Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


projekt_ustawy_o_zmianie_ustawy_o_wychowaniu_w_trzezwosci_i_przeciwdzialaniu_alkoholizmowi_oraz_niektorych_innych_ustaw

<hi #ffaec9>Art. 1</hi>. W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487) wprowadza się następujące zmiany: 1) art. 12 otrzymuje brzmienie: „Art. 12. 1. Rada gminy ustala, w drodze uchwały, maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy, odrębnie dla: 1) poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, o których mowa w art. 91 ust.1; 2) zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży; 3) zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. 2. Rada gminy może ustalić, w drodze uchwały, maksymalną liczbę zezwoleń, o której mowa w ust. 1, odrębnie dla poszczególnych jednostek pomocniczych gminy. 3. Rada gminy ustala, w drodze uchwały, zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 4. Rada gminy może ustalić, w drodze uchwały, dla terenu gminy lub wskazanych jednostek pomocniczych gminy, ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów' alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Ograniczenia mogą dotyczyć sprzedaży prow adzonej między godziną 22.00 a 6.00. 5. Rada gminy przed podjęciem uchwał, o których mow'a w; ust. 1-4, zasięga opinii jednostki pomocniczej gminy. 6. W miejscowościach, w których rozmieszczone są jednostki wojskowo, maksymalna liczba zezwoleń, o której mowo w ust. 1, usytuowanie miejsc sprzedaży, podawonia i spożyw ania napojów alkoholowych oraz godziny sprzedaży napojów alkoholowych są ustalane po zasięgnięciu opinii właściwych dowódców garnizonów. 7. Maksymalna liczba zezwoleń, o której mowo w ust. 1, usytuowonie miejsc sprzedaży, podawonia i spożywania napojów alkoholowych oraz godziny sprzedaży napojów alkoholowych powinny być dostosowone do potrzeb ograniczania dostępności alkoholu, określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.”; 2) W art. 14 ust. 2a otrzymuje brzmienie: „2a. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych w' miejscu publicznym, za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych.”; 3) w art. 18: a) ust. 3a otrzymuje brzmienie: „3a. Zezwolenia, o których mowa w ust. 3, organ zezwalający wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, o których mowa w art. 12 ust. 1-3.”, b) po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu: „3b. W przypadku gdy liczba wniosków' o wydanie zezwolenia przewyższa ich maksymalną liczbę, o której mowa w art. 12 ust. 1, zezwolenie w; pierwszej kolejności wydaje się uwzględniając kryterium jak największej odległości punktu, w którym ma być prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych od najbliższego działającego punktu sprzedaży napojów alkoholowych, liczonej najkrótszą drogą dojścia ciągiem dróg publicznych, a w następnej kolejności - kryterium prowadzenia przez wnioskodawcę jak najmniejszej liczby punktów sprzedaży.”, 4) w art. 18'1 w ust. 4 wyrazy „organizacji przyjęć” zastępuje się wyrazami „dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę”;

<hi #ffaec9>Art.2</hi>. W ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U.z 2015 r. poz. 2139 oraz z 2016 r. poz. 1250) w art. 8a ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych mogą być prowadzone wyłącznie przez podmioty posiadające zezwolenie, o którym mowa w art. 18'1 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487).”.

<hi #ffaec9>Art. 3</hi>. Do postępowań w przedmiocie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

<hi #ffaec9>Art. 4</hi>. Dotychczasowe uchwały rad gmin wydane na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy, o której mowe w; art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie uchwał wydanych na podstawie art. 12 ust. 1 i 3 ustawy, o której mowę w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawę, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

<hi #ffaec9>Art. 5</hi>. Zezwolenia, o których mowe w: art. 18 ust. 1 oraz art. 18'1 ust. 4 ustawy, o której mowe wr art. 1, wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowują weżność na okres na jaki zostały wydane.

projekt_ustawy_o_zmianie_ustawy_o_wychowaniu_w_trzezwosci_i_przeciwdzialaniu_alkoholizmowi_oraz_niektorych_innych_ustaw.txt · ostatnio zmienione: 2017/11/06 13:06 przez Grzegorz Kleina