Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Herb Miasta Łeby

  • Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • liczba mieszkańców,
  • ruch naturalny ludności,
  • saldo migracji,
  • Statut Gminy Miejskiej Łeba.
  • warunki meteorologiczne,
  • zasoby wodne,
  • stan sanitarny kąpieliska morskiego,
  • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków,
  • jakość powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny,
  • promieniowanie elektromagnetyczne,
  • prawo ochrony środowiska w gminie.
  • waloryzacja przyrodnicza i inne opracowania
  • stan ochrony przyrody i krajobrazu,
  • Słowiński Park Narodowy,
  • rezerwat „Mierzeja Sarbska”,
  • obszary „Natura 2000”,
  • ochrona wybrzeża.
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • plany miejscowe,
  • studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba,
  • inne opracowania do celów planistycznych.
  • stan rozwoju układu telekomunikacyjnego,
  • stan rozwoju układu komunikacyjnego,
  • stan rozwoju sieci energetycznych,
  • stan zaopatrzenia w gaz,
  • stan rozwoju sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • sposób rozwiązywania problemu odpadów.
  • bogactwa naturalne,
  • turystyka,
  • rybołówstwo,
  • przemysł,
  • handel i usługi,
  • komunikacja,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • rynek pracy i struktura zatrudnienia.
  • instytucje oświaty i wychowania,
  • instytucje kulturalne,
  • rozrywka,
  • sport i rekreacja,
  • ochrona zdrowia,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • zasoby mieszkaniowe
 • strategie rozwoju gminy
 • strategie rozwoju powiatu
 • strategie wojewódzkie
 • strategie krajowe
 • strategie UE
wykaz_wykonawcow

**Projektowanie urzadzeń wodnych**

Biuro Projektowo – Consultingowe HydroEco s.c. siedziba: 80-287 Gdańsk ul. Zabłockiego 2A/32 biuro: 80-287 Gdańsk ul. Alfreda Nobla 13 tel/fax (058) 341-95-39 tel. kom. 887-268-426, 608-518-362 email: biuro@hydroeco.com.pl http://www.hydroeco.com.pl NIP: 957-098-68-30 REGON: 220535370

Zakład Projektowo Wykonawczy Inżynierii Środowiska i Budownictwa Wodnego „PROWOD” Włodzimierz Klik 10-437 Olsztyn, ul. Dworcowa 29/5 NIP 7391208084 REGON 510875710

ŚRODOWISKO Bartłomiej Szendoł 43-300 Bielsko - Biała ul. Sportowców 11

ZOMB-KAN Projektowanie Nadzór Zofia Szewczyk 10-174 Olsztyn ul. Świerkowa 29/2

„INŻYNIERIA” Biuro Inżynierii Środowiska Jan Macheta 25-150 Kielce Os. Barwinek 15/70 tel, fax: (0-41)361-59-05 tel. kom: 696-168-975

wykaz_wykonawcow.txt · ostatnio zmienione: 2015/12/08 08:55 przez Grzegorz Kleina