Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


gospodarka:lesnictwo

Leśnictwo

Lasy publiczne (ha)
Rok Ogółem Własność skarbu państwa Własność skarbu państwa w zarządzie Lasów Państwowych Własność gmin
2005 673 560 304 113
Lasy prywatne (ha)
Rok Ogółem w tym osób fizycznych
2005 4 4

Źródło: Strona internetowa Urzędu Statystycznego w Gdańsku, 2005 R.

Wysokość pozyskania drewna jest niewielka (w użytkowaniu rębnym na dziesięciolecie – 330 m3) i wynika głównie z potrzeb sanitarnych i hodowlanych drzewostanów. Całość lasów zalicza się do ochronnych (wodochronnych i glebochronnych).

Podstawowymi założeniami gospodarki leśnej w mieście Łeba są:

  • ochrona i utrzymanie estetyczno-krajobrazowych walorów lasu;
  • stworzenie najlepszych warunków rekreacji;
  • korzystne dla zdrowia oddziaływanie środowiska;
  • kształtowanie leśnego krajobrazu w różnych warunkach środowiska przyrodniczego przy maksymalnym utrzymaniu lasu w stanie zadrzewionym;
  • zabezpieczenie gleb przed procesami destrukcyjnymi i utrzymaniu ich zdolności retencyjnej.

Całość lasów zalicza się do ochronnych – porastają one głównie tereny wydmowe.

Uproszczony plan urzadzenia lasów komunalnych na lata 2016-2025

gospodarka/lesnictwo.txt · ostatnio zmienione: 2018/05/23 12:49 przez Grzegorz Kleina