Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Herb Miasta Łeby

  • Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • liczba mieszkańców,
  • ruch naturalny ludności,
  • saldo migracji,
  • Statut Gminy Miejskiej Łeba.
  • warunki meteorologiczne,
  • zasoby wodne,
  • stan sanitarny kąpieliska morskiego,
  • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków,
  • jakość powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny,
  • promieniowanie elektromagnetyczne,
  • prawo ochrony środowiska w gminie.
  • waloryzacja przyrodnicza i inne opracowania
  • stan ochrony przyrody i krajobrazu,
  • Słowiński Park Narodowy,
  • rezerwat „Mierzeja Sarbska”,
  • obszary „Natura 2000”,
  • ochrona wybrzeża.
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • plany miejscowe,
  • studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba,
  • inne opracowania do celów planistycznych.
  • stan rozwoju układu telekomunikacyjnego,
  • stan rozwoju układu komunikacyjnego,
  • stan rozwoju sieci energetycznych,
  • stan zaopatrzenia w gaz,
  • stan rozwoju sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • sposób rozwiązywania problemu odpadów.
  • bogactwa naturalne,
  • turystyka,
  • rybołówstwo,
  • przemysł,
  • handel i usługi,
  • komunikacja,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • rynek pracy i struktura zatrudnienia.
  • instytucje oświaty i wychowania,
  • instytucje kulturalne,
  • rozrywka,
  • sport i rekreacja,
  • ochrona zdrowia,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • zasoby mieszkaniowe
 • strategie rozwoju gminy
 • strategie rozwoju powiatu
 • strategie wojewódzkie
 • strategie krajowe
 • strategie UE
srodowisko:odprowadzenie_wod_z_wykopow_budowlanych_do_miejskiej_sieci_kanalizacji_deszczowej

Odprowadzenie wody z wykopów budowlanych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zmianami) zwana dalej u.p.w.

Zgodnie z art. 394 ust.1 pkt 8 u.p.w. odprowadzanie wód z wykopów budowlanych wymaga wcześniejszego dokonania zgłoszenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 421 u.p.w. zgłoszenie wodnoprawne zawiera:
1) oznaczenie zakładu dokonującego zgłoszenia z podaniem jego siedziby i adresu;
2) określenie:
a) celu planowanych do wykonania czynności, robót lub urządzeń wodnych,
b) stanu prawnego nieruchomości, na której czynności, roboty lub urządzenia wodne będą wykonywane,
c) wykonywanych robót w sposób opisowy, podstawowych parametrów charakteryzujących planowane roboty oraz warunków ich wykonania,
d) lokalizacji czynności, robót lub urządzeń wodnych, z podaniem nazwy lub numeru obrębu ewidencyjnego z numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędnymi,
e) planowanego terminu rozpoczęcia robót lub czynności.

Zgodnie z art. 422 do zgłoszenia wodnoprawnego dołącza się:
1) mapę sytuacyjno-wysokościową pobraną z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z naniesionym schematem planowanych czynności, robót lub urządzeń wodnych i zasięgiem ich oddziaływania lub inną mapę opatrzoną przez organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej odpowiednią klauzulą urzędową;
2) odpowiednie szkice lub rysunki;
3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli są wymagane;
4) zgodę właściciela urządzenia wodnego, które jest niezbędne do wykonania planowanych czynności, robót lub urządzeń wodnych.

Urządzeniem wodnym nie jest kanalizacja burzowa z wyjątkiem wylotu służącego do wprowadzania wody do wód ( art.16 pkt.65 lit.„f” u.p.w.).
W przypadku zrzutu wód z pompowania z wykopów budowlanych do kanalizacji burzowej będacej własnościa j.s.t. wody te odprowadzane są do odbiornika wylotem kanalizacji burzowej, stanowiącym również własność j.s.t.
W takim przypadku inwestor powinien uzyskać zgodę burmistrza , o której mowa w art.422 pkt 4 u.p.w. i dokonać stosownego zgłoszenia.
Zgodnie z art.397 ust.3 pkt 3 u.p.w. organem właściwym w sprawie zgód wodnoprawnych jest kierownik nadzoru wodnego Wód Polskich.

Adres nadzoru wodnego dla rejonu obejmujacego swym zasięgiem miasto Łebę to:

Nadzór Wodny w Lęborku ul. Bolesława Krzywoustego 1
84-300 Lębork
tel.: 59 862-13-00
tel: 59 842-25-95
e-mail: nw-lebork@wody.gov.pl

srodowisko/odprowadzenie_wod_z_wykopow_budowlanych_do_miejskiej_sieci_kanalizacji_deszczowej.txt · ostatnio zmienione: 2020/09/11 13:20 przez Grzegorz Kleina