.114 ust.1 pkt 1 i ust.2 pkt 1 oraz Art.115 ust.1 pkt 1 i ust.3-6 oraz Art.117 u.d.l. Przekazanie środków
 +następuje w formie dotacji po podpisaniu stosownej umowy.
 +
 === Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego w związku ze wzrostem wysokości płacy minimalnej === === Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego w związku ze wzrostem wysokości płacy minimalnej ===
  
zamowienia_publiczne.txt · ostatnio zmienione: 2017/10/12 12:22 przez Grzegorz Kleina