Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


regionalny_program_operacyjny_wojewodztwa_pomorskiego_2014-2020

http://www.rpo.pomorskie.eu/znajdz-dofinansowanie

Działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego (od 15.05.2018 do 01.02.2019) Budowa, przebudowa i rozbudowa obiektów publicznej infrastruktury turystycznej o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym ( porty, przystanie, pomosty, przenoski), budowa, przebudowa i rozbudowa liniowej publicznej infrastruktury turystycznej o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym służącej rozwojowi całorocznych, specyficznych form turystyki w oparciu o jednolite standardy identyfikujące dziedzictwo regionu (trasy rowerowe, szlaki wodne, konne, piesze wraz z oznakowaniem). W ramach tych projektów możliwa jest również budowa, przebudowa i rozbudowa publicznej infrastruktury poprawiającej dostępność do obiektów i atrakcji turystycznych (np. parkingi, ciągi komunikacyjne i infrastruktura dla niepełnosprawnych) oraz zagospodarowania ich bezpośredniego otoczenia.

Działanie 10.4 Redukcja emisji (od 07.01.2019 do 25.01.2019)

Rozbudowa lub przebudowa scentralizowanych systemów zaopatrzenia w ciepło, obejmujące źródła, sieci i węzły cieplne wraz z przyłączem do budynku; likwidacja istniejących indywidualnych źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych wraz z podłączeniem odbiorców do miejskiego systemu ciepłowniczego lub lokalnych systemów ciepłowniczych; budowa nowych i modernizacja istniejących źródeł ciepła w tym wykorzystujących OZE; modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych; rozbudowa systemu monitoringu powietrza.

- instrumenty finansowe:

Program finansowania inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej w budynkach wspólnot mieszkaniowych (kredyt inwestycyjny ze środków Getin Noble Banku oraz preferencyjny kredyt inwestycyjny z EBI) http://gnb.pl/aktualnosci/aktualnosci/id/4842 http://www.rpo.pomorskie.eu/pozyczka-na-modernizacje-energetyczna-budynkow-mieszkalnych

Pożyczka rewitalizacyjna Preferencyjna pożyczka rewitalizacyjna na realizację projektów zlokalizowanych na zdegradowanych obszarach miejskich udzielania przez BGK ze środków RPO WP i własnych https://www.bgk.pl/fundusze-i-programy/pozyczka-rewitalizacyjna/pomorskie/ http://www.rpo.pomorskie.eu/pozyczka-rewitalizacyjna

regionalny_program_operacyjny_wojewodztwa_pomorskiego_2014-2020.txt · ostatnio zmienione: 2018/07/24 07:44 przez Grzegorz Kleina