Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Herb Miasta Łeby

  • Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • liczba mieszkańców,
  • ruch naturalny ludności,
  • saldo migracji,
  • Statut Gminy Miejskiej Łeba.
  • warunki meteorologiczne,
  • zasoby wodne,
  • stan sanitarny kąpieliska morskiego,
  • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków,
  • jakość powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny,
  • promieniowanie elektromagnetyczne,
  • prawo ochrony środowiska w gminie.
  • waloryzacja przyrodnicza i inne opracowania
  • stan ochrony przyrody i krajobrazu,
  • Słowiński Park Narodowy,
  • rezerwat „Mierzeja Sarbska”,
  • obszary „Natura 2000”,
  • ochrona wybrzeża.
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • plany miejscowe,
  • studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba,
  • inne opracowania do celów planistycznych.
  • stan rozwoju układu telekomunikacyjnego,
  • stan rozwoju układu komunikacyjnego,
  • stan rozwoju sieci energetycznych,
  • stan zaopatrzenia w gaz,
  • stan rozwoju sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • sposób rozwiązywania problemu odpadów.
  • bogactwa naturalne,
  • turystyka,
  • rybołówstwo,
  • przemysł,
  • handel i usługi,
  • komunikacja,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • rynek pracy i struktura zatrudnienia.
  • instytucje oświaty i wychowania,
  • instytucje kulturalne,
  • rozrywka,
  • sport i rekreacja,
  • ochrona zdrowia,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • zasoby mieszkaniowe
 • strategie rozwoju gminy
 • strategie rozwoju powiatu
 • strategie wojewódzkie
 • strategie krajowe
 • strategie UE
tryb_scigania_wykroczen_na_podstawie_art._51_ustawy_kodeks_wykroczen

Tryb ścigania wykroczeń na podstawie art. 51 ustawy Kodeks wykroczeń

Ściganie sprawcy wykroczenia, podobnie jak sprawcy przestępstwa, następuje z urzędu lub na wniosek pokrzywdzonego, w tym ostatnim wypadku, jeżeli konkretny przepis ustawy tak stanowi. Wskazać należy, że ściganie sprawców czynów z art. 51 Kodeksu wykroczeń nie jest uzależnione od wniosku osób pokrzywdzonych lub ustalenia czy występują jakiekolwiek osoby pokrzywdzone działaniem opisanym w wymienionym przepisie. Organy uprawnione do prowadzenia czynności wyjaśniających i występowania w roli oskarżyciela publicznego, a także prowadzenia postępowania mandatowego, podejmują w tym zakresie działania z urzędu, co oczywiście nie wyklucza podjęcia tych czynności na podstawie zawiadomienia złożonego przez pokrzywdzonego lub inną osobę.

Możliwości prawne ścigania wykroczeń z art. 51 Kodeksu wykroczeń nie są … ograniczone żadnym przepisem i organy porządku publicznego, zwłaszcza policja i straż miejska, powinny interweniować w każdej sprawie, gdy nastąpiło zakłócenie spokoju lub porządku publicznego czy też wywołane zostało zgorszenie. Wskazać należy, że wykroczenie z art. 51 K.w. jest wykroczeniem skutkowym¹. Dla przyjęcia odpowiedzialności sprawcy wykroczenia z art. 51 K.w. wymagane jest zatem, aby jego czyn pociągnął za sobą przewidziany w tym przepisie skutek. Skutek ten musi dotknąć przynajmniej jedną osobę, która otrzymuje status osoby pokrzywdzonej i zobowiązana jest złożyć zeznania przed odpowiednim organem.

… nie jest możliwe wprowadzenie do Kodeksu wykroczeń instytucji tzw. świadka anonimowego (incognito), uregulowanej w art. 184 Kodeksu postępowania karnego, albowiem przepis ten stanowi wyjątek od zagwarantowanego w art. 42 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawa do obrony, i ma zastosowanie jedynie wtedy, gdy zachodzi uzasadniona obawa niebezpieczeństwa dla życia, zdrowia, wolności albo mienia w znacznych rozmiarach świadka lub osoby dla niego najbliższej. Ustanawianie zatem dalszych prawnych wyjątków od zagwarantowanych Konstytucją praw nie jest możliwe, a ponadto nie jest konieczne, zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę, że wykroczenia są czynami o mniejszym od przestępstw zagrożeniu dla porządku prawnego.

Należy jednak podkreślić, że ustawodawca w art. 57 § 4 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia przewidział możliwość przekazania listy ujawnionych osób pokrzywdzonych i świadków jedynie do wiadomości sądu, co w odniesieniu do wykroczeń w wystarczający, jak się wydaje sposób chroni dane osobowe tych osób przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.

Źródło: Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 7916 , Warszawa, dnia 31 maja 2007 r.

¹Z wykroczeniem skutkowym (materialnym) mamy do czynienia wówczas, gdy w następstwie czynu sprawcy następuje ściśle przez ustawę określona zmiana w świecie zewnętrznym. Tego rodzaju wykroczenia mogą być po¬pełnione zarówno przez działanie jak i zaniechanie zaniechanie działania.

tryb_scigania_wykroczen_na_podstawie_art._51_ustawy_kodeks_wykroczen.txt · ostatnio zmienione: 2014/08/20 10:24 przez Grzegorz Kleina