Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Herb Miasta Łeby

  • Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • liczba mieszkańców,
  • ruch naturalny ludności,
  • saldo migracji,
  • Statut Gminy Miejskiej Łeba.
  • warunki meteorologiczne,
  • zasoby wodne,
  • stan sanitarny kąpieliska morskiego,
  • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków,
  • jakość powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny,
  • promieniowanie elektromagnetyczne,
  • prawo ochrony środowiska w gminie.
  • waloryzacja przyrodnicza i inne opracowania
  • stan ochrony przyrody i krajobrazu,
  • Słowiński Park Narodowy,
  • rezerwat „Mierzeja Sarbska”,
  • obszary „Natura 2000”,
  • ochrona wybrzeża.
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • plany miejscowe,
  • studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba,
  • inne opracowania do celów planistycznych.
  • stan rozwoju układu telekomunikacyjnego,
  • stan rozwoju układu komunikacyjnego,
  • stan rozwoju sieci energetycznych,
  • stan zaopatrzenia w gaz,
  • stan rozwoju sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • sposób rozwiązywania problemu odpadów.
  • bogactwa naturalne,
  • turystyka,
  • rybołówstwo,
  • przemysł,
  • handel i usługi,
  • komunikacja,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • rynek pracy i struktura zatrudnienia.
  • instytucje oświaty i wychowania,
  • instytucje kulturalne,
  • rozrywka,
  • sport i rekreacja,
  • ochrona zdrowia,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • zasoby mieszkaniowe
 • strategie rozwoju gminy
 • strategie rozwoju powiatu
 • strategie wojewódzkie
 • strategie krajowe
 • strategie UE
regionalny_program_operacyjny_wojewodztwa_pomorskiego_2014-2020

http://www.rpo.pomorskie.eu/znajdz-dofinansowanie

Działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego (od 15.05.2018 do 01.02.2019)
Budowa, przebudowa i rozbudowa obiektów publicznej infrastruktury turystycznej o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym ( porty, przystanie, pomosty, przenoski), budowa, przebudowa i rozbudowa liniowej publicznej infrastruktury turystycznej o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym służącej rozwojowi całorocznych, specyficznych form turystyki w oparciu o jednolite standardy identyfikujące dziedzictwo regionu (trasy rowerowe, szlaki wodne, konne, piesze wraz z oznakowaniem). W ramach tych projektów możliwa jest również budowa, przebudowa i rozbudowa publicznej infrastruktury poprawiającej dostępność do obiektów i atrakcji turystycznych (np. parkingi, ciągi komunikacyjne i infrastruktura dla niepełnosprawnych) oraz zagospodarowania ich bezpośredniego otoczenia.

Działanie 10.4 Redukcja emisji (od 07.01.2019 do 25.01.2019)

Rozbudowa lub przebudowa scentralizowanych systemów zaopatrzenia w ciepło, obejmujące źródła, sieci i węzły cieplne wraz z przyłączem do budynku; likwidacja istniejących indywidualnych źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych wraz z podłączeniem odbiorców do miejskiego systemu ciepłowniczego lub lokalnych systemów ciepłowniczych; budowa nowych i modernizacja istniejących źródeł ciepła w tym wykorzystujących OZE; modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych; rozbudowa systemu monitoringu powietrza.

- instrumenty finansowe:

Program finansowania inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej w budynkach wspólnot mieszkaniowych (kredyt inwestycyjny ze środków Getin Noble Banku oraz preferencyjny kredyt inwestycyjny z EBI)
http://gnb.pl/aktualnosci/aktualnosci/id/4842 http://www.rpo.pomorskie.eu/pozyczka-na-modernizacje-energetyczna-budynkow-mieszkalnych

Pożyczka rewitalizacyjna Preferencyjna pożyczka rewitalizacyjna na realizację projektów zlokalizowanych na zdegradowanych obszarach miejskich udzielania przez BGK ze środków RPO WP i własnych https://www.bgk.pl/fundusze-i-programy/pozyczka-rewitalizacyjna/pomorskie/ http://www.rpo.pomorskie.eu/pozyczka-rewitalizacyjna

regionalny_program_operacyjny_wojewodztwa_pomorskiego_2014-2020.txt · ostatnio zmienione: 2018/07/24 07:44 przez Grzegorz Kleina