Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Herb Miasta Łeby

  • Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • liczba mieszkańców,
  • ruch naturalny ludności,
  • saldo migracji,
  • Statut Gminy Miejskiej Łeba.
  • warunki meteorologiczne,
  • zasoby wodne,
  • stan sanitarny kąpieliska morskiego,
  • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków,
  • jakość powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny,
  • promieniowanie elektromagnetyczne,
  • prawo ochrony środowiska w gminie.
  • waloryzacja przyrodnicza i inne opracowania
  • stan ochrony przyrody i krajobrazu,
  • Słowiński Park Narodowy,
  • rezerwat „Mierzeja Sarbska”,
  • obszary „Natura 2000”,
  • ochrona wybrzeża.
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • plany miejscowe,
  • studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba,
  • inne opracowania do celów planistycznych.
  • stan rozwoju układu telekomunikacyjnego,
  • stan rozwoju układu komunikacyjnego,
  • stan rozwoju sieci energetycznych,
  • stan zaopatrzenia w gaz,
  • stan rozwoju sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • sposób rozwiązywania problemu odpadów.
  • bogactwa naturalne,
  • turystyka,
  • rybołówstwo,
  • przemysł,
  • handel i usługi,
  • komunikacja,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • rynek pracy i struktura zatrudnienia.
  • instytucje oświaty i wychowania,
  • instytucje kulturalne,
  • rozrywka,
  • sport i rekreacja,
  • ochrona zdrowia,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • zasoby mieszkaniowe
 • strategie rozwoju gminy
 • strategie rozwoju powiatu
 • strategie wojewódzkie
 • strategie krajowe
 • strategie UE
ochrona_zdrowia

Ochrona zdrowia

Akty prawa miejscowego i inne dokumenty z zakresu opieki zdrowotnej

Uchwała Nr XVI/111/07 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 28.12.2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łebie na rok 2008 → Uchwała Nr XVI/111/07 Załącznik Nr 1

Uchwała Nr XVI/112/07 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 28.12.2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Łeby na lata 2008-2010. → Uchwała nr XVI/112/07Załącznik

Uchwała Nr 182/XIX/2004 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 30.04.2004 r. w sprawie przyjęcia projektu Statutu Uzdrowiska Łeba → uzdrowisko_leba.pdf

Wykaz podmiotów prowadzacych działalność w zakresie opieki zdrowotnej:

Bezpłatne dla ubezpieczonych w NFZ:

Specjalizacja Nazwa gabinetu/ placówki Adres
Medycyna Rodzinna Gabinet Medycyny Rodzinnej P.Pelczar ul. Kościelna 1
Medycyna Rodzinna Gabinet Medycyny Rodzinnej E.Wasylewicz ul. Kwiatowa 1
Ginekologia Gabinet Ginekologiczno-Połozniczy M.Czekała ul. Kościelna 1
Rehabilitacja NZOZ Mazowsze ul. Nadmorska 15/17
Stomatologia Stomatolog K.Mazur-Małek ul. Kościuszki 88
Stomatologia Stomatolog E.Hokusz ul. Tysiaclecia 11
Podstacja Pogotowia Ratunkowego ul. Zawiszy Czarnego

Gabinety prywatne , odpłatne:

Specjalizacja Nazwa gabinetu/ placówki Adres
Medycyna Rodzinna Gabinet Medycyny Rodzinnej R.Greczko ul. Powstańców Warszawy 22
Medycyna Rodzinna Gabinet Medycyny Rodzinnej E.Wasylewicz ul. Kwiatowa 1
Medycyna Rodzinna Gabinet Medycyny Rodzinnej P.Pelczar ul. Zawiszy Czarnego 5
Ginekologia Gabinet Ginekologiczny K.Ptasiński ul. Zawiszy Czarnego 19
Interna Lekarz Z.Grzybowski ul. Westerplatte 15b
Stomatologia Stomatolog J.Adamowicz ul. Kościelna 1
Stomatologia Stomatolog E.Hokusz ul. Wróblewskiego 3
Stomatologia Stomatolog R.Koscielski ul. Kościelna 1
Rehabilitacja Gabinet Rehabilitacji w Centrum Medycznym ul. Koscielna 1
ochrona_zdrowia.txt · ostatnio zmienione: 2016/12/08 13:20 przez Radosław Czyżewski