Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Herb Miasta Łeby

  • Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • liczba mieszkańców,
  • ruch naturalny ludności,
  • saldo migracji,
  • Statut Gminy Miejskiej Łeba.
  • warunki meteorologiczne,
  • zasoby wodne,
  • stan sanitarny kąpieliska morskiego,
  • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków,
  • jakość powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny,
  • promieniowanie elektromagnetyczne,
  • prawo ochrony środowiska w gminie.
  • waloryzacja przyrodnicza i inne opracowania
  • stan ochrony przyrody i krajobrazu,
  • Słowiński Park Narodowy,
  • rezerwat „Mierzeja Sarbska”,
  • obszary „Natura 2000”,
  • ochrona wybrzeża.
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • plany miejscowe,
  • studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba,
  • inne opracowania do celów planistycznych.
  • stan rozwoju układu telekomunikacyjnego,
  • stan rozwoju układu komunikacyjnego,
  • stan rozwoju sieci energetycznych,
  • stan zaopatrzenia w gaz,
  • stan rozwoju sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • sposób rozwiązywania problemu odpadów.
  • bogactwa naturalne,
  • turystyka,
  • rybołówstwo,
  • przemysł,
  • handel i usługi,
  • komunikacja,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • rynek pracy i struktura zatrudnienia.
  • instytucje oświaty i wychowania,
  • instytucje kulturalne,
  • rozrywka,
  • sport i rekreacja,
  • ochrona zdrowia,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • zasoby mieszkaniowe
 • strategie rozwoju gminy
 • strategie rozwoju powiatu
 • strategie wojewódzkie
 • strategie krajowe
 • strategie UE
planowanie:planowanie_miejscowe_w_gminie

Planowanie miejscowe w gminie

Planami zagospodarowania przestrzennego objęte jest ok4-5% powierzchni gminy. W chwili obecnej obowiązują następujące plany:

 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Łeby w obszarze przylegającym do ul. Sienkiewicza i 11-go Listopada uchwalony uchwałą nr 82/XIV/99 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 15.10.1999 r. (Dz.Urz. Woj.Pom. nr 129 poz.1121 z 6.12.1999 r.),
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Łeba-Port-Strona Zachodnia uchwalony uchwałą nr 263/XLVI/98 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 27.02.1998 r. (Dz.Urz.Woj.Słupsk. nr 11 poz.37 z 15.05.1998 r.),
 • Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Łeba-Port-Strona Zachodnia uchwalona uchwałą nr 293/XXXIV/2005 z dnia 31.05.2005 r. (Dz.Urz.Woj.Pom. nr 100 poz.2053 z 21.10.2005 r.),
 • Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łeby w granicach działek nr 67/1 i 13/3L Obr.2.
planowanie/planowanie_miejscowe_w_gminie.txt · ostatnio zmienione: 2016/12/08 12:43 przez Radosław Czyżewski