Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


srodowisko:odprowadzenie_wod_z_wykopow_budowlanych_do_miejskiej_sieci_kanalizacji_deszczowej

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

srodowisko:odprowadzenie_wod_z_wykopow_budowlanych_do_miejskiej_sieci_kanalizacji_deszczowej [2020/09/11 13:20] (aktualna)
Grzegorz Kleina [Ta strona jeszcze nie istnieje]
Linia 1: Linia 1:
 +==== Odprowadzenie wody z wykopów budowlanych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej ====
 +
 +Podstawa prawna: ​
 +Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zmianami) zwana dalej u.p.w.
 +
 +Zgodnie z art. 394 ust.1 pkt 8 u.p.w. ​ odprowadzanie wód z wykopów budowlanych wymaga wcześniejszego dokonania **zgłoszenia wodnoprawnego**.
 +
 +Zgodnie z art. 421 u.p.w. zgłoszenie wodnoprawne zawiera:
 +1) oznaczenie zakładu dokonującego zgłoszenia z podaniem jego siedziby i adresu;
 +2) określenie: ​
 +a) celu planowanych do wykonania czynności, robót lub urządzeń wodnych, ​
 +b) stanu prawnego nieruchomości,​ na której czynności, roboty lub urządzenia wodne będą wykonywane, ​
 +c) wykonywanych robót w sposób opisowy, podstawowych parametrów charakteryzujących planowane roboty oraz warunków ich wykonania, ​
 +d) lokalizacji czynności, robót lub urządzeń wodnych, z podaniem nazwy lub numeru obrębu ewidencyjnego z numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędnymi, ​
 +e) planowanego terminu rozpoczęcia robót lub czynności. ​
 +
 +Zgodnie z art. 422 do zgłoszenia wodnoprawnego dołącza się:
 +1) mapę sytuacyjno-wysokościową pobraną z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z naniesionym schematem planowanych czynności, robót lub urządzeń wodnych i zasięgiem ich oddziaływania lub inną mapę opatrzoną przez organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej odpowiednią klauzulą urzędową; ​
 +2) odpowiednie szkice lub rysunki;
 +3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,​ a w przypadku jego braku - decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli są wymagane;
 +4) <hi #​fff200>​zgodę właściciela urządzenia wodnego</​hi>,​ które jest niezbędne do wykonania planowanych czynności, robót lub urządzeń wodnych.
 +
 +Urządzeniem wodnym nie jest kanalizacja burzowa z wyjątkiem wylotu służącego do wprowadzania wody do wód ( art.16 pkt.65 lit."​f"​ u.p.w.).
 +W przypadku zrzutu wód z pompowania z wykopów budowlanych do kanalizacji burzowej będacej własnościa j.s.t. wody te odprowadzane są do odbiornika wylotem kanalizacji burzowej, stanowiącym również własność j.s.t. ​
 +W takim przypadku inwestor powinien uzyskać zgodę burmistrza , o której mowa w art.422 pkt 4 u.p.w. i dokonać stosownego zgłoszenia.
 +Zgodnie z art.397 ust.3 pkt 3 u.p.w. organem właściwym w sprawie zgód wodnoprawnych jest kierownik nadzoru wodnego Wód Polskich.
 +
 +Adres nadzoru wodnego dla rejonu obejmujacego swym zasięgiem miasto Łebę to:
 +
 +**Nadzór Wodny w Lęborku**
 +ul. Bolesława Krzywoustego 1
 +84-300 Lębork
 +tel.: 59 862-13-00
 +tel: 59 842-25-95
 +e-mail: nw-lebork@wody.gov.pl
 +
  
srodowisko/odprowadzenie_wod_z_wykopow_budowlanych_do_miejskiej_sieci_kanalizacji_deszczowej.txt · ostatnio zmienione: 2020/09/11 13:20 przez Grzegorz Kleina