Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Herb Miasta Łeby

  • Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • liczba mieszkańców,
  • ruch naturalny ludności,
  • saldo migracji,
  • Statut Gminy Miejskiej Łeba.
  • warunki meteorologiczne,
  • zasoby wodne,
  • stan sanitarny kąpieliska morskiego,
  • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków,
  • jakość powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny,
  • promieniowanie elektromagnetyczne,
  • prawo ochrony środowiska w gminie.
  • waloryzacja przyrodnicza i inne opracowania
  • stan ochrony przyrody i krajobrazu,
  • Słowiński Park Narodowy,
  • rezerwat „Mierzeja Sarbska”,
  • obszary „Natura 2000”,
  • ochrona wybrzeża.
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • plany miejscowe,
  • studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba,
  • inne opracowania do celów planistycznych.
  • stan rozwoju układu telekomunikacyjnego,
  • stan rozwoju układu komunikacyjnego,
  • stan rozwoju sieci energetycznych,
  • stan zaopatrzenia w gaz,
  • stan rozwoju sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • sposób rozwiązywania problemu odpadów.
  • bogactwa naturalne,
  • turystyka,
  • rybołówstwo,
  • przemysł,
  • handel i usługi,
  • komunikacja,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • rynek pracy i struktura zatrudnienia.
  • instytucje oświaty i wychowania,
  • instytucje kulturalne,
  • rozrywka,
  • sport i rekreacja,
  • ochrona zdrowia,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • zasoby mieszkaniowe
 • strategie rozwoju gminy
 • strategie rozwoju powiatu
 • strategie wojewódzkie
 • strategie krajowe
 • strategie UE
projekt_ustawy_o_zmianie_ustawy_o_wychowaniu_w_trzezwosci_i_przeciwdzialaniu_alkoholizmowi_oraz_niektorych_innych_ustaw

Art. 1. W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487) wprowadza się następujące zmiany:
1) art. 12 otrzymuje brzmienie:
Art. 12. 1. Rada gminy ustala, w drodze uchwały, maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy, odrębnie dla:
1) poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, o których mowa w art. 91 ust.1;
2) zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży;
3) zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
2. Rada gminy może ustalić, w drodze uchwały, maksymalną liczbę zezwoleń, o której mowa w ust. 1, odrębnie dla poszczególnych jednostek pomocniczych gminy.
3. Rada gminy ustala, w drodze uchwały, zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
4. Rada gminy może ustalić, w drodze uchwały, dla terenu gminy lub wskazanych jednostek pomocniczych gminy, ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów' alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
Ograniczenia mogą dotyczyć sprzedaży prow adzonej między godziną 22.00 a 6.00.
5. Rada gminy przed podjęciem uchwał, o których mow'a w; ust. 1-4, zasięga opinii jednostki pomocniczej gminy.
6. W miejscowościach, w których rozmieszczone są jednostki wojskowo, maksymalna liczba zezwoleń, o której mowo w ust. 1, usytuowanie miejsc sprzedaży, podawonia i spożyw ania napojów alkoholowych oraz godziny sprzedaży napojów alkoholowych są ustalane po zasięgnięciu opinii właściwych dowódców garnizonów.
7. Maksymalna liczba zezwoleń, o której mowo w ust. 1, usytuowonie miejsc sprzedaży, podawonia i spożywania napojów alkoholowych oraz godziny sprzedaży napojów alkoholowych powinny być dostosowone do potrzeb ograniczania
dostępności alkoholu, określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.”;
2) W art. 14 ust. 2a otrzymuje brzmienie:
„2a. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych w' miejscu publicznym, za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych.”;
3) w art. 18:
a) ust. 3a otrzymuje brzmienie:
„3a. Zezwolenia, o których mowa w ust. 3, organ zezwalający wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, o których mowa w art. 12 ust. 1-3.”,
b) po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu:
„3b. W przypadku gdy liczba wniosków' o wydanie zezwolenia przewyższa ich maksymalną liczbę, o której mowa w art. 12 ust. 1, zezwolenie w; pierwszej kolejności wydaje się uwzględniając kryterium jak największej odległości
punktu, w którym ma być prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych od najbliższego działającego punktu sprzedaży napojów alkoholowych, liczonej najkrótszą drogą dojścia ciągiem dróg publicznych, a w następnej kolejności -
kryterium prowadzenia przez wnioskodawcę jak najmniejszej liczby punktów sprzedaży.”,
4) w art. 18'1 w ust. 4 wyrazy „organizacji przyjęć” zastępuje się wyrazami „dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę”;

Art.2. W ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U.z 2015 r. poz. 2139 oraz z 2016 r. poz. 1250) w art. 8a ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych mogą być prowadzone wyłącznie przez podmioty posiadające zezwolenie, o którym mowa w art. 18'1 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487).”.

Art. 3. Do postępowań w przedmiocie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 4. Dotychczasowe uchwały rad gmin wydane na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy, o której mowe w; art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie uchwał wydanych na podstawie art. 12 ust. 1 i 3 ustawy, o której mowę w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawę, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 5. Zezwolenia, o których mowe w: art. 18 ust. 1 oraz art. 18'1 ust. 4 ustawy, o której mowe wr art. 1, wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowują weżność na okres na jaki zostały wydane.

projekt_ustawy_o_zmianie_ustawy_o_wychowaniu_w_trzezwosci_i_przeciwdzialaniu_alkoholizmowi_oraz_niektorych_innych_ustaw.txt · ostatnio zmienione: 2017/11/06 13:06 przez Grzegorz Kleina