Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Herb Miasta Łeby

  • Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • liczba mieszkańców,
  • ruch naturalny ludności,
  • saldo migracji,
  • Statut Gminy Miejskiej Łeba.
  • warunki meteorologiczne,
  • zasoby wodne,
  • stan sanitarny kąpieliska morskiego,
  • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków,
  • jakość powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny,
  • promieniowanie elektromagnetyczne,
  • prawo ochrony środowiska w gminie.
  • waloryzacja przyrodnicza i inne opracowania
  • stan ochrony przyrody i krajobrazu,
  • Słowiński Park Narodowy,
  • rezerwat „Mierzeja Sarbska”,
  • obszary „Natura 2000”,
  • ochrona wybrzeża.
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • plany miejscowe,
  • studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba,
  • inne opracowania do celów planistycznych.
  • stan rozwoju układu telekomunikacyjnego,
  • stan rozwoju układu komunikacyjnego,
  • stan rozwoju sieci energetycznych,
  • stan zaopatrzenia w gaz,
  • stan rozwoju sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • sposób rozwiązywania problemu odpadów.
  • bogactwa naturalne,
  • turystyka,
  • rybołówstwo,
  • przemysł,
  • handel i usługi,
  • komunikacja,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • rynek pracy i struktura zatrudnienia.
  • instytucje oświaty i wychowania,
  • instytucje kulturalne,
  • rozrywka,
  • sport i rekreacja,
  • ochrona zdrowia,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • zasoby mieszkaniowe
 • strategie rozwoju gminy
 • strategie rozwoju powiatu
 • strategie wojewódzkie
 • strategie krajowe
 • strategie UE
program_wspolpracy_transgranicznej_polska-rosja_2014_2020

Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał ustawę o ratyfikowaniu umowy o finansowaniu i realizacji programu współpracy transgranicznej „Polska-Rosja„ i „Rosja-Łotwa” na okres 2014-2020 roku https://sptnkne.ws/jFf8 Porozumienia te, ratyfikowane przez Dumę Państwową 20 września, a przez Radę Federacji 26 września, zostały opublikowane 2 października 2018 r. na oficjalnym portalu prawnym Federacji Rosyjskiej.

- Pierwszy nabór wniosków (do 16 lipca 2018 r.) w komponentach: P1: Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego. P2: Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym. P3: Dostępne regiony oraz trwały transgraniczny transport i komunikacja. P4: Wspólne działania na rzecz efektywności i bezpieczeństwa na granicach https://www.plru.eu/pl/pages/3

program_wspolpracy_transgranicznej_polska-rosja_2014_2020.txt · ostatnio zmienione: 2018/10/10 13:49 przez Grzegorz Kleina