Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Herb Miasta Łeby

  • Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • liczba mieszkańców,
  • ruch naturalny ludności,
  • saldo migracji,
  • Statut Gminy Miejskiej Łeba.
  • warunki meteorologiczne,
  • zasoby wodne,
  • stan sanitarny kąpieliska morskiego,
  • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków,
  • jakość powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny,
  • promieniowanie elektromagnetyczne,
  • prawo ochrony środowiska w gminie.
  • waloryzacja przyrodnicza i inne opracowania
  • stan ochrony przyrody i krajobrazu,
  • Słowiński Park Narodowy,
  • rezerwat „Mierzeja Sarbska”,
  • obszary „Natura 2000”,
  • ochrona wybrzeża.
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • plany miejscowe,
  • studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba,
  • inne opracowania do celów planistycznych.
  • stan rozwoju układu telekomunikacyjnego,
  • stan rozwoju układu komunikacyjnego,
  • stan rozwoju sieci energetycznych,
  • stan zaopatrzenia w gaz,
  • stan rozwoju sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • sposób rozwiązywania problemu odpadów.
  • bogactwa naturalne,
  • turystyka,
  • rybołówstwo,
  • przemysł,
  • handel i usługi,
  • komunikacja,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • rynek pracy i struktura zatrudnienia.
  • instytucje oświaty i wychowania,
  • instytucje kulturalne,
  • rozrywka,
  • sport i rekreacja,
  • ochrona zdrowia,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • zasoby mieszkaniowe
 • strategie rozwoju gminy
 • strategie rozwoju powiatu
 • strategie wojewódzkie
 • strategie krajowe
 • strategie UE
zmiany_w_prawie_-_nowe_obowiazki_gminy

1. Zadania gminy jako organu administracji publicznej oraz wybrane zadania z zakresu bieżącego wykonywania zadań gminy z ustawy z 20 lipca 2017 r.– Prawo wodne (uchwalonej na posiedzeniu nr 46 Sejmu RP dnia 20-07-2017 i podpisanej przez Prezydenta RP 2 sierpnia 2017 r.)
Wyciąg z projektu ustawy - Prawo wodne


2. W ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (uchwalonej na posiedzeniu nr 46 Sejmu RP dnia 20-07-2017 i podpisanej przez Prezydenta RP 1 sierpnia 2017 r.) pojawiła się „ciekawa” zmiana. Zmieniono treść art.37 ust.3 ustawy dotyczącego uprawnienia odpowiednich organów do zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu. Zdanie drugie z poprzedniej wersji przepisu przeniesiono do nowego ust.3a o treści:
„3a. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio w odniesieniu do nieruchomości:
1) oddanych w dzierżawę albo użytkowanie, jeżeli o nabycie nieruchomości ubiega się osoba, która dzierżawi albo użytkuje nieruchomość nieprzerwanie przez okres co najmniej 10 lat, a nieruchomość została zabudowana na podstawie zezwolenia na budowę lub zabudowa została zalegalizowana zgodnie z procedurami przewidzianymi w odrębnych przepisach

Oznacza to ,że szczególne warunki nabycia nieruchomości otrzymują osoby które dopuściły się samowoli budowlanej

2) w stosunku do których wygasło użytkowanie wieczyste na skutek upływu okresu ustalonego w umowie lub decyzji administracyjnej, jeżeli o nabycie nieruchomości ubiega się dotychczasowy użytkownik wieczysty nieruchomości albo jego spadkobierca.”.


3. Zadania gminy jako organu administracji publicznej oraz wybrane zadania z zakresu bieżącego wykonywania zadań gminy z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 z późn.zm.) zmienionej ustawą z dnia 22 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw (podpisanej przez Prezydenta RP 2 sierpnia 2017 r.) ochrona_zabytkow_-_nowe_obowiazki.pdf


4. Zadania gminy jako organu administracji publicznej oraz wybrane zadania z zakresu bieżącego wykonywania zadań gminy z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości krajowy_zasob_nieruchomosci_-_nowe_obowiazki.pdf


zmiany_w_prawie_-_nowe_obowiazki_gminy.txt · ostatnio zmienione: 2017/08/08 12:42 przez Grzegorz Kleina