Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Herb Miasta Łeby

  • Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • liczba mieszkańców,
  • ruch naturalny ludności,
  • saldo migracji,
  • Statut Gminy Miejskiej Łeba.
  • warunki meteorologiczne,
  • zasoby wodne,
  • stan sanitarny kąpieliska morskiego,
  • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków,
  • jakość powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny,
  • promieniowanie elektromagnetyczne,
  • prawo ochrony środowiska w gminie.
  • waloryzacja przyrodnicza i inne opracowania
  • stan ochrony przyrody i krajobrazu,
  • Słowiński Park Narodowy,
  • rezerwat „Mierzeja Sarbska”,
  • obszary „Natura 2000”,
  • ochrona wybrzeża.
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • plany miejscowe,
  • studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba,
  • inne opracowania do celów planistycznych.
  • stan rozwoju układu telekomunikacyjnego,
  • stan rozwoju układu komunikacyjnego,
  • stan rozwoju sieci energetycznych,
  • stan zaopatrzenia w gaz,
  • stan rozwoju sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • sposób rozwiązywania problemu odpadów.
  • bogactwa naturalne,
  • turystyka,
  • rybołówstwo,
  • przemysł,
  • handel i usługi,
  • komunikacja,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • rynek pracy i struktura zatrudnienia.
  • instytucje oświaty i wychowania,
  • instytucje kulturalne,
  • rozrywka,
  • sport i rekreacja,
  • ochrona zdrowia,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • zasoby mieszkaniowe
 • strategie rozwoju gminy
 • strategie rozwoju powiatu
 • strategie wojewódzkie
 • strategie krajowe
 • strategie UE
programy_interreg

Konkurs 2. Wykorzystanie potencjału środowiskowego i kulturowego obszaru Południowego Bałtyku na rzecz niebieskiego i zielonego wzrostu /2.2 Wykorzystanie zielonych technologii

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/2-wykorzystanie-potencjalu-srodowiskowego-i-kulturowego-obszaru-poludniowego-baltyku-na-rzecz-niebieskiego-i-zielonego-wzrostu-22-wiekszy-stopien-wykorzystania-zielonych-technologii-w-celu-zmniejszenia-emisji-zanieczyszczen-na-obszarze-1/#Niezb%C4%99dne%20dokumenty

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/2-wykorzystanie-potencjalu-srodowiskowego-i-kulturowego-obszaru-poludniowego-baltyku-na-rzecz-niebieskiego-i-zielonego-wzrostu-22-wiekszy-stopien-wykorzystania-zielonych-technologii-w-celu-zmniejszenia-emisji-zanieczyszczen-na-obszarze-1/#Niezb%C4%99dne%20dokumenty

Nabór od od 01.10.2018 do 18.12.2018

Dofinansowanie mogą otrzymać międzynarodowe przedsięwzięcia wspierające rozwój zielonych technologii.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania jest określany osobno dla każdego partnera w projekcie i zależny jest od kraju pochodzenia partnera:

dla partnerów z Niemiec, Polski i Litwy – maksymalnie 85% wydatków kwalifikowalnych,

Brak maksymalnej kwoty dofinansowania projektu. Rekomendowana wartość projektu to co najmniej 50.000 euro i maksymalnie 2 mln euro.

Przykładowe działania w projekcie:

- opracowanie, zademonstrowanie i wdrożenie inwestycji obejmujących technologie zielone na niewielką skalę (projekty pilotażowe) w zakresie np.: gospodarki odpadami, gospodarki wodnej, ogrzewania, ochrony jakości powietrza, produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz magazynowania energii odnawialnej;
- usprawnienie i koordynacja sieci zrównoważonej energii (np. opracowanie i reorganizacja inteligentnych sieci elektrycznych, wirtualne elektrownie, dostawy ciepła, zintegrowane magazynowanie);
- transgraniczne badania, strategie i plany działania dotyczące łagodzenia uciążliwości związanych z zanieczyszczeniem wody i powietrza na obszarze Południowego Bałtyku;
- opracowanie i przetestowanie transgranicznych norm w zakresie gospodarki odpadami i gospodarki wodnej, dostaw ciepła oraz ochrony jakości powietrza przez podmioty publiczne we współpracy z uniwersytetami, ośrodkami badawczymi, firmami oraz spółdzielniami rolniczymi i wspólnotami mieszkańców;
- opracowanie i przetestowanie innowacyjnych, transgranicznych rozwiązań ukierunkowanych na zmniejszenie wypływów substancji biogennych z niewielkich i rozproszonych źródeł na obszarze zlewni;
- opracowanie strategii i modeli zielonej polityki, w tym modeli współpracy z dostawcami energii w zakresie kompleksowych rozwiązań energetycznych;
- budowanie zdolności, transfer wiedzy i wymiana doświadczeń w dziedzinie innowacyjnych technologii zielonych, w celu zwiększenia wysiłków różnych podmiotów na rzecz ochrony środowiska wodnego i powietrza, planowania alternatywnego i promowania efektywnego gospodarowania zasobami.

programy_interreg.txt · ostatnio zmienione: 2018/10/10 11:57 przez Grzegorz Kleina