Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


zewnetrzne_zrodla_finansowania_zadan_wlasnych_gminy

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
zewnetrzne_zrodla_finansowania_zadan_wlasnych_gminy [2018/07/10 14:01]
Grzegorz Kleina
zewnetrzne_zrodla_finansowania_zadan_wlasnych_gminy [2018/10/25 10:11] (aktualna)
Grzegorz Kleina
Linia 1: Linia 1:
 ===== Zewnętrzne źródła finansowania zadań własnych gminy===== ===== Zewnętrzne źródła finansowania zadań własnych gminy=====
-<hi #​fff200>​PROGRAMY OPERACYJNE</​hi>​ 
  
-<hi #​b5e61d>​**Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER 2014-2020)**</​hi>​ +[[PROGRAMY OPERACYJNE]]
-https://​www.power.gov.pl/​strony/​o-programie/​dokumenty/​program-wiedza-edukacja-rozwoj-2014-2020/​+
  
-**Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna** (od 01.07.2018 do 31.08.2018) +[[FUNDUSZE]]
-opracowanie narzędzi analizowania i monitorowania danych pochodzących z zasobów pomocy społecznej,​ przegląd strategii rozwiązywania problemów społecznych,​ opracowanie dla jednostek samorządu terytorialnego narzędzi do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym oraz wsparcie szkoleniowo-doradcze w zakresie stosowania tych narzędzi, wypracowanie modelu systemu transferów społecznych oraz podatkowego,​ wspierających aktywność zawodową i ograniczających ubóstwo, działania edukacyjne dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej,​ wprowadzenie nowych specjalności zawodowych w pracy socjalnej tj.: asystentura i mediacja socjalna, organizator usług socjalnych, animator społeczności lokalnych, utworzenie sieci współpracy podmiotów reintegracji społecznej i zawodowej, instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy oraz organizacji pozarządowych z wykorzystaniem regionalnych platform współpracy,​ wypracowanie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych,​ wypracowanie modelu współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego z innymi podmiotami realizującymi usługi społeczne, przygotowanie funkcjonowania systemu akredytacji dla centrów i klubów integracji społecznej,​ agencji usług socjalnych+
  
-**Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty** (od 04.06.2018 do 30.07.2018) +[[PROGRAMY RZĄDOWE]]
-Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły i organów prowadzących oraz trenerów z zakresu: kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych,​ języków obcych), nauczania eksperymentalnego,​ właściwych postaw (kreatywności,​ innowacyjności,​ pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia (w tym narzędzi oceny jakości pracy szkoły); wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń; szkolenie i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty (w tym kadry JST) pod kątem kształtowania umiejętności przywódczych;​ opracowanie i upowszechnienie narzędzi wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną na każdym etapie edukacyjnym w zakresie problematyki ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych i ucznia młodszego; szkolenie i doradztwo dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych w zakresie problematyki ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych i ucznia młodszego; tworzenie zestawów narzędzi edukacyjnych,​ scenariuszy lekcji i zajęć dla każdego etapu edukacyjnego,​ oraz rewizja treści nauczania pod kątem: rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych,​ języków obcych), nauczania eksperymentalnego,​ właściwych postaw (kreatywności,​ innowacyjności,​ pracy zespołowej),​ z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczniów; tworzenie e-podręczników i rozwijanie e-materiałów dydaktycznych towarzyszących istniejącym epodręcznikom;​ integracja baz danych systemu oświaty (uzyskanie interoperacyjności pomiędzy bazami danych oświatowych i zasobami informacyjnymi,​ takimi jak: Systemem Informacji Oświatowej;​ Systemem Obsługi Egzaminów Zewnętrznych;​ Systemem Ewaluacji Oświaty/​nadzór pedagogiczny;​ Edukacyjna Wartość Dodana; Porównywalnych Wyników Egzaminacyjnych ​+
  
-**Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty** (od 27.09.2017 do 13.08.2018)+[[FUNDACJE]]
  
-Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły i organów prowadzących oraz trenerów z zakresu: kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych,​ języków obcych), nauczania eksperymentalnego,​ właściwych postaw (kreatywności,​ innowacyjności,​ pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia (w tym narzędzi oceny jakości pracy szkoły); wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń; szkolenie i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty (w tym kadry JST) pod kątem kształtowania umiejętności przywódczych;​ opracowanie i upowszechnienie narzędzi wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną na każdym etapie edukacyjnym w zakresie problematyki ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych i ucznia młodszego; szkolenie i doradztwo dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych w zakresie problematyki ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych i ucznia młodszego; tworzenie zestawów narzędzi edukacyjnych,​ scenariuszy lekcji i zajęć dla każdego etapu edukacyjnego,​ oraz rewizja treści nauczania pod kątem: rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych,​ języków obcych), nauczania eksperymentalnego,​ właściwych postaw (kreatywności,​ innowacyjności,​ pracy zespołowej),​ z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczniów; tworzenie e-podręczników i rozwijanie e-materiałów dydaktycznych towarzyszących istniejącym epodręcznikom;​ integracja baz danych systemu oświaty (uzyskanie interoperacyjności pomiędzy bazami danych oświatowych i zasobami informacyjnymi,​ takimi jak: Systemem Informacji Oświatowej;​ Systemem Obsługi Egzaminów Zewnętrznych;​ Systemem Ewaluacji Oświaty/​nadzór pedagogiczny;​ Edukacyjna Wartość Dodana; Porównywalnych Wyników Egzaminacyjnych  +[[DOTACJE INNYCH INSTYTUCJI ​ZEWNĘTRZNYCH ​DLA OSP]]
- +
-** Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie** (od 30.07.2018 do 19.09.2018) +
-Przygotowanie kadry osób realizujących zadania z 118 zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty do stosowania nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pracy z uczniami i dorosłymi, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań zintegrowanego systemu kwalifikacji +
- +
-**Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki** (od 30.06.2018 do 31.08.2018) +
-Upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi +
- +
-**Działanie 4.1 Innowacje społeczne** (od 15.02.2018 do 14.08.2018) +
- +
-Na skalowanie innowacji społecznej - modelu Społecznych Agencji Najmu (SAN), tj. oprzyrządowanie modelowych rozwiązań w zakresie wyznaczenia programu działania i organizacji SAN, a następnie ich wdrożenie w praktyce +
- +
-**Działanie 4.1 Innowacje społeczne** (od 02.07.2018 do 31.07.2018) +
- +
-Na pilotażowe przetestowanie modelu Środowiskowego system wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną wypracowanego w konkursie I etapu.  +
- +
-**Działanie 4.1 Innowacje społeczne** (od 01.03.2018 do 31.07.2018) +
- +
-Na przetestowanie koncepcji popytowego instrumentu pomocy zwrotnej przeznaczonej wyłącznie na studia podyplomowe,​ kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych oferowane przez krajowe i zagraniczne podmioty (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwające nie dłużej niż 2 lata. Konkurs jest ukierunkowany na stworzenie innowacyjnych rozwiązań prowadzących do wsparcia finansowania kształcenia osób dorosłych.  +
- +
-<hi #​b5e61d>​**Programy Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa**</​hi>​ +
-https://​www.ewt.gov.pl/​strony/​o-programach/​przeczytaj-o-programach/​programy-europejskiego-instrumentu-sasiedztwa/​ +
- +
-**Działanie 1 Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego,​ przyrodniczego i kulturowego** (od 16.04.2018 do 16.07.2018) +
-- wspólne inicjatywy i wydarzenia dotyczące promocji, rozwoju i zachowania kultury lokalnej, historii i dziedzictwa przyrodniczego;​ +
-- wspólne projekty mające na celu wsparcie, promocję i zachowanie tradycyjnego rzemiosła, rękodzieła i umiejętności;​ +
-- wspólne projekty dotyczące przygotowania i realizacji inwestycji w infrastrukturę turystyczną i usługi zwiększające zrównoważone użytkowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce, włączając uzupełniającą infrastrukturę turystyczną,​ służącą korzystaniu z dziedzictwa kulturowego,​ historycznego i przyrodniczego (np. trasy rowerowe, szlaki turystyki wodnej, ścieżki przyrodnicze,​ ścieżki edukacyjne, oznakowanie,​ infrastruktura dla osób ze szczególnym potrzebami itp.), rozwój terenów rekreacyjnych;​  +
-- wspólne tworzenie produktów turystycznych z poszanowaniem ochrony dziedzictwa kulturowego,​ historycznego i przyrodniczego;​ +
-- wspólne projekty stymulujące współpracę pomiędzy instytucjami w obszarze dziedzictwa historycznego,​ kulturowego i przyrodniczego,​ np. zarządzanie dziedzictwem przyrodniczym,​ rozwój wspólnych produktów turystycznych i usług, marketing zasobów dziedzictwa (dzielenie się najlepszymi praktykami i rozwijanie odpowiednich umiejętności powiązanych);​ +
-- konserwacja,​ zachowanie i adaptacja lub rozwijanie dziedzictwa kulturowego,​ historycznego lub przyrodniczego do celów turystycznych oraz społecznych,​ kulturalnych,​ edukacyjnych i innych celów społeczności lokalnych;​ +
-- wspólne szkolenia i wymiany personelu mające na celu poprawę umiejętności w zakresie zarządzania dziedzictwem kulturowym lub przyrodniczym,​ rozwoju wspólnych produktów i usług turystycznych,​ marketingu zasobów dziedzictwa z obszaru Programu i innych umiejętności powiązanych;​ +
-- zachowanie, przywrócenie i odbudowa obiektów dziedzictwa kulturowego i historycznego,​ zabytków i ich otoczenia;​ +
-- przygotowanie i opracowanie analiz, badań, strategii i programów w celu zachowania dziedzictwa kulturowego;​ +
-- tworzenie systemów informacji kulturowej;​ +
-- zachowanie dziedzictwa przyrodniczego wspólnej ekologicznej i kulturowej wartości, np. rezerwaty, parki narodowe itp. +
- +
-**Działanie 2 Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym** (od 16.04.2018 do 16.07.2018) +
-W tym obszarze wsparcie można uzyskać na projekty, które obejmują długą listę przedsięwzięć środowiskowych w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki wodnej, monitorowania czystości powietrza, łagodzenia zmian klimatycznych,​ ochrony różnorodności biologicznej itp. w obszarze transgranicznym. +
- +
-**Działanie 3 Dostępne regiony oraz zrównoważony transgraniczny transport i komunikacja** (od 16.04.2018 do 16.07.2018) +
-Działania związane z poprawą dostępności transportowej,​ rozwojem transportu przyjaznego środowisku,​ budową i modernizacją sieci i systemów komunikacyjnych,​ m.in.: wspólne inwestycje w poprawę jakości i dostępności infrastruktury społecznej i gospodarczej;​wspólny rozwój systemów transportu multimodalnego;​ wspólny rozwój i poprawa jakości i bezpieczeństwa istniejących połączeń komunikacyjnych;​ Wspólne przygotowanie studiów wykonalności,​ ocen oddziaływania na środowisko i technicznej dokumentacji systemów transportowych;​ wspólne inicjatywy promocji zrównoważonego transportu pasażerskiego i ładunków; wspólne projekty mające na celu poprawę mobilności osób i dóbr; +
-rozwój i poprawa przyjaznych środowisku niskoemisyjnych systemów transportu (włączając zmniejszanie poziomu hałasu); wspólne inicjatywy rozwoju i poprawy jakości istniejącej infrastruktury ICT; wspólne projekty przygotowania studiów wykonalności,​ ocen oddziaływania na środowisko i dokumentacji technicznej związanej z tworzeniem sieci szerokopasmowych. +
- +
-**Działanie 4 Wspólne działania na rzecz skuteczności i bezpieczeństwa na granicach** ( od 16.04.2018 do 16.07.2018) +
-Wspólne inicjatywy w zakresie poprawy infrastruktury przejść granicznych;​ wspólne tworzenie spójnego systemu znaków i identyfikacji wizualnej przejść granicznych;​wspólne projekty dotyczące wyposażenia istniejących przejść granicznych umożliwiających usprawnienie ich funkcjonowania;​ wspólny rozwój i modernizacja infrastruktury wspierającej przejścia graniczne;​ +
- +
-<hi #​b5e61d>​**Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko**</​hi>​ +
- +
-**Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe,​ w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska** +
-https://​www.pois.gov.pl/​ +
- +
-Realizacja zadań służących osiągnięciu dobrego stanu wód; systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich, zabezpieczenie brzegów morskich zagrożonych erozją. Tryb pozakonkursowy:​ opracowanie i aktualizacja dokumentów strategicznych/​planistycznych,​ zadania służące osiągnięciu dobrego stanu wód powierzchniowych;​ ponadregionalne systemy małej retencji; wsparcie urządzeń wodnych zmniejszających skutki powodzi i suszy, systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich (sieć kanalizacji deszczowej, zbiorniki wód opadowych); zabezpieczenie brzegów morskich zagrożonych erozją (odtwarzanie wydm i wałów plażowo-wydmowych,​ sztuczne zasilania); zapobieganie,​ przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutkom zagrożeń (wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego i systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń),​ wdrażanie metod obserwacji i zakup sprzętu w celu usprawnienia systemu monitoringu środowiska;​ stworzenie bazy wiedzy i działania informacyjno-edukacyjne o zmianach klimatu i adaptacji do nich; zakup lodołamaczy;​ dokumentacja przygotowawcza dla urządzeń wodnych zmniejszających skutki powodzi i suszy.  +
- +
-**Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi,​ Infrastruktura i Środowisko** (od 31.05.2018 do 27.07.2018 ) +
-projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, w tym instalacje do termicznego przekształcania odpadów, projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów, projekty dotyczące wyłącznie instalacji do termicznego przekształcania odpadów +
- +
-<hi #​b5e61d>​**Regionalny program operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020**</​hi>​ +
-http://​www.rpo.pomorskie.eu/​znajdz-dofinansowanie +
- +
-**Działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego** (od 15.05.2018 do 01.02.2019) +
-Budowa, przebudowa i rozbudowa obiektów publicznej infrastruktury turystycznej o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym ( porty, przystanie, pomosty, przenoski), budowa, przebudowa i rozbudowa liniowej publicznej infrastruktury turystycznej o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym służącej rozwojowi całorocznych,​ specyficznych form turystyki w oparciu o jednolite standardy identyfikujące dziedzictwo regionu (trasy rowerowe, szlaki wodne, konne, piesze wraz z oznakowaniem). W ramach tych projektów możliwa jest również budowa, przebudowa i rozbudowa publicznej infrastruktury poprawiającej dostępność do obiektów i atrakcji turystycznych (np. parkingi, ciągi komunikacyjne i infrastruktura dla niepełnosprawnych) oraz zagospodarowania ich bezpośredniego otoczenia.  +
- +
-**Działanie 10.4 Redukcja emisji** (od 07.01.2019 do 25.01.2019) +
- +
-Rozbudowa lub przebudowa scentralizowanych systemów zaopatrzenia w ciepło, obejmujące źródła, sieci i węzły cieplne wraz z przyłączem do budynku; likwidacja istniejących indywidualnych źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych wraz z podłączeniem odbiorców do miejskiego systemu ciepłowniczego lub lokalnych systemów ciepłowniczych;​ budowa nowych i modernizacja istniejących źródeł ciepła w tym wykorzystujących OZE; modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych;​ rozbudowa systemu monitoringu powietrza.  +
- +
-- instrumenty finansowe:​ +
- +
-**Program finansowania inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej w budynkach wspólnot mieszkaniowych** (kredyt inwestycyjny ze środków Getin Noble Banku oraz preferencyjny kredyt inwestycyjny z EBI) +
-http://​gnb.pl/​aktualnosci/​aktualnosci/​id/​4842 +
-http://​www.rpo.pomorskie.eu/​pozyczka-na-modernizacje-energetyczna-budynkow-mieszkalnych +
- +
-**Pożyczka rewitalizacyjna** +
-Preferencyjna pożyczka rewitalizacyjna na realizację projektów zlokalizowanych na zdegradowanych obszarach miejskich udzielania przez BGK ze środków RPO WP i własnych +
-https://​www.bgk.pl/​fundusze-i-programy/​pozyczka-rewitalizacyjna/​pomorskie/​ +
-http://​www.rpo.pomorskie.eu/​pozyczka-rewitalizacyjna +
- +
-<hi #​b5e61d>​**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020**</​hi>​ +
- +
-http://​www.arimr.gov.pl/​pomoc-unijna/​prow-2014-2020.html +
- +
-Aktualne nabory http://​www.arimr.gov.pl/​fileadmin/​pliki/​harmonogram/​09.01.2018_Harmonogram_naborow_publikacja.pdf):​ +
- +
-- Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze,​ których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych,​ niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” typ operacji „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” (wrzesień 2018) +
- +
-- Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze,​ których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych,​ niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” typ operacji „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w zakresie rodzaju operacji dotyczących ASF (w zależności od sytuacji) +
- +
-<hi #​b5e61d>​**Program "​Rybactwo i Morze 2014-2020"​**</​hi>​ +
- ​http://​www.dorzeczeleby.pl/​ +
- +
-- Nabór w ramach przedsięwzięcia 1.1.1 "​Stworzenie publicznej infrastruktury zarządzania antropopresją tworzącą podstawę do oferty turystycznej (m.in. ścieżki rowerowe, szlaki wodne)"​ +
-http://​www.dorzeczeleby.pl/​nabor-wnioskow/​przedsiewziecie-1-1-1 +
- +
-- Nabór w ramach przedsięwzięcia 1.2.2 "​Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury publicznej i infrastruktury kultury bazująca na tradycjach obszaru, szczególnie morskich i rybackich"​ +
-http://​www.dorzeczeleby.pl/​nabor-wnioskow/​przedsiewziecie-1-2-2 +
- +
-- Nabór w ramach przedsiewzięcia 1.2.3 "​Wspieranie edukacji wodnej młodzieży"​ +
-http://​www.dorzeczeleby.pl/​nabor-wnioskow/​przedsiewziecie-1-2-3 +
- +
-<hi #​b5e61d>​**Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020**</​hi>​ +
- +
-https://​www.plru.eu/​pl/​aktualnosci/​ +
- +
-- Pierwszy nabór wniosków (do 16 lipca 2018 r.) w komponentach:​ +
-P1: Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego,​ przyrodniczego i kulturowego. +
-P2: Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym. +
-P3: Dostępne regiony oraz trwały transgraniczny transport i komunikacja. +
-P4: Wspólne działania na rzecz efektywności i bezpieczeństwa na granicach +
-https://​www.plru.eu/​pl/​pages/​3 +
- +
-<hi #​b5e61d>​**Program Interreg Europa**</​hi>​ +
- +
-http://​www.ewt.gov.pl/​strony/​wiadomosci/​4-konkurs-w-programie-interreg-europa/​ +
- +
-Czwarty konkurs w programie Interreg Europa (aplikowanie do 22.06.2018) +
-http://​www.ewt.gov.pl/​strony/​wiadomosci/​4-konkurs-w-programie-interreg-europa/​ +
-Brak ogłoszeń o nowych konkursach. +
- +
-<hi #​fff200>​FUNDUSZE</​hi>​ +
- +
-**Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku** +
-https://​wfos.gdansk.pl/​konkursy/​nabor ​ m.in. +
-- Program "​Czyste powietrze Pomorza"​ Edycja 2018 (konkurs unieważniony) https://​wfos.gdansk.pl/​konkursy/​czyste-powietrze-pomorza-edycja-2018 https://​wfos.gdansk.pl/​wiadomosci/​uniewaznienie-konkursu-czyste-powietrze-pomorza +
- +
-- Program "​„Ochrona rodzimych gatunków owadów zapylających” Edycja 2018 (organizacje pszczelarskie i parki krajobrazowe) https://​wfos.gdansk.pl/​konkursy/​ochrona-rodzimych-gatunkow-owadow-zapylajacych-edycja-2018 +
- +
-- Program "​Lokalne rozwiązania w gospodarce ściekowej na Pomorzu"​ (nabór ciągły) https://​wfos.gdansk.pl/​konkursy/​lokalne-rozwiazania-w-gospodarce-sciekowej-na-pomorzu-nabor-ciaglyaktualizacja-styczen +
- +
-- "​Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych"​ (Nabór ciągły) https://​wfos.gdansk.pl/​konkursy/​ogolnopolski-program-finansowania-sluzb-ratowniczych +
- +
-- „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” Edycja 2018 (nabór zawieszony) https://​wfos.gdansk.pl/​konkursy/​usuwanie-wyrobow-zawierajacych-azbest-terenu-wojewodztwa-pomorskiego-edycja-2018-nabor +
- +
-**Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** +
-http://​nfosigw.gov.pl/​nabor-wnioskow/​ +
- +
-- "​Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach"​ (Nabór ciągły - pozyczki w tym pożyczki na  zachowanie płynności finansowej) http://​www.nfosigw.gov.pl/​oferta-finansowania/​srodki-krajowe/​programy-priorytetowe/​gospodarka-wodno-sciekowa-w-aglomeracjach/​ +
- +
-- "​Racjonalna gospodarka odpadami"​ (wnioski przyjmowane do 21.12.2018 - pozyczki) http://​www.nfosigw.gov.pl/​oferta-finansowania/​srodki-krajowe/​programy-priorytetowe/​racjonalna-gospodarka-odpadami/​ +
- +
-- Program Priorytetowy ”Edukacja ekologiczna” (IV Edycja) http://​www.nfosigw.gov.pl/​oferta-finansowania/​srodki-krajowe/​programy-priorytetowe/​edukacja-ekologiczna/​iv-nabor-2018/​ +
- +
-- Program priorytetowy „SOWA – oświetlenie zewnętrzne” (I Edycja nabór do 30.10.2018 r. - pozyczki) http://​nfosigw.gov.pl/​oferta-finansowania/​srodki-krajowe/​programy-priorytetowe/​owietleniezewntrzne/​i-nabor-2018/​ +
- +
-- Program pilotazowy "​Gospodarka o obiegu zamkniętym w gminie"​ (nabór do 29.06.2018 r lub do wyczerpania srodków) http://​nfosigw.gov.pl/​oferta-finansowania/​srodki-krajowe/​programy-priorytetowe/​gospodarka-o-obiegu-zamknietym/​nabor-wnioskow-2018/​ +
- +
-**Fundusze norweskie i EOG 2014-2021** +
-http://​www.eog.gov.pl/​ +
-http://​www.eog.gov.pl/​strony/​dowiedz-sie-wiecej-o-funduszach/​poznaj-zasady-dzialania-funduszy/​trzecia-edycja-funduszy-norweskich-i-eog-poznaj-wstepne-informacje/​ +
-III edycja funduszy norweskich i EOG 2014-2021 rozpocznie się w 2019 r. +
- +
-**Fundusz Termomodernizacji i Remontów** +
-https://​www.bgk.pl/​osoby-fizyczne/​fundusz-termomodernizacji-i-remontow/​ +
-Dofinansowanie projektów w ramach premii termomodernizacyjnej. Premia termomodernizacyjna przysługuje inwestorowi z tytułu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i stanowi spłatę części kredytu zaciągniętego przez inwestora. Przysługuje tylko inwestorom korzystającym z kredytu. Nie mogą z niej korzystać inwestorzy realizujący przedsięwzięcie termomodernizacyjne wyłącznie z własnych środków. +
- +
-**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** +
-https://​www.pfron.org.pl/​instytucje/​ +
- +
-- Pilotażowy program "​Aktywny samorząd"​ +
-https://​www.pfron.org.pl/​o-funduszu/​programy-i-zadania-pfron/​programy-ktorych-reali/​aktywny-samorzad/​pilotazowy-program-aktywny-samorzad/​ +
-http://​pcprlebork.pl/​niepenosprawno/​program-qaktywny-samorzdq +
- +
-<hi #​fff200>​PROGRAMY RZĄDOWE</​hi>​ +
- +
-<hi #​b5e61d>​Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej</​hi>​ +
- +
-**Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020** +
-https://​www.mpips.gov.pl/​seniorzyaktywne-starzenie/​rzadowy-program-asos/​ +
- +
-**Rządowy Program ​ "​Maluch+"​ 2018** +
-https://​www.mpips.gov.pl/​aktualnosci-wszystkie/​swiadczenia-rodzinne/​art,​9382,​rusza-maluch-2018.html +
- +
-**Program "​Czyste Powietrze"​** +
-https://​www.mpips.gov.pl/​pomoc-spoleczna/​program-czyste-powietrze---przydatne-linki/​ +
- +
-<hi #​b5e61d>​Ministerstwo Edykacji Narodowej</​hi>​ +
- +
-**Rządowy Program Dobry Start** +
-https://​men.gov.pl/​ministerstwo/​programy-i-projekty/​program-rzadowy-dobry-start.html +
- +
-**Rządowy Projekt „Godność,​ wolność, niepodległość”** +
-https://​men.gov.pl/​niepodlegla/​projekt-godnosc-wolnosc-niepodleglosc-zachecamy-do-skladania-wnioskow +
- +
-**Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa** +
-https://​men.gov.pl/​pl/​finansowanie-edukacji/​narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa +
- +
-** Rządowy Program Aktywna Tablica 2017-2019** +
-http://​www.aktywnatablica.org/?​gclid=EAIaIQobChMInNLh7uT42wIVDdOyCh3CdwyVEAMYASAAEgIcMPD_BwE +
- +
-<hi #​b5e61d>​Ministerstwo Infrastruktury</​hi>​ +
- +
-**Rządowy program "Mosty dla regionów"​** +
-https://​mi.gov.pl/​2-514324a4ec938-1798401-p_1.htm +
- +
-<hi #​b5e61d>​Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju</​hi>​ +
- +
-**Rządowy program na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej** +
-http://​www.gdansk.uw.gov.pl/​urzad/​aktualnosci/​item/​2958-rzadowy-program-na-rzecz-rozwoju-oraz-konkurencyjnosci-regionow-poprzez-wsparcie-lokalnej-infrastruktury-drogowej-nabor-wnioskow +
- +
-**Program "​Dostępność Plus"​** https://​www.miir.gov.pl/​strony/​zadania/​dlaczego-dostepnosc/​ +
- +
-**Program "​Mieszkanie Plus"​** https://​www.miir.gov.pl/​strony/​zadania/​mieszkanie-plus/​ +
- +
-<hi #​b5e61d>​Ministerstwo Sportu i Turystyki</​hi>​ +
- +
-**Rządowy Program „KLUB”** +
-https://​www.msit.gov.pl/​pl/​aktualnosci/​7738,​Rusza-III-edycja-Rzadowego-Programu-KLUB.html +
- +
-**Rządowy Program "​Lokalny Animator Sportu"​** +
-http://​www.orlysportu.pl/​2018/​02/​01/​rejestracja-programu-las/​ +
- +
-**Rządowy program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018** +
-https://​bip.msit.gov.pl/​bip/​finansowanie-zadan/​infrastruktura/​2018-rok/​2180,​Program-rozwoju-malej-infrastruktury-sportowo-rekreacyjnej-o-charakterze-wielopo.html +
- +
-**Rządowy Program „Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”** +
-https://​bip.msit.gov.pl/​bip/​finansowanie-zadan/​infrastruktura/​2018-rok/​2227,​Sportowa-Polska-Program-rozwoju-lokalnej-infrastruktury-sportowej-edycja-2018.html +
- +
-**Rządowy program rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej - edycja 2018** +
-https://​bip.msit.gov.pl/​bip/​finansowanie-zadan/​infrastruktura/​2018-rok/​2335,​Program-rozwoju-infrastruktury-lekkoatletycznej-edycja-2018.html +
- +
-**Rządowy Program Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu - edycja 2018** +
-https://​bip.msit.gov.pl/​bip/​finansowanie-zadan/​infrastruktura/​2018-rok/​2226,​Program-inwestycji-o-szczegolnym-znaczeniu-dla-sportu-edycja-2018.html +
- +
-<hi #​b5e61d>​Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji</​hi>​ +
- +
-**Rządowy Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”** http://​razembezpieczniej.mswia.gov.pl/​rb/​o-programie/​tresc-programu/​3745,​Tresc-Programu.html +
- +
-<hi #​fff200>​FUNDACJE</​hi>​ +
- +
-**Fundacja ORLEN-Dar Serca** +
-http://​www.orlendarserca.pl/​PL/​Strony/​default.aspx +
- +
-**Fundacja PZU** +
-http://​fundacjapzu.pl/​ +
- +
-**Fundacja Grupy PKP** +
-http://​pkpsa.pl/​grupa-pkp/​fundacja/​ +
- +
-**Fundacja PKO** +
-https://​www.fundacjapkobp.pl/​project/​projekty/​ +
- +
-**Fundacja BGK** +
-https://​www.fundacja.bgk.pl/​ +
- +
-- Program "​Generacja 5.0" (jeszcze nie uruchomiony) +
-https://​www.fundacja.bgk.pl/​programy/​generacja-5-0 +
- +
-Program grantowy Generacja 5.0 jest przeznaczony dla osób w wieku 50 lat i więcej. Celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu,​ społecznemu,​ technologicznemu i zawodowemu. Generacja 5.0 skupia swoje działania na wspieraniu integracji wielopokoleniowej.  +
- +
-**Fundacja mBanku** +
-https://​www.mbank.pl/​mfundacja/​strona-glowna/​ +
- +
-**Fundacja Banku PEKAO S.A. im. Dr. Mariana Kantona** +
-https://​www.pekao.com.pl/​o_banku/​odpowiedzialnosc/​fundacja_kantona/​ +
- +
-**Fundacja PRO PUBLICO MARE** +
-https://​www.polsteam.com/​fundacja-pro-publico-mare +
- +
-** Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży** +
-https://​www.pnwm.org/​dotacje/​ +
- +
-**Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN)** +
-http://​fwpn.org.pl/​wnioski/​co-wspieramy- +
- +
-**Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności** +
-http://​pafw.pl/​ +
- +
-**Fundacja Kronenberga** +
-http://​www.citibank.pl/​poland/​kronenberg/​polish/​9637.htm +
- +
-**Fundacja Legalna Kultura** +
- +
-- Program "Ja w internecie"​ (finansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” +
-http://​jawinternecie.edu.pl/​pomorskie-warminsko-mazurskie-podlaskie/​ +
- +
-**Fundusz Kościelny MSWiA** +
-dotacje na konserwację i remonty obiektów sakralnych i kościelnych o wartości zabytkowej +
-https://​www.mswia.gov.pl/​pl/​wyznania-i-mniejszosci/​fundusz-koscielny/​17303,​Przyznane-dotacje-z-Funduszu-Koscielnego-w-roku-2018.html?​search=738017966 +
- +
-**Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości** +
-https://​bip.ms.gov.pl/​pl/​dzialalnosc/​fundusz-sprawiedliwosci/​wsparcie-dla-osp/​ +
- +
-Powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Programu I, Priorytetu IIIB: Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem - na rok 2018, w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa,​ niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa +
- +
-**Fundusz Promocji Kultury MKiDN** +
- +
-- dotacje z Programu "​Ochrona zabytków"​ http://​www.mkidn.gov.pl/​pages/​strona-glowna/​finansowanie-i-mecenat/​programy-ministra/​programy-mkidn-2018/​ochrona-zabytkow.php +
- +
-- dotacja z Programu "​Ochrona zabytków archeologicznych"​ http://​www.mkidn.gov.pl/​pages/​strona-glowna/​finansowanie-i-mecenat/​programy-ministra/​programy-mkidn-2017/​ochrona-zabytkow-archeologicznych.php +
- +
-**Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości** https://​bip.ms.gov.pl/​pl/​dzialalnosc/​fundusz-sprawiedliwosci/​pomoc-pokrzywdzonym/​ +
- +
-- nabory na powierzenie prowadzenia zadań w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa,​ niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa +
- +
-<hi #fff200>DOTACJE INNYCH INSTYTUCJI ​ZEWNETRZNYCH ​DLA OSP</​hi>​ +
- +
-**Dotacje KRSG** +
-(dotacje Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na realizację zadania publicznego „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”  +
- +
-**Dotacje firm ubezpieczeniowych** http://​www.straz.gov.pl/​panstwowa_straz_pozarna/​wnioski_o_dofinansowanie_jednostek_ochrony_przeciwpozarowej +
-(dofinansowanie jednostek ochrony przeciwpożarowych ze środków finansowych pochodzących z wpływów uzyskanych ze składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia, przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń) +
- +
-**Dotacje MSWiA dla Ochotniczych Strazy Pożarnych** https://​bip.mswia.gov.pl/​bip/​komunikaty/​25522,​Informacja-w-sprawie-trybu-i-zasad-udzielania-dotacji-dla-jednostek-Ochotniczych.html?​search=87897205+
  
 +[[POŻYCZKI]]
  
 +[[INNA POMOC BEZZWROTNA]]
zewnetrzne_zrodla_finansowania_zadan_wlasnych_gminy.1531224101.txt.gz · ostatnio zmienione: 2018/07/10 14:01 przez Grzegorz Kleina