Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Herb Miasta Łeby

  • Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • liczba mieszkańców,
  • ruch naturalny ludności,
  • saldo migracji,
  • Statut Gminy Miejskiej Łeba.
  • warunki meteorologiczne,
  • zasoby wodne,
  • stan sanitarny kąpieliska morskiego,
  • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków,
  • jakość powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny,
  • promieniowanie elektromagnetyczne,
  • prawo ochrony środowiska w gminie.
  • waloryzacja przyrodnicza i inne opracowania
  • stan ochrony przyrody i krajobrazu,
  • Słowiński Park Narodowy,
  • rezerwat „Mierzeja Sarbska”,
  • obszary „Natura 2000”,
  • ochrona wybrzeża.
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • plany miejscowe,
  • studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba,
  • inne opracowania do celów planistycznych.
  • stan rozwoju układu telekomunikacyjnego,
  • stan rozwoju układu komunikacyjnego,
  • stan rozwoju sieci energetycznych,
  • stan zaopatrzenia w gaz,
  • stan rozwoju sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • sposób rozwiązywania problemu odpadów.
  • bogactwa naturalne,
  • turystyka,
  • rybołówstwo,
  • przemysł,
  • handel i usługi,
  • komunikacja,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • rynek pracy i struktura zatrudnienia.
  • instytucje oświaty i wychowania,
  • instytucje kulturalne,
  • rozrywka,
  • sport i rekreacja,
  • ochrona zdrowia,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • zasoby mieszkaniowe
 • strategie rozwoju gminy
 • strategie rozwoju powiatu
 • strategie wojewódzkie
 • strategie krajowe
 • strategie UE
podstawowe_dane_o_gminie

Podstawowe dane o gminie

Łeba - Statystyczne Vademecum Samorządowca 2011

Łeba - Statystyczne Vademecum Samorządowca 2012

Portret statystyczny gminy (dane z lat 2014-2016)

Łeba - gmina miejska (gmina o statusie miasta) z wydzieloną częścią o nazwie Rąbka.

Kod TERYT (Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju) 2208021.
Kod NTS w/g Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych 5.6.22.41.08.02.1

Statut Gminy Miejskiej Łeba: Uchwała Nr 58/VIII/2003 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 29.04.2003 r.w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Łeby
Dz. Urz. Woj. Pom. nr 78 poz. 1267 z 13 czerwca 2003 r. z późn. zmianami)
tekst Uchwały → Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Łeby załączniki:
Załącznik Nr 1 do UchwałyZałącznik Nr 3 do Statutu Miasta ŁebyZałącznik Nr 4 do Statutu Miasta ŁebyZałącznik Nr 5 do Statutu Miasta Łeby

Przynależność administracyjna:

1 czerwca 1975 r. Łeba wchodzi w skład województwa słupskiego
(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1975 r.w sprawie określenia miast oraz gmin wchodzących w skład województw (Dz.U. nr 17 poz.92))
1 stycznia 1999 r. Łeba wchodzi w skład województwa pomorskiego
(Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz.U. nr 96 poz.603 z późn. zmianami)
10 sierpnia 1998 r. Łeba weszła w skład powiatu lęborskiego
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów (Dz.U. nr 103 poz.652)

Położenie w strefie nadgranicznej Zgodnie z § 1 lp.9 załącznika do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2005 r.w sprawie wykazu gmin i innych jednostek zasadniczego podziału terytorialnego państwa położonych w strefie nadgranicznej oraz tablicy określającej zasięg tej strefy (Dz.U. nr 188 poz.1580)Łeba w całości znajduje się w strefie nadgranicznej.

Granice portu morskiego w Łebie Granice te określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r.w sprawie granicy portu morskiego Łeba (Dz.U. z 2015 r. poz. 516).

Położenie

Położenie fizyczno
- geograficzne: 54°45'40,35„ N 17°33'26,26” E. Miasto Łeba w świetle podziału fizyko-geograficznego położone jest w makroregionie Pobrzeża Koszalińskiego w pasie przylegającym bezpośrednio do Bałtyku (Wybrzeże Słowińskie) składającym się z plaż, nadmorskich wydm, jezior przybrzeżnych (Łebsko,Sarbsko)oraz terenów bagiennych. Łaba graniczy od południa z Gminą Wicko , od zachodu z gminą Smołdzino (powiat słupski) a od wschodu z Gminą Choczewo (powiat wejherowski).

Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta

W Zarządzeniu nr 15 Ministra Administracji , Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lipca 1980 r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowości w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wymienia się miasto Łebę oraz część miasta oznaczoną nazwą Rąbka.

Wody płynące

Nazwa obiektu wodnego Rodzaj obiektu Zlewnia Wsp.geogr.-szerok. Wsp.geogr.-dług.
Łeba rzeka Morze Bałtyckie 54°46’03” 17°33’02”
Chełst rzeka Łeba 54°45’36” 17°32’51”
Kanał Mielnicki kanał Łeba 54°45’22” 17°32’51”
Kanał Nowęciński kanał Chełst 54°45’38” 17°34’22”

Nazwy zweryfikowane i ustalone przez Komisję Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji (opubl. „Nazewnictwo geograficzne Polski” , Tom.I ,Hydronimy).

Wody stojące

Nazwa obiektu wodnego Rodzaj obiektu Wsp.geogr.-szerok. Wsp.geogr.-dług. Uwagi
Jezioro Łebsko Jezioro 54°42’36” 17°23’21” Wschodnia część akwenu
Jezioro Sarbsko Jezioro 54°45’53” 17°37’43” Wzdłuż północnej linii brzegowej
Łabędzi Staw Jezioro 54°45’52” 17°33’10”

Nazwy zweryfikowane i ustalone przez Komisję Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji (opubl. „Nazewnictwo geograficzne Polski” , Tom.I ,Hydronimy).

Powierzchnia

Powierzchnia Gminy Miejskiej Łeba wynosi 1656,33 ha w tym:

Zasób gruntów Gminy Miejskiej Łeba (stan - grudzień 2017) Dane w formacie MS Excel

Liczba mieszkańców (populacja)

stan na dzień ilość w tym kobiet w tym mężczyzn
1993 31.12 4044 2111 1933
1994 31.12 4105 2130 1975
1995 31.12 4157 2165 1992
1996 31.12 4190 2183 2007
1997 31.12 4230 2200 2030
1998 31.12 4213 2198 2015
1999 31.12 4145 2200 1945
2000 31.12 4136 2205 1933
2001 31.12 4086 2210 1876
2002 31.12 4111 2215 1906
2003 31.12 4092 2201 1891
2004 31.12 4032 2199 1833
2005 31.12 3933 2112 1821
2006 31.12 3937 2190 1747
2007 31.12 3933 2014 1919
2008 31.12 3926 2057 1869

Inne dane ilościowe na 31.12.2005:

 • w wieku przed produkcyjnym 0-18 lat - 798
 • w wieku produkcyjnym - 2473
 • w wieku poprodukcyjnym - 397

Dynamika ludności 1989-2007 Dynamika ludności 2002-2007 Struktura płci 2002

Ruch naturalny ludności

stan na dzień małżeństw urodzeń zgonów przyrost
1993 31.12 20 58 36 22
1994 31.12 18 61 46 15
1995 31.12 25 52 49 3
1996 31.12 16 33 48 -15
1997 31.12 23 45 32 13
1999 31.12 25 36 38 -2
2000 31.12 33 43 44 -1
2001 31.12 26 31 -5
2002 31.12 32 50 36 14
2003 31.12 26 29 41 -12
2004 31.12 26 33 40 -17
2005 31.12 27 37 45 -8
2006 31.12 42 34 30 4
2007 31.12 58 41 47 -6

Saldo migracji

stan na dzień zameldowań wymeldowań
1999 31.12 64 47
2000 31.12 65 61
2001 31.12 33 76
2002 31.12 60 38
2003 31.12 57 43
2004 31.12 50 41
2005 31.12 48 54
2006 31.12 38 65
2007 31.12 39 60

Stawki podatków i opłat na rok 2017

TARYFY

Taryfa j.m. Netto Brutto
Za dostawę wody: zł/m3 2,44 2,64
Za odbiór i oczyszczenie ścieków: zł/m3 7,62 8,23

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Rodzaj opłaty j.m. Opłata Uwagi
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. zł/m3 zużytej wody 3,90 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona przez właścicieli nieruchomości o charakterze mieszanym tj. w części zamieszkałej i w części, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne będzie obliczana dla części zamieszkałej - w oparciu o iloczyn zużytej wody z danej nieruchomości oraz stawki opłaty a dla części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - w oparciu o iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. zł/m3 zuzytej wody 7,80 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona przez właścicieli nieruchomości o charakterze mieszanym tj. w części zamieszkałej i w części, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne będzie obliczana dla części zamieszkałej - w oparciu o iloczyn zużytej wody z danej nieruchomości oraz stawki opłaty a dla części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - w oparciu o iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Stawki za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

Pojemnik j.m. Opłata [zł] brutto Uwagi
Pojemnik o poj. 80l szt.9,00
Pojemnik o poj. 110l szt.12,00
Pojemnik o poj. 120l szt.13,00
Pojemnik o poj. 240l szt.26,00
Pojemnik o poj. 360l szt.39,00
Pojemnik o poj. 800l szt.56,00
Pojemnik o poj. 1100l szt.75,00
Pojemnik o poj. 5500l (kontener KP-5) - szt.409,00
Pojemnik o poj. 5500l (kontener KP-7) - szt.522,00

Stawki za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

Pojemnik j.m. Opłata [zł] brutto Uwagi
Pojemnik o poj. 80l szt.16,00
Pojemnik o poj. 110l szt.20,00
Pojemnik o poj. 120l szt.22,00
Pojemnik o poj. 240l szt.44,00
Pojemnik o poj. 360l szt.66,00
Pojemnik o poj. 800l szt.94,00
Pojemnik o poj. 1100l szt.125,00
Pojemnik o poj. 5500l (kontener KP-5) - szt.686,00
Pojemnik o poj. 5500l (kontener KP-7) - szt.874,00

OPŁATA MIEJSCOWA

Rodzaj opłaty j.m. Wysokość Okres obowiazywania
Opłata miejscowa zł/dobę*osoba 2,00 w okresie od 01 lipca do 31 sierpnia
Opłata miejscowa zł/dobę*osoba 1,00 w okresie od 01 września do 30 czerwca

OPŁATA TARGOWA

Przedmiot opłaty j.m. Wysokość Uwagi
Sprzedaż obnośna z ręki, kosza, skrzynki, wiadra, roweru, wózka oraz sprzedaż świeżych ryb z burty i nabrzeża zł/dobę10,00W okresie od 01 stycznia do 13 czerwca oraz od 01 września do 31 grudnia opłaty ulegają zmniejszeniu o 50%. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż prowadzoną podczas, w miejscu i w związku z imprezami organizowanymi z udziałem miasta.
Sprzedaż z samochodu osobowego i ciężarowego o dopuszczalnej ładowności do 2,5 tonzł/dobę15,00W okresie od 01 stycznia do 13 czerwca oraz od 01 września do 31 grudnia opłaty określone w ust. 1 ulegają zmniejszeniu o 50%. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż prowadzoną podczas, w miejscu i w związku z imprezami organizowanymi z udziałem miasta.
Sprzedaż z samochodu osobowego i ciężarowego o dopuszczalnej ładowności powyżej 2,5 ton do 7 tonzł/dobę30,00W okresie od 01 stycznia do 13 czerwca oraz od 01 września do 31 grudnia opłaty ulegają zmniejszeniu o 50%. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż prowadzoną podczas, w miejscu i w związku z imprezami organizowanymi z udziałem miasta.
Sprzedaż z samochodu osobowego i ciężarowego o dopuszczalnej ładowności powyżej 7 tonzł/dobę45,00W okresie od 01 stycznia do 13 czerwca oraz od 01 września do 31 grudnia opłaty ulegają zmniejszeniu o 50%. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż prowadzoną podczas, w miejscu i w związku z imprezami organizowanymi z udziałem miasta.
Sprzedaż wyrobów artystów plastyków i twórców sztuki ludowejzł/dobę10,00W okresie od 01 stycznia do 13 czerwca oraz od 01 września do 31 grudnia opłaty określone w ust. 1 ulegają zmniejszeniu o 50%. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż prowadzoną podczas, w miejscu i w związku z imprezami organizowanymi z udziałem miasta.
Sprzedaż w ogródkach gastronomicznychzł/m21,20W okresie od 01 stycznia do 13 czerwca oraz od 01 września do 31 grudnia opłaty ulegają zmniejszeniu o 50%.Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż prowadzoną podczas, w miejscu i w związku z imprezami organizowanymi z udziałem miasta.
Sprzedaż książekzł/m21,20W okresie od 01 stycznia do 13 czerwca oraz od 01 września do 31 grudnia opłaty ulegają zmniejszeniu o 50%.Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż prowadzoną podczas, w miejscu i w związku z imprezami organizowanymi z udziałem miasta.
Sprzedaż w pozostałych przypadkach dla zajmowanej powierzchni do 2 m2zł/dobę15,00W okresie od 01 stycznia do 13 czerwca oraz od 01 września do 31 grudnia opłaty ulegają zmniejszeniu o 50%. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż prowadzoną podczas, w miejscu i w związku z imprezami organizowanymi z udziałem miasta.
Sprzedaż w pozostałych przypadkach dla zajmowanej powierzchni pow. 2 m2 do 100 m2zł/dobę + zł za każdy rozpoczęty metr powyżej 2 m²15,00 + 1,20W okresie od 01 stycznia do 13 czerwca oraz od 01 września do 31 grudnia opłaty ulegają zmniejszeniu o 50%. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż prowadzoną podczas, w miejscu i w związku z imprezami organizowanymi z udziałem miasta.
Sprzedaż w pozostałych przypadkach dla zajmowanej powierzchni pow. 100 m2zł/dobę250,00W okresie od 01 stycznia do 13 czerwca oraz od 01 września do 31 grudnia opłaty ulegają zmniejszeniu o 50%. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż prowadzoną podczas, w miejscu i w związku z imprezami organizowanymi z udziałem miasta.

PODATKI OD NIERUCHOMOŚCI

Przedmiot opodatkowania j.m. Stawka [zł] Uwagi
GRUNTY
Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 1 m2 p.u.0,80bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 1 ha2,80
Pozostałe 1 m2 p.u. 0,35w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
Niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777) i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowy mieszkaniowy, usługową albo zabudowy o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 1 m2 pow. 2,98
BUDYNKI LUB ICH CZĘŚCI
Mieszkalne 1 m2 p.u.0,65
Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej 1 m2 p.u.18,70bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
Związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń 1 m2 p.u.4,61
Pozostałe 1 m2 p.u.7,30 W tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego z wyjątkiem budynków lub ich części zajętych na składy opału związane z funkcjonowaniem mieszkań o powierzchni użytkowej nie przekraczającej 20 m2, dla których stawka wynosi 0,50 zł od 1 m2 p.u.
BUDOWLE
Budowle % ich wartości2,00Wartość określona na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
ZWOLNIENIA
Budynki, budowle i grunty zajęte na prowadzenie działalności w zakresie kultury i pomocy społecznej
budynki, budowle i grunty służące do ochrony przeciwpożarowej

OPŁATY ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

Podstawa opłaty j.m. Stawka [zł] Uwagi
ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W CELU PROWADZENIA W NIM ROBÓT
zajęcie pasa jezdni ( zajęcie powyżej 50% szerokości) zł/1m2 x dzień9,00
zajęcie pasa jezdni ( zajęcie do 50% szerokości) zł/1m2 x dzień6,00
zajęcie chodników,placów,zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowychzł/1m2 x dzień5,00
zajęcie pozostałych elementów pasa drogowego zł/1m2 x dzień4,00
UMIESZCZENIE W PASIE DROGOWYM URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NIEZWIĄZANYCH Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO
na drogowym obiekcie inżynierskim zł/1m2 x rok80,00 Przy umieszczeniu urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych w pasie drogowym, stosuje się stawki obniżone o 50%
na drogowym obiekcie inżynierskim zł/1m2 x rok20,00 Przy umieszczeniu urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych w pasie drogowym, stosuje się stawki obniżone o 50%
UMIESZCZENIE W PASIE DROGOWYM OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NIEZWIĄZANYCH Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO ORAZ REKLAM
tymczasowe obiekty budowlane w tym (kioski handlowe, pawilony usługowe, wiaty śmietnikowe) zł/1m2 x dzień10,00 Z wyłączeniem tymczasowych obiektów budowlanych związanych z funkcją gastronomiczną tj. (ogródki konsumpcyjne z zadaszenie)
tymczasowe obiekty budowlane związane z funkcją gastronomiczną tj. (ogródki konsumpcyjne z zadaszenie) zł/1m2 x dzień2,50 w okresie od 01.05. do dnia 30.09 każdego roku
tymczasowe obiekty budowlane związane z funkcją gastronomiczną tj. (ogródki konsumpcyjne z zadaszenie) zł/1m2 x dzień0,50 w okresie od 01.10 do dnia 30.04 każdego roku
tablice i urządzenia reklamowe w tym markizy i zadaszenia z nadrukiem reklamowymzł/1m2 x dzień 3,50 działalność sezonowa w okresie od dnia 01.05. do dnia 30.09 każdego roku
tablice i urządzenia reklamowe w tym markizy i zadaszenia z nadrukiem reklamowymzł/1m2 x dzień1,00 w okresie od 01.10. do dnia 30.04. każdego roku
słupy stanowiące konstrukcję wsporczą banerów reklamowychzł/1m2 x dzień1,00
schody do budynków, zadaszenia, markizy bez nadruków informacyjno-reklamowych zł/1m2 x dzień0,50
ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO NA PRAWACH WYŁĄCZNOŚCI W INNYCH CELACH
składowanie materiałów budowlanych lub lokalizacja sprzętu budowlanego, kontenera, ustawienie rusztowania itp.zł/1m2 x dzień4,00
lokalizacja urządzeń - ogródków konsumpcyjnych przy lokalach gastronomicznych w tym ogródków konsumpcyjnych z zadaszeniem zł/1m2 x dzień2,50w okresie od 01.05 do dnia 30.09. każdego roku
lokalizacja urządzeń - ogródków konsumpcyjnych przy lokalach gastronomicznych w tym ogródków konsumpcyjnych z zadaszeniem zł/1m2 x dzień0,50w okresie od 01.10. do dnia 30.04 każdego roku
urządzenia rozrywkowe ( m.in. automaty) zł/1m2 x dzień10,00w okresie od 01.05. do 30.09 każdego roku
urządzenia rozrywkowe ( m.in. automaty) zł/1m2 x dzień5,00w okresie od 01.10. do 30.04 każdego roku
inne urządzenia zł/1m2 x dzień1,00
wykorzystanie terenu na wypożyczalnie środków transportowych ( rowery, gokarty, wózki akumulatorowe, itp.) zł/1m2 x dzień6,00
lokalizacja przystanków środków transportowychzł/1m2 x dzień1,50 działalność sezonowa: od dnia 01.05 do dnia 30.09 każdego roku
lokalizacji przystanków środków transportowychzł/1m2 x dzień0,50 od dnia 01.10. do dnia 30.04. każdego roku
tereny zielone, rekreacyjne zł/1m2 x dzień1,50 od dnia 01.10. do dnia 30.04. każdego roku
gazony i kwietniki przy ogródkach konsumpcyjnych oraz przy lokalach, w których prowadzona jest działalność gospodarcza zł/1m2 x rok1,00
podstawowe_dane_o_gminie.txt · ostatnio zmienione: 2018/06/22 08:55 przez Grzegorz Kleina