Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Herb Miasta Łeby

  • Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • liczba mieszkańców,
  • ruch naturalny ludności,
  • saldo migracji,
  • Statut Gminy Miejskiej Łeba.
  • warunki meteorologiczne,
  • zasoby wodne,
  • stan sanitarny kąpieliska morskiego,
  • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków,
  • jakość powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny,
  • promieniowanie elektromagnetyczne,
  • prawo ochrony środowiska w gminie.
  • waloryzacja przyrodnicza i inne opracowania
  • stan ochrony przyrody i krajobrazu,
  • Słowiński Park Narodowy,
  • rezerwat „Mierzeja Sarbska”,
  • obszary „Natura 2000”,
  • ochrona wybrzeża.
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • plany miejscowe,
  • studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba,
  • inne opracowania do celów planistycznych.
  • stan rozwoju układu telekomunikacyjnego,
  • stan rozwoju układu komunikacyjnego,
  • stan rozwoju sieci energetycznych,
  • stan zaopatrzenia w gaz,
  • stan rozwoju sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • sposób rozwiązywania problemu odpadów.
  • bogactwa naturalne,
  • turystyka,
  • rybołówstwo,
  • przemysł,
  • handel i usługi,
  • komunikacja,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • rynek pracy i struktura zatrudnienia.
  • instytucje oświaty i wychowania,
  • instytucje kulturalne,
  • rozrywka,
  • sport i rekreacja,
  • ochrona zdrowia,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • zasoby mieszkaniowe
 • strategie rozwoju gminy
 • strategie rozwoju powiatu
 • strategie wojewódzkie
 • strategie krajowe
 • strategie UE
srodowisko:kto_odpowiada_za_utrzymanie_czystosci_terenow_skarbu_panstwa_w_obszarze_rzeki_chelst_kanalu_mielnickiego_i_kanalu_nowecinskiego

Za utrzymanie czystości rzeki Chełst, Kanału Mielnickiego i Kanału Nowęcińskiego na obszarze Gminy Miejskiej Łeba odpowiadają:
Marszałek Województwa Pomorskiego - na gruntach pokrytych wodami (do linii brzegowej),
Starosta Lęborski - na pozostałym obszarze nieruchomości Skarbu Państwa.

uzasadnienie

Zgodnie z art.5 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 1289 z późn. zmianami) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:
1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, chyba że na mocy uchwały rady gminy, o której mowa w art. 6r ust. 3, obowiązki te przejmie gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
3) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie i przepisach wydanych na podstawie art. 4a;
3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi;
5) realizację innych obowiązków określonych w regulaminie.

Na podstawie art. 11 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1121 z późn. zmianami) prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa, z zastrzeżeniem art. 13, wykonuje marszałek województwa, jako zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa - w stosunku do wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, służących polepszeniu zdolności produkcyjnej gleby i ułatwieniu jej uprawy, oraz w stosunku do pozostałych wód niewymienionych w pkt 1-3.

Zgodnie z art.14 ust.1 i 1a w/w ustawy grunty pokryte wodami powierzchniowymi stanowią własność właściciela tych wód. Przez grunty pokryte śródlądowymi wodami powierzchniowymi rozumie się grunty tworzące dna i brzegi cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych, w granicach linii brzegu.

Należu tu zaznaczyć ,że Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego zgodnie ze swym statutem stanowiacym załącznik nr 1 do Uchwały Nr 595/XXIV/08 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 lipca 2008 roku nie wykonuje praw właścicielskich w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa. Brak informacji o zleceniu ZMiUW przez Zarząd Województwa Pomorskiego tych zadań w oparciu o §4 pkt 9 Statutu.

Prawo wodne rozstrzyga więc kwestie obowiazków właścicielskich w stosunku do gruntów pokrytych wodami (do linii brzegowej).

Należałoby dodatkowo przeanalizować ,kto odpowiada za utrzymanie czystości pasa terenu od linii brzegowej do granic nieruchomości Skarbu Państwa.

Aby na to odpowiedzieć należy posłużyc się 11 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.2147 z późn. zmianami) stanowiacym ,że „z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów niniejszej ustawy oraz odrębnych ustaw, organem reprezentującym Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami jest starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej…”. W wykonywaniu obowiązków właścicielskich Starosta działa samodzielnie z wyjątkiem sytuacji gdy przepisy ustawy udzielenia zgody przez radę, sejmik lub wojewodę.

Zaznaczyć należy ,że Skarb Państwa jest szczególną osobą prawną , której prawną podstawą istnienia i działania jako osoby prawnej jest art. 34 ustawy - Kodeks cywilny.

Art.34 Skarb Państwa jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą mienia państwowego nienależącego do innych państwowych osób prawnych.

W świetle prawa polskiego Skarb Państwa w stosunkach cywilnoprawnych jest dysponentem mienia państwowego nienależącego do innych państwowych osób prawnych. Jest on podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą tego rodzaju mienia. Skarb Państwa działa przez jednostki organizacyjne państwa lub poprzez umocowanie jednostki samorządu terytorialnego lub innych samorządowych osób prawnych opierajace się na ustawie (przedstawicielstwo ustawowe) w (art.96 ustawy - Kodeks cywilny).

srodowisko/kto_odpowiada_za_utrzymanie_czystosci_terenow_skarbu_panstwa_w_obszarze_rzeki_chelst_kanalu_mielnickiego_i_kanalu_nowecinskiego.txt · ostatnio zmienione: 2018/09/21 14:29 przez Grzegorz Kleina