Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


program_operacyjny_infrastruktura_i_srodowisko

Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska https://www.pois.gov.pl/

Realizacja zadań służących osiągnięciu dobrego stanu wód; systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich, zabezpieczenie brzegów morskich zagrożonych erozją. Tryb pozakonkursowy: opracowanie i aktualizacja dokumentów strategicznych/planistycznych, zadania służące osiągnięciu dobrego stanu wód powierzchniowych; ponadregionalne systemy małej retencji; wsparcie urządzeń wodnych zmniejszających skutki powodzi i suszy, systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich (sieć kanalizacji deszczowej, zbiorniki wód opadowych); zabezpieczenie brzegów morskich zagrożonych erozją (odtwarzanie wydm i wałów plażowo-wydmowych, sztuczne zasilania); zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutkom zagrożeń (wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego i systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń), wdrażanie metod obserwacji i zakup sprzętu w celu usprawnienia systemu monitoringu środowiska; stworzenie bazy wiedzy i działania informacyjno-edukacyjne o zmianach klimatu i adaptacji do nich; zakup lodołamaczy; dokumentacja przygotowawcza dla urządzeń wodnych zmniejszających skutki powodzi i suszy.

Ogłoszenie 2.1 POIiŚ 2014-2020, 5. typ projektów - Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/21-adaptacja-do-zmian-klimatu-wraz-z-zabezpieczeniem-i-zwiekszeniem-odpornosci-na-kleski-zywiolowe-w-szczegolnosci-katastrofy-naturalne-oraz-monitoring-srodowiska-iv-nabor/ Nabór 28.10-29.11.2019 r. Rozstrzygnięcie - kwiecień 2020.

Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, Infrastruktura i Środowisko (od 31.05.2018 do 27.07.2018 ) projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, w tym instalacje do termicznego przekształcania odpadów, projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów, projekty dotyczące wyłącznie instalacji do termicznego przekształcania odpadów

program_operacyjny_infrastruktura_i_srodowisko.txt · ostatnio zmienione: 2019/09/30 12:57 przez Grzegorz Kleina