Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Herb Miasta Łeby

  • Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • liczba mieszkańców,
  • ruch naturalny ludności,
  • saldo migracji,
  • Statut Gminy Miejskiej Łeba.
  • warunki meteorologiczne,
  • zasoby wodne,
  • stan sanitarny kąpieliska morskiego,
  • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków,
  • jakość powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny,
  • promieniowanie elektromagnetyczne,
  • prawo ochrony środowiska w gminie.
  • waloryzacja przyrodnicza i inne opracowania
  • stan ochrony przyrody i krajobrazu,
  • Słowiński Park Narodowy,
  • rezerwat „Mierzeja Sarbska”,
  • obszary „Natura 2000”,
  • ochrona wybrzeża.
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • plany miejscowe,
  • studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba,
  • inne opracowania do celów planistycznych.
  • stan rozwoju układu telekomunikacyjnego,
  • stan rozwoju układu komunikacyjnego,
  • stan rozwoju sieci energetycznych,
  • stan zaopatrzenia w gaz,
  • stan rozwoju sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • sposób rozwiązywania problemu odpadów.
  • bogactwa naturalne,
  • turystyka,
  • rybołówstwo,
  • przemysł,
  • handel i usługi,
  • komunikacja,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • rynek pracy i struktura zatrudnienia.
  • instytucje oświaty i wychowania,
  • instytucje kulturalne,
  • rozrywka,
  • sport i rekreacja,
  • ochrona zdrowia,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • zasoby mieszkaniowe
 • strategie rozwoju gminy
 • strategie rozwoju powiatu
 • strategie wojewódzkie
 • strategie krajowe
 • strategie UE
srodowisko:klimat_akustyczny

Klimat akustyczny

Do podstawowych źródeł pogarszających warunki akustyczne w Łebie należą:

 • ruch kołowy odbywający się na głównych ulicach;
 • obiekty przemysłowe i bazy transportowe;
 • obiekty i tereny rekreacyjne (ośrodki wypoczynkowe, pola namiotowe itp.).

Głównym źródłem hałasu na obszarze gminy jest komunikacja samochodowa. Droga wojewódzka nr 214 (Lębork – Łeba) w 2000 r. charakteryzowała się średnim dobowym natężeniem ruchu pojazdów 4058 poj./d.

Do głównych punktowych źródeł uciążliwości akustycznej w Łebie należą:

 • chłodnia firmy „Morfish”
 • Stocznia „Gryf” przy ul. Turystycznej;
 • pozostałe tereny w porcie morskim Łeba;
 • „Polmarco” Sp. z o.o. w Łebie.

Prawo miejscowe w zakresie ochrony przed hałasem

srodowisko/klimat_akustyczny.txt · ostatnio zmienione: 2016/12/08 13:20 przez Radosław Czyżewski