Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Herb Miasta Łeby

  • Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • liczba mieszkańców,
  • ruch naturalny ludności,
  • saldo migracji,
  • Statut Gminy Miejskiej Łeba.
  • warunki meteorologiczne,
  • zasoby wodne,
  • stan sanitarny kąpieliska morskiego,
  • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków,
  • jakość powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny,
  • promieniowanie elektromagnetyczne,
  • prawo ochrony środowiska w gminie.
  • waloryzacja przyrodnicza i inne opracowania
  • stan ochrony przyrody i krajobrazu,
  • Słowiński Park Narodowy,
  • rezerwat „Mierzeja Sarbska”,
  • obszary „Natura 2000”,
  • ochrona wybrzeża.
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • plany miejscowe,
  • studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba,
  • inne opracowania do celów planistycznych.
  • stan rozwoju układu telekomunikacyjnego,
  • stan rozwoju układu komunikacyjnego,
  • stan rozwoju sieci energetycznych,
  • stan zaopatrzenia w gaz,
  • stan rozwoju sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • sposób rozwiązywania problemu odpadów.
  • bogactwa naturalne,
  • turystyka,
  • rybołówstwo,
  • przemysł,
  • handel i usługi,
  • komunikacja,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • rynek pracy i struktura zatrudnienia.
  • instytucje oświaty i wychowania,
  • instytucje kulturalne,
  • rozrywka,
  • sport i rekreacja,
  • ochrona zdrowia,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • zasoby mieszkaniowe
 • strategie rozwoju gminy
 • strategie rozwoju powiatu
 • strategie wojewódzkie
 • strategie krajowe
 • strategie UE
planowanie:struktura_przestrzenna_miasta

Struktura przestrzenna miasta

Na terenie miasta można wydzielić następujące obszary o odpowiednich standardach środowiskowych:

 • śródmiejska jednostka usługowo–mieszkaniowa ograniczona ul. Derdowskiego, Morską, Wojska Polskiego, Kanałem Chełst, Zawiszy Czarnego, Wysockiego, Sucharskiego, Reja, Piastów, wzdłuż terenów PKP, Sienkiewicza, Kopernika, Abrahama do Derdowskiego,
 • jednostka mieszkalno–pensjonatowa ograniczona od zachodu śródmiejską jednostką usługowo – mieszkaniową, ul. Wojska Polskiego, Nadmorską, za ulicą Chełmońskiego, Obr. Westerplatte do Brzozowej i Kanałem Chełst, dalej wzdłuż brzegu Kanału Chełst, oraz wschodniej i południowej granicy miasta,
 • wschodnia jednostka wczasowo–sanatoryjna na wschód od portu, do granicy jednostki mieszkalno – pensjonatowej do linii brzegowej,
 • zachodnia jednostka wczasowa, obejmująca część na zachód od ul. Jachtowej do granicy SPN,
 • południowa jednostka niezurbanizowana obejmująca teren od granicy SPN, rzeki Łeby, Sienkiewicza i terenów PKP od wchodu do południowej granicy miasta,
 • port i tereny bezpośrednio do niego przyległe.
planowanie/struktura_przestrzenna_miasta.txt · ostatnio zmienione: 2016/12/08 12:43 przez Radosław Czyżewski