Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


stowarzyszenia_pozytku_publicznego_zarejestrowane_w_krs

Stowarzyszenia pożytku publicznego zarejestrowane w KRS

L.p. Nazwa stowarzyszenia Adres siedziby Nr telefonu Data powstania Nazwisko Prezesa/Przewod Krótki opis celów stowarzyszenia Numer w ewidencji Starostwa
1 Łebskie Towarzystwo Oświatowe w Łebie ul. Nadmorska 21 84-360 Łeba 8661-714 12.05 2000 r. Prezes Elżbieta BiernackaPowołanie szkoły średniej w Łebie, opieka nad nią, wzbogacanie edukacji dzieci i młodzieży poprzez wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych dotyczących oświaty i wychowania. VII/87
2 Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga” w Łebie ul. Łąkowa 8 84-360 Łeba 8662-958 28.12.2000 r. Prezes Zenon Myszk Przewodniczący Wiktor TyburskiKształtowanie osobowości członków na dobrych chrześcijan; dopomaganie w wypełnianiu aktualnych, pilnych zadań Kościoła Katolickiego; rozwijanie ducha braterstwa między wszystkimi ludźmi i narodami. IV/90
3 Łebskie Towarzystwo Żeglarskie ul. Jachtowa 1 84-360 Łeba 04.032001 r. Przewodniczący Stefan CysdorfPopieranie rozwoju żeglarstwa we wszystkich tego formach ze szczególną troską o rozwój żeglarstwa w mieście Łeba. VIII/59
4 Klub Kulturystyczno -Rekreacyjny „Styl„ w Łebie ul. Tysiąclecia 11 84-360 Łeba 25.02.1997 r. Prezes Krzysztof SzumałaPopularyzacja i rozwój kulturystyki oraz rekreacji ruchowej, szczególnie wśród młodzieży; uczestniczenie w imprezach sportowych - kulturystycznych i tójboju siłowego na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim. VIII/66
5 Forum Turystyczno - Gospodarcze ul. Kościuszki 64 84-360 Łeba tel. 8662-287 662-287 05.03.1999 r. Prezes Celina Grabowska Zgrupowanie w zorganizowanej formie mieszkańców i podmiotów gospodarczych mające na celu rozwój turystyczno-gospodarczy swojego regionu; popularyzacja walorów turystyczno-gospodarczych swojego regionu; wspieranie działań członków stowarzyszenia realizujących działalność gospodarczą, prezentowanie celów stowarzyszenia w instytucjach samorządowych, rządowych, pozarządowych i międzynarodowych; podejmowanie działań mających na celu poprawę stanu środowiska naturalnego. X/80 Koło w Lęborku
6 Stowarzyszenia Łebian „Samorządność” w Łebie ul. Nadmorska 8 84-360 Łeba 28.03.1996 r. Prezes Waldemar GlubiakDbałość o rozwój samorządności lokalnej i uspołecznienie procesu decyzyjnego w sprawach publicznych, ochrona praw i interesów społecz. miasta Łeby wobec lokalnych władz organów samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej; kształtowanie opinii społecz. Miasta, wyrażanie poglądów własnych i wniosków w sprawach zgłaszanych do stowarzyszenia, upowszechnianie wiedzy z zakresu tradycji myśli demokratycznych i wolności obywatelskich; pielęgnowanie tradycji historycznych miasta, współudział w inicjowaniu i koordynacji planów rozwoju miasta, ich stałej weryfikacji oraz kształtowaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego; tworzenie warunków i udzielanie pomocy w powstawaniu i ekonomicznym umacnianiu małych i średnich firm. XIII/56
7 Stowarzyszenie Użytkowników Działek „Arka„ w Łebie ul. Wysockiego l 84-360 Łeba 17.12 1996 r. Prezes Henryk Raczyński Zagospodarowanie terenu działek letniskowych w Łebie oraz zarządzanie mieniem wspólnym członków – użytkowników działek. XII/54
stowarzyszenia_pozytku_publicznego_zarejestrowane_w_krs.txt · ostatnio zmienione: 2008/11/24 11:14 przez Grzegorz Kleina