Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


leba_stowarz

Udział Miasta w Stowarzyszeniach

Stowarzyszenie “Pomorskie w Unii Europejskiej” (www.pomorskie-eu.pl)

Podstawowym celem strategicznym działalności Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej” jest wspieranie efektywnego włączenia się samorządów, instytucji i organizacji naszego regionu w nowe programy i inicjatywy Unii Europejskiej na lata 2007-2013, a także budowanie pozytywnego wizerunku województwa Pomorskiego jako regionu o dużym potencjale, efektywnie wykorzystującego możliwości rozwoju ekonomicznego i społecznego. Burmistrz Miasta Łeby - Halina Klińska uchwałą Nr 18 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 7 lutego 2007 roku została wybrana do składu jego Zarządu.

Związek Miast i Gmin Morskich (www.zmigm.org.pl)

Związek Miast i Gmin Morskich„ restytuuje i rozwija idee Eugeniusza Kwiatkowskiego - założyciela Związku Gospodarczego Miast Morskich (1946). Przyjętą i uszanowaną przez gminy stowarzyszone zasadą jest apolityczność Związku. Celem Stowarzyszenia jest wspólne dążenie do gospodarczego i kulturowego rozwoju regionu nadmorskiego Polski i Gmin wchodzących w skład Związku. Delegatami Miasta do Stowarzyszenia są aktualnie: Burmistrz Miasta Łeby - Halina Klińska i Sekretarz Miasta - Magdalena Bojarczuk.

Stowarzyszenie Gmin RP „Euroregion Bałtyk” (www.eurobalt.org.pl)

Celem współpracy w ramach Euroregionu Bałtyk jest:

 1. Poprawa warunków życia ludzi zamieszkujących obszar Euroregionu.
 2. Ułatwianie wzajemnych kontaktów.
 3. Zbliżenie lokalnych społeczeństw.
 4. Przełamywanie historycznych uprzedzeń
 5. Programowanie prac zmierzających do zapewnienia zrównowaonego rozwoju Członków
 6. Wspieranie działań zmierzających do współpracy między regionalnymi i lokalnymi władzami.

Cele realizowane są przez:

 1. wspieranie wspólnych transgranicznych projektów rozwoju społecznego i ekonomicznego w różnych dziedzinach.
 2. Współpracę przy realizacji wspólnych projektów komunalnych na terenach przygranicznych.
 3. Współpracę w dziedzinie zagospodarowania przestrzennego na terenach przygranicznych i całego Euroregionu.
 4. Rozwój infrastruktury przejść granicznych.
 5. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz ukierunkowywanie systemu przekwalifikowań w celu zmniejszania bezrobocia ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży.
 6. Wymianę grup naukowców, sportowców i osób, które zajmują się kulturą, młodzieżą i dziećmi.
 7. Współpracę w zakresie rozwoju turystyki.
 8. Wspieranie nauki języka sąsiadów.
 9. Ochronę wspólnego dziedzictwa kulturowego.
 10. Organizowanie systemów informacyjnych Euroregionu i wspieranie programów rozwoju sieci mediów, w celu zapewnienia bieżącej informacji wszystkim Członkom.

Delegatem Miasta do Stowarzyszenia jest Radny Rady Miejskiej - Ludwik Greczko.

Związek Miast Polskich (www.zmp.poznan.pl)

Stowarzyszenie Powiatów, Miast i Gmin „Ochrona Pradoliny rzeki Łeby i wód Bałtyku”

Stowarzyszenie to ma na celu podejmowanie wspólnych działań na rzecz:

 1. inicjowania i wspierania wszelkich działań zmierzających do ochrony i odnowy środowiska naturalnego pradoliny rzeki Łeby ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć mających na celu poprawę dorzecza rzeki Łeby i wód Bałtyku,
 2. ochrony środowiska oraz ekologicznego rozwoju regionu,
 3. budowy (modernizacji) oczyszczalni ścieków, rozbudowy sieci kanalizacyjnych na terenie gmin leżących nad rzeką Łebą,
 4. przywracania drożności rzeki Łeby i jej dopływów,
 5. utrzymywania terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień mających znaczenie dla ochrony środowiska naturalnego i gospodarki wodnej w skali regionalnej,
 6. rozwoju regionu i turystyki, poprzez propagowanie i organizowanie czynnego wypoczynku i rekreacji w oparciu o naturalne unikatowe warunki terenowe,
 7. obrony wspólnych interesów samorządów lokalnych służących ochronie środowiska.

Lokalna Organizacja Turystyczna „Łeba” (www.lotleba.pl)

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

 1. kreowanie i upowszechnianie wizerunku miasta Łeby i okolic, jako regionu atrakcyjnego turystycznie w kraju i za granicą,
 2. integracja środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym regionu,
 3. zwiększenie liczby turystów odwiedzających miasto,
 4. wzrost wpływów z turystyki,
 5. poprawa infrastruktury turystycznej w mieście i regionie,
 6. stworzenie regionalnego systemu informacji turystycznej oraz włączenie go w krajowego systemu ?it?,
 7. inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej,
 8. koordynacja działań promocyjnych podejmowanych w mieście,
 9. stworzenie platformy współpracy podmiotów gospodarczych turystyki z władzami regionalnymi i krajowymi,
 10. współpraca z organizacjami turystycznymi,
 11. prowadzenie informacji turystycznej ,
 12. stwarzanie warunków dla powstania nowych produktów i atrakcji turystycznych,
 13. standaryzacja usług turystycznych,
 14. organizowanie szkoleń i konferencji ,
 15. promocja Gminy Miejskiej Łeba ,
 16. współpraca w promocji regionu,
 17. podejmowanie zadań sprzyjających rozwojowi turystyki w mieście Łeba,
 18. planowanie i organizacja imprez turystycznych i promocyjnych
 19. doskonalenie kadr, prowadzenie badań marketingowych w zakresie turystyki oraz ich analiza,
 20. popieranie rozwoju kształcenia zawodowego oraz organizowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego w dziedzinie turystyki

Związek Miast Bałtyckich (www.ubc.net)

Sekretariat związku: Wały Jagielońskie 1, Gdańsk; info@ubc.net

Delegatami Miasta do Stowarzyszenia są aktualnie: Burmistrz Miasta Łeby i Sekretarz Miasta.

Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi

Delegatem Miasta do Stowarzyszenia jest Burmistrz Miasta Łeby

leba_stowarz.txt · ostatnio zmienione: 2019/03/08 07:00 przez Grzegorz Kleina