Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Herb Miasta Łeby

  • Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • liczba mieszkańców,
  • ruch naturalny ludności,
  • saldo migracji,
  • Statut Gminy Miejskiej Łeba.
  • warunki meteorologiczne,
  • zasoby wodne,
  • stan sanitarny kąpieliska morskiego,
  • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków,
  • jakość powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny,
  • promieniowanie elektromagnetyczne,
  • prawo ochrony środowiska w gminie.
  • waloryzacja przyrodnicza i inne opracowania
  • stan ochrony przyrody i krajobrazu,
  • Słowiński Park Narodowy,
  • rezerwat „Mierzeja Sarbska”,
  • obszary „Natura 2000”,
  • ochrona wybrzeża.
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • plany miejscowe,
  • studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba,
  • inne opracowania do celów planistycznych.
  • stan rozwoju układu telekomunikacyjnego,
  • stan rozwoju układu komunikacyjnego,
  • stan rozwoju sieci energetycznych,
  • stan zaopatrzenia w gaz,
  • stan rozwoju sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • sposób rozwiązywania problemu odpadów.
  • bogactwa naturalne,
  • turystyka,
  • rybołówstwo,
  • przemysł,
  • handel i usługi,
  • komunikacja,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • rynek pracy i struktura zatrudnienia.
  • instytucje oświaty i wychowania,
  • instytucje kulturalne,
  • rozrywka,
  • sport i rekreacja,
  • ochrona zdrowia,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • zasoby mieszkaniowe
 • strategie rozwoju gminy
 • strategie rozwoju powiatu
 • strategie wojewódzkie
 • strategie krajowe
 • strategie UE
czy_wojt_moze_wydawac_decyzje_interpretacje_podatkowe.._na_swoj_wniosek

Wójt gminy może udzielać interpretacji indywidualnych na wniosek złożony przez samego siebie (w imieniu gminy) .

Uzasadnienie

Interpretacje indywidualne wydaje, co do zasady, minister finansów (zob. art. 14b § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa – dalej o.p.; w praktyce interpretacje wydawane są w imieniu ministra finansów przez upoważnionych do tego dyrektorów izb skarbowych). Stosownie jednak do art. 14j § 1 o.p., stosownie do swojej właściwości interpretacje indywidualne wydaje wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa. A zatem interpretacje indywidualne dotyczące podatków i opłat lokalnych (np. podatku od nieruchomości), podatku rolnego oraz podatku leśnego wydawane są przez wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast.

Należy jednocześnie zauważyć, że wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) reprezentują gminy (miasta) na zewnątrz (zob. art. 11a ust. 3 oraz art. 31 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym), w tym występują w imieniu gmin (miast) o wydawanie interpretacji indywidualnych. Dotyczyć to może również podatków oraz opłat lokalnych, w sprawach których wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) są właściwi. Mając to na uwadze należy zauważyć , że wśród przepisów określających zasady wydawania interpretacji indywidualnych nie ma przepisu wyłączającego właściwość wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) do wydawania interpretacji indywidualnych na własny wniosek. W szczególności wskazać należy, że przewidujący stosowanie szeregu przepisów o.p., tj. art. 14h o.p., nie przewiduje odpowiedniego stosowania przepisów dotyczących wyłączania organów podatkowych (przewiduje jedynie odpowiednie stosowanie art. 130 o.p., tj. przepisu dotyczącego wyłączania pracownika organu podatkowego).

Prowadzi to do wniosku, że wójt gminy może udzielać interpretacji indywidualnych na złożony przez samego siebie (w imieniu gminy) wniosek. Gmina uzyskująca taką interpretację indywidualną jest chroniona na zasadach ogólnych określonych przepisami art. 14k o.p. (interpretacja taka nie jest jednak wiążąca dla wójta, gdyż interpretacje indywidualne wydawane od dnia 1 lipca 2007 r. nie mają charakteru wiążącego organy podatkowe).

czy_wojt_moze_wydawac_decyzje_interpretacje_podatkowe.._na_swoj_wniosek.txt · ostatnio zmienione: 2016/10/28 12:36 przez Grzegorz Kleina