Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Herb Miasta Łeby

  • Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • liczba mieszkańców,
  • ruch naturalny ludności,
  • saldo migracji,
  • Statut Gminy Miejskiej Łeba.
  • warunki meteorologiczne,
  • zasoby wodne,
  • stan sanitarny kąpieliska morskiego,
  • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków,
  • jakość powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny,
  • promieniowanie elektromagnetyczne,
  • prawo ochrony środowiska w gminie.
  • waloryzacja przyrodnicza i inne opracowania
  • stan ochrony przyrody i krajobrazu,
  • Słowiński Park Narodowy,
  • rezerwat „Mierzeja Sarbska”,
  • obszary „Natura 2000”,
  • ochrona wybrzeża.
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • plany miejscowe,
  • studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba,
  • inne opracowania do celów planistycznych.
  • stan rozwoju układu telekomunikacyjnego,
  • stan rozwoju układu komunikacyjnego,
  • stan rozwoju sieci energetycznych,
  • stan zaopatrzenia w gaz,
  • stan rozwoju sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • sposób rozwiązywania problemu odpadów.
  • bogactwa naturalne,
  • turystyka,
  • rybołówstwo,
  • przemysł,
  • handel i usługi,
  • komunikacja,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • rynek pracy i struktura zatrudnienia.
  • instytucje oświaty i wychowania,
  • instytucje kulturalne,
  • rozrywka,
  • sport i rekreacja,
  • ochrona zdrowia,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • zasoby mieszkaniowe
 • strategie rozwoju gminy
 • strategie rozwoju powiatu
 • strategie wojewódzkie
 • strategie krajowe
 • strategie UE
gospodarka:lesnictwo

Leśnictwo

Lasy publiczne (ha)
Rok Ogółem Własność skarbu państwa Własność skarbu państwa w zarządzie Lasów Państwowych Własność gmin
2005 673 560 304 113
Lasy prywatne (ha)
Rok Ogółem w tym osób fizycznych
2005 4 4

Źródło: Strona internetowa Urzędu Statystycznego w Gdańsku, 2005 R.

Wysokość pozyskania drewna jest niewielka (w użytkowaniu rębnym na dziesięciolecie – 330 m3) i wynika głównie z potrzeb sanitarnych i hodowlanych drzewostanów. Całość lasów zalicza się do ochronnych (wodochronnych i glebochronnych).

Podstawowymi założeniami gospodarki leśnej w mieście Łeba są:

 • ochrona i utrzymanie estetyczno-krajobrazowych walorów lasu;
 • stworzenie najlepszych warunków rekreacji;
 • korzystne dla zdrowia oddziaływanie środowiska;
 • kształtowanie leśnego krajobrazu w różnych warunkach środowiska przyrodniczego przy maksymalnym utrzymaniu lasu w stanie zadrzewionym;
 • zabezpieczenie gleb przed procesami destrukcyjnymi i utrzymaniu ich zdolności retencyjnej.

Całość lasów zalicza się do ochronnych – porastają one głównie tereny wydmowe.

Uproszczony plan urzadzenia lasów komunalnych na lata 2016-2025

gospodarka/lesnictwo.txt · ostatnio zmienione: 2018/05/23 12:49 przez Grzegorz Kleina