Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


procedury_budowlane_po_pozarze_budynku

Celem ustalenia stanu technicznego budynku organ nadzoru budowlanego może działając w trybie art. 81c ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zmianami) nałożyć w drodze postanowienia na uczestników procesu budowlanego, właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego obowiązek dostarczenia w określonym terminie odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz. Koszty ocen i ekspertyz ponosi osoba zobowiązana do ich dostarczenia.

Dopiero po dostarczeniu przez inwestora wymaganych dokumentów, ekspertyz, organ nadzoru budowlanego w oparciu o tak zgromadzony materiał dowodowy może ewentualnie podjąć w trybie art. 68 ustawy decyzję merytoryczną o opróżnieniu całości lub części budynku.

W razie stwierdzenia potrzeby opróżnienia w całości lub w części budynku przeznaczonego na pobyt ludzi, bezpośrednio grożącego zawaleniem, właściwy organ jest obowiązany: 1) nakazać, w drodze decyzji, na podstawie protokołu oględzin, właścicielowi lub zarządcy obiektu budowlanego opróżnienie bądź wyłączenie w określonym terminie całości lub części budynku z użytkowania; 2) przesłać decyzję, o której mowa w pkt 1, obowiązanemu do zapewnienia lokali zamiennych na podstawie odrębnych przepisów; 3)zarządzić: a)umieszczenie na budynku zawiadomienia o stanie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia oraz o zakazie jego użytkowania, b)wykonanie doraźnych zabezpieczeń i usunięcie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, z określeniem, technicznie uzasadnionych, terminów ich wykonania.

W sytuacji natomiast, gdy po zakończeniu przeprowadzonego przez organy ścigania dochodzenia okaże się, iż pożar można zakwalifikować do kategorii katastrofy budowlanej zastosowania w sprawie znajdą przepisy rozdziału 7 ustawy Prawo budowlane.

procedury_budowlane_po_pozarze_budynku.txt · ostatnio zmienione: 2016/11/08 11:58 przez Grzegorz Kleina