Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


zmowa_przetargowa

Zmowa przetargowa

Zgodnie z Art. 305 § 2 i § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1600 z późn. zmianami) karze pozbawienia wolnosci podlega ten, kto w związku z publicznym przetargiem rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany. Jeżeli pokrzywdzonym nie jest Skarb Państwa, ściganie przestępstwa określonego w § 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Z kolei zgodnie z Art.6 ustt.1 pkt 1 ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 369 z późn.zmianami) zakazane są porozumienia, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym, polegające w szczególności na ustalaniu, bezpośrednio lub pośrednio, cen i innych warunków zakupu lub sprzedaży towarów.

zmowa_przetargowa.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/13 09:25 przez Grzegorz Kleina