Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


zmiany_w_prawie_-_nowe_obowiazki_gminy

1. Zadania gminy jako organu administracji publicznej oraz wybrane zadania z zakresu bieżącego wykonywania zadań gminy z ustawy z 20 lipca 2017 r.– Prawo wodne (uchwalonej na posiedzeniu nr 46 Sejmu RP dnia 20-07-2017 i podpisanej przez Prezydenta RP 2 sierpnia 2017 r.) Wyciąg z projektu ustawy - Prawo wodne


2. W ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (uchwalonej na posiedzeniu nr 46 Sejmu RP dnia 20-07-2017 i podpisanej przez Prezydenta RP 1 sierpnia 2017 r.) pojawiła się „ciekawa” zmiana. Zmieniono treść art.37 ust.3 ustawy dotyczącego uprawnienia odpowiednich organów do zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu. Zdanie drugie z poprzedniej wersji przepisu przeniesiono do nowego ust.3a o treści: „3a. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio w odniesieniu do nieruchomości: 1) oddanych w dzierżawę albo użytkowanie, jeżeli o nabycie nieruchomości ubiega się osoba, która dzierżawi albo użytkuje nieruchomość nieprzerwanie przez okres co najmniej 10 lat, a nieruchomość została zabudowana na podstawie zezwolenia na budowę lub zabudowa została zalegalizowana zgodnie z procedurami przewidzianymi w odrębnych przepisach

Oznacza to ,że szczególne warunki nabycia nieruchomości otrzymują osoby które dopuściły się samowoli budowlanej

2) w stosunku do których wygasło użytkowanie wieczyste na skutek upływu okresu ustalonego w umowie lub decyzji administracyjnej, jeżeli o nabycie nieruchomości ubiega się dotychczasowy użytkownik wieczysty nieruchomości albo jego spadkobierca.”.


3. Zadania gminy jako organu administracji publicznej oraz wybrane zadania z zakresu bieżącego wykonywania zadań gminy z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 z późn.zm.) zmienionej ustawą z dnia 22 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw (podpisanej przez Prezydenta RP 2 sierpnia 2017 r.) ochrona_zabytkow_-_nowe_obowiazki.pdf


4. Zadania gminy jako organu administracji publicznej oraz wybrane zadania z zakresu bieżącego wykonywania zadań gminy z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości krajowy_zasob_nieruchomosci_-_nowe_obowiazki.pdf


zmiany_w_prawie_-_nowe_obowiazki_gminy.txt · ostatnio zmienione: 2017/08/08 12:42 przez Grzegorz Kleina